028a Yusuf Fofanah Interview - slc0028

1
Nante 
nante 
nante 
today 
ndɔi 
ndɔi 
ndɔi 
it (is) 
koŋɔnɔ 
koŋɔnɔ 
kuhɔnɔ 
twenty 
ni 
ni 
ni1 
and 
mɛndɛ 
mɛn 
mɛn1 
five 
dɛ 
ɛ3 
the 
nante 
nante 
nante 
today 
wɛzde 
wɛzde 
wɛzde 
Wednesday 
yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
Jalikatu 
Jalikatu 
Jalikatu 
Jalikatu 
Kumba 
Kumba 
Kumba 
Kumba 

Today is the twenty-fith, today is Wednesday, I am Jalikatu B Kumba.

2
a2 
1sg 
hun 
hun 
hun1 
come 
yi 
yi 
yi2 
ask 
lamŋan 
lamŋan 
langban 
man 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
ki 
ki 
ki1 
this 
ni 
ni 
ni1 
that 
lemɛmi 
lemɛ 
lemɛ 
explain 
mi 
mi1 
me 
jaliwɔ 
ja 
ja 
something 
li- 
li- 
NCM-lɔ 
wɔ 
1 
3sg 
atokɛ 
atok 
atok 
about 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
lenolen 
lenolen 
lenolen 
everything 
la 
la 
la1 
that Rel 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
si 
si 
si1 
know 
ŋa 
ŋa 
ha1 
about 
wɔndɛ 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
Emph 
dɛ 
ɛ3 
the 

I have come to ask this man to explain about himself, everything that he knows about himself.

3
Lanɛ 
lanɛ 
lanɛ1 
that 
la 
la 
la1 
that Rel 
yi 
yi 
yi1 
we 
theliowɛ 
theli 
theli 
say 
o3 
Emph 
wɛ 
ɛ1 
Cl-final 
labi 
labi 
labi 
that is why 
ŋa 
ŋa 
ŋa3 
should 
kɔni 
kɔni 
kɔni 
go 
labi 
labi 
labi 
why 
ŋa 
ŋa 
ŋa3 
should 
che 
che 
che1 
be 
haŋ 
haŋ 
ha-a-a 
until 
gbɛŋ 
gbɛŋ 
gbɛŋ 
forever 

What we are saying here is going to stay and last forever.

4
Apumahiyɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum1 
some 
a2 
1sg 
hi 
yi1 
our 
yɛ 
ɛ3 
the 
bɛ 
bɛ 
1 
also 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
po 
po 
po1 
grow up 
bo 
bo 
bo1 
completely 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
labi 
labi 
labiya 
therefore 
ŋa 
ŋa 
ŋa3 
should 
the 
the 
the 
hear 
la 
la 
la1 
it 

Our children also when grown up they will hear it.

5
hanɛ 
hanɛ 
hanɛ 
those (ha) 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
yemala 
yema 
yema1 
want 
la 
la1 
it 
the 
the 
the 
hear 
yɛ 
yɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ŋala 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
la 
la1 
it 
bi 
bi 
bi2 
will 
ŋa 
ŋa 
ŋa3 
Subord 
the 
the 
the 
hear 

Every one who want to hear it will hear it.
Those who want to hear it

6
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
ale 
a2 
1sg 
le 
le4 
first 
yiɛ 
yi 
yi2 
ask 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
lamŋandɛ 
lamŋan 
langban 
man 
dɛ 
ɛ3 
the 
ki 
ki 
ki1 
this 
labondɛ 
labondɛ 
pabondɛ 
if 
yemala 
yema 
yema1 
like 
la 
la1 
it 
Apa 
Apa 
apa 
Pa 
yemala 
yema 
yema1 
want 
la 
la1 
it 

But I am asking this man if he likes it, Pa you want it?

7
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

8
Apa 
pa 
apa 
Father 
ŋa 
ŋa 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
la 
la 
la1 
what 

Pa, what is your own name?
??

9
Yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
yalɔ 
ya 
ya2 
lɔ 
1 
be 
Yesefu 
Yesefu 
Yesefu 
Yusif 

I am Yusif.

10
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
ya 
ya 
a1 

Where do you live?

11
Yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
Bompɛ 
Bompɛ 
Bompɛ 
Bompetoke 
ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
ayɛ 

I live in Bompetoke.

12
Apa 
pa 
apa 
Father 
bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
your 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔa 
wɔ 
1 
3sg 
-a 
a1 

Pa, what is your father‘s name?

13
Wɔlɔ 
wɔ 
1 
3sg 
lɔ 
1 
be 
Piɛ 
Piɛ 
Piɛ 
Pieh 
Sebe 
Sebe 
Sebe 
Sabay 

He is Pieh Sabay.

14
Yamɔ 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
your 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔa 
wɔ 
1 
3sg 
-a 
a1 

What is your mother‘s name ?

15
Mpanthɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth2 
tie 
ɛ 
the 
handɔ 
handɔ 
handɔ 
what 
ma 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
your 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ŋa 
ŋa 
ŋaa 
do 

What kind of work is your father doing?

16
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
nɔbulɔ 
nɔbulɔ 
nɔbulɔ 
working man 

He is a working man.

17
Bulɔ 
bulɔ 
bulɔ 
work 
kendɛ 
ken 
ken1 
similar to 
dɛ 
ɛ3 
the 
handɔ 
handɔ̂ 
handɔ 
what 

What kind of work?
The work similar to what?

18
Wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
nɔra 
nɔra 
nɔra 
farmer 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ra 
ra 
ra2 
brush 
ichɛkɛ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
chɛk 
chɛk 
farm 
ɛ 
the 

He used to brush, is he brushing farm?
He (was) a brushing man, he brushed farm.

19
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

20
Yamɔ 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
your 
mpanthɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth2 
tie 
ɛ 
the 
handɔ 
handɔ̂ 
handɔ 
what 
ma 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ŋa 
ŋa 
ŋaa 
do 

Your mother what kind of work is she doing?

21
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
pɛ 
pɛ 
3 
also 
mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
bul 
bùl 
bul2 
same 
lɛ 
lɛ 
ɛ3 
the 
ma 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
bo 
bo 
bo1 
just 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
the 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ra 
ra 
ra2 
farm 

She also does the same thing farming.

22
Hana 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
a- 
a- 
NCM-ha 
tiŋ 
tiŋ 
tin 
two 
ŋa 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
yenalibul 
yena 
yenal 
place 
li- 
li- 
NCM-lɔ 
bul 
bul2 
same 

Are the two of you staying together?

23
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

24
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
your 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ya 
yà 
a1 

Where does your father live?

25
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
lɔ 
lɔ 
1 
be 
Sundu 
Sundu 
Sundu 
Sundu 
ko 
ko 
ko1 
in 

He is living in Sundu.

26
Sundu 
Sundu 
Sundu 
Sundu 
ko 
ko 
ko1 
to 
pɔk 
pɔk 
pɔk1 
region 
kagbɔɛ 
kagbɔɛ 
kagbɔrɔ 
Kagboro 
ki 
ki 
ki1 
this 

Sundu in this part of this Kargboro?

27
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 
a-a 
aɂa 
aɂa 
no 
Bompɛ 
Bompɛ 
Bompɛ 
Bumpeh 
ko 
ko 
ko1 
in 

No, no, in Bumpeh.

28
Bompɛ 
Bompɛ 
Bompɛ 
Bumpeh 
aa 
aa 
aa2 
yes 

In Bumpeh, yes.

29
Yamɔa 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
your 
-a 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
wɔɛa 
wɔɛ 
wɔɛ 
live 
a1 

What about your mother where does she live?
??

30
Wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
Sundu 
Sundu 
Sundu 
Sundu 
ko 
ko 
ko1 
in 

She is staying in Sundu.

31
So 
so 
so3 
so (Eng) 
ŋa 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
yena 
yena 
yenal 
place 
libul 
li- 
li- 
NCM-lɔ 
bùl 
bul2 
one 

So are you staying together?
You (are) one place.

32
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

33
Bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
your 
gbem 
gbem 
gbem1 
bear 
apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
wɔ 
wɔ 
3 
how many 

Your father gave birth to how many children?

34
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
hin 
hi 
yi1 
we 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
hi 
hi 
yi1 
we 
awaŋ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wàŋ 
waŋ2 
ten 

Well, in all we are ten.

35
Han 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
awaŋdɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
waŋ 
waŋ2 
ten 
dɛ 
ɛ3 
the 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
people 
wɔɛ 
wɔɛ 
wɔɛ 
alive 

Are all the ten children alive?

36
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 
a-a 
aɂa 
aɂa 
no 

No, no.

37
ŋa 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
le 
le 
le2 
remain 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 

How many of you are alive?

38
Hi 
hi 
yi1 
we 
le 
le 
le2 
remain 
amɛnra 
a2 
1sg 
mɛ́n-rà 
mɛnra 
eight 

We are now eight.

39
Atiŋ 
à- 
a- 
NCM-ha 
tiŋ 
tin 
two 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
ko 
ko 
ko5 
Perf 
kɔni 
kɔni 
kɔni 
gone 

Two of them are gone?

40
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes..

41
Yamɔa 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
your 
-a 
apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
gbem 
gbem 
gbem1 
give birth 
ma 
ma 
ma3 
them (ma) 

Your mother how many children did she gave birth to?
?? missing question word

42
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
hin 
hi 
yi1 
us 
-n 
-n1 
Emph 
koki 
koki 
koki 
to that place 
yani 
yaa 
yaa 
mother 
ni 
hilɔ 
hi 
yi1 
we 
lɔ 
1 
be 
ayɔl 
a- 
a- 
NCM-ha 
yɔl 
hiɔl 
four 

As for us to our mother we are four.
our mother??

43
Han 
ha 
ŋa2 
you (pl) 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
wɔɛ 
wɔɛ 
wɔɛ 
alive 

Are all of you alive?

44
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

45
Ok 
ok 
oke 
okay 
mɔmɔ 
mɔ 
2 
you (Obj) 
mɔ 
2 
you (Obj) 
nɔnse 
nɔnse 
nɔnse 
first child 
ko 
ko 
ko1 
to 
ba 
ba 
ba1 
father 
mɔɛ 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ɛ 
the 

Ok, are you the first son to your father?

46
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 
a-a 
aɂa 
aɂa 
no 

No, no.

47
Ya 
ya 
ya2 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
sɛkɔndɛ 
sɛkɔn 
sɛkɔn 
second 
dɛ 
ɛ3 
the 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
mɛkɛ 
mɛk 
mɛk1 
last 
ɛ 
the 
tiŋ 
tiŋ 
tin 
two 

I am the second, the second person?

48
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

49
Yamɔa 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
your 
-a 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
nɔnse 
nɔnse 
nɔnse 
first child 

What about your mother are you the first?

50
Aa 
aa 
aa2 
yes 
ya 
yà 
ya2 
lɔ 
lɔ 
1 
be 
nɔnseɛ 
nɔnse 
nɔnse 
first child 
ɛ 
the 
koki 
koki 
koki 
to that place 
yami 
yaa 
yaa 
mother 
mi 
mi1 
my 

Yes, I am the first person to my mother.

51
Apa 
pa 
apa 
Father 
gbisiŋɛ 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
marriage 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 

Pa are you married?

52
Aa 
aa 
aa2 
yes 
gbisiŋɛ 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
marry 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 

Yes, are you married?

53
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

54
Gbemi 
gbemi 
gbemi2 
deliver 

Do you have children?

55
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

56
Apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 

How many children?

57
Yaŋi 
ya 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
-i 
-i2 
and 
abi 
a2 
1sg 
bi 
bi1 
have 
ayɔl 
a- 
a- 
NCM-ha 
yɔl 
hiɔl 
four 

I have four children.

58
Mɔm 
mɔ̀m 
mɔm 
you 
ni 
ni 
ni1 
and 
nɔmai 
nɔmaa 
nɔmaa 
woman 
-i 
-i2 
and 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Subj) 
gbisiŋɛ 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
marry 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
ŋa 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
muɛ 
mu 
mu1 
still 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

You and the woman that you married are you still in love?
?? in love

59
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

60
Ha 
ha 
ŋa 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
gbem 
gbem 
gbem1 
give birth 
apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
yɔl 
yɔl 
hiɔl 
four 
lɛ 
lɛ 
ɛ3 
the 

Both of you gave birth to these four children?

61
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

62
Han 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
wɔɛ 
wɔɛ 
wɔɛ 
alive 

Are all of them alive?

63
Han 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
wɔɛ 
wɔɛ 
wɔɛ 
alive 

All of them are alive.

64
Apa 
pa 
apa 
Father 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
kil 
kil 
kil1 
house 
kaŋdɛ 
kaŋ 
kaŋ3 
school 
dɛ 
ɛ3 
the 
alɔ 
alɔ 
alɔ 
to 

Pa did you go to school?

65
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
ya2 
tipɛ 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
à 
a2 
1sg 
kɔni 
kɔ 
2 
go 
ni 
ni2 
Neg 
livil 
li- 
li- 
NCM-lɔ 
vil 
vil 
far 

Well, I started to go there, but I did not go far

66
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
tipɛ 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
kil 
kil 
kil1 
house 
kaŋdɛ 
kaŋ 
kaŋ3 
school 
dɛ 
ɛ3 
the 
alɔa 
alɔ 
alɔ 
to 
a1 
ka 
ka 
ka3 
with 
ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 

Where do you started your schooling,where?

67
Fuŋg 
Fuŋg 
Fuŋg 
Funkia 
ko 
ko 
ko1 
in 

In Funkia.

68
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
mɛkɛni 
mɛkɛni 
mɛkɛni 
stop 
kaŋ 
kaŋ 
kaŋ3 
school 
mɔa 
mɔ̀ 
2 
your 
-a 
a1 

Where did you stop your schooling?

69
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
à 
a2 
1sg 
mɛkɛni 
mɛkɛni 
mɛkɛni 
stop 
klas 
klas 
klas 
class 
thri 
thri 
thri 
three 

Well I stopped at class three.

70
Apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
mɔɛ 
mɔ 
2 
your 
ɛ 
the 
han 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
kil 
kil 
kil1 
house 
kaŋdɛ 
kaŋ 
kaŋ3 
school 
dɛ 
ɛ3 
the 
alɔ 
alɔ 
alɔ 
to 

Did your children all go to school?

71
Aa 
aa 
aa2 
yes 
han 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
à 
a2 
1sg 
bɛ 
bɛ 
4 
put 
ŋalɔ 
ŋa 
ŋa1 
them / 3pl (ha) 
lɔ 
1 
there 

Yes, them I put them there.

72
Ha 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
lɔ 
lɔ 
1 
be 
mu 
mu 
mu1 
still 

Are they still in school?

73
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

74
Ok 
ok 
oke 
okay 
apa 
pa 
apa 
Father 
wɔkɛ 
hɔk 
wɔk2 
language 
ɛ 
the 
handɔ 
handɔ̂ 
handɔ 
which 
kɔ 
kɔ 
3 
Rel (kɔ) 
mɔm 
mɔ̀m 
mɔm 
you 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Subj) 
theli 
theli 
theli 
speak 
charaŋcharaŋ 
charaŋcharaŋ 
charaŋcharaŋ 
well 
ŋa 
ŋa 
a1 

Pa what kind of language/ tribe that you speak well ?

75
Mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 

Bolom

76
Mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 

Bolom?

77
Aa 
aa 
aa2 
yes 

78
Apa 
pa 
apa 
Father 
apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
mɔɛ 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ɛ 
the 
han 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
gbem 
gbem 
bear 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
theli 
theli 
theli 
speak 
mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 

Pa, do all of your children that you gave birth to speak Bolom?

79
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
wɔ 
wɔ 
1 
speak 
bicuz 
bicuz 
bikɔs 
because 
ama 
a2 
1sg 
ma 
ma3 
it (ma) 
ha 
ha 
ŋa1 
them / 3pl (ha) 
lan 
lan 
lan2 
learn/teach 

Well they speak it, because I am learning them.

80
Mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Subj) 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
ha 
ha 
ŋa1 
them / 3pl (ha) 
toŋi 
toŋi 
tonki 
teach 

Are you teaching them?

81
aa 
aa 
aa2 
yes 
ama 
à- 
a- 
NCM-ha 
ma 
ma3 
it (ma) 
ha 
ha 
ŋa1 
them / 3pl (ha) 
toŋi 
toŋi 
tonki 
teach 

Yes, I am teaching them.

82
OK 
ok 
oke 
okay 
apa 
pa 
apa 
Father 
mpanthɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth2 
tie 
ɛ 
the 
handɔ 
handɔ 
handɔ 
what 
ma 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Subj) 
ŋa 
ŋa 
ŋaa 
do 

Okay, Pa what work are you doing?

83
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
ken 
ken 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
ki 
ki 
ki1 
this 
mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
ma 
ma 
ma3 
NCM (ma) 
hɛlɛkoɛ 
hɛlɛko 
hɛlɛiko 
sea 
ɛ 
the 
lɔaɛ 
lɔ 
1 
there 
-aɛ 

Well, I as of now I am in the sea work.
work of to the sea

84
Mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Subj) 
kɔni 
kɔni 
kɔni 
go 
hɛlɛ 
hɛlɛ 
hɛlɛ2 
sea 
ko 
ko 
ko1 
to 

Are you going to sea?

85
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

86
ŋa 
ŋa 
ha1 
for 
ŋhuth 
ŋ- 
n- 
NCM-ma 
huth 
hoth1 
fishing 

For fishing?

87
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 
a-a 
aɂa 
aɂa 
no 
à 
a2 
1sg 
gbɛk 
gbɛk 
gbɛk1 
run 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
boat 

No, no, I run the boat (as transport).

88
Mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Subj) 
gbɛk 
gbɛk 
gbɛk1 
run 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
boat 

I run boat (as transport).

89
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

90
Mpanthɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth2 
tie 
ɛ 
the 
ki 
ki 
ki1 
this 
ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
vei 
vey 
vei 
stay long 
kunɛ 
kunɛ 
kunɛ 
within 

This work have you taken a long time in it?

91
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
à 
a2 
1sg 
ko 
ko 
ko5 
Perf 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
vei 
vey 
vei 
stay long 
kunɛ 
kunɛ 
kunɛ 
within 
ton 
ton 
ton1 
some 

Well, I have taken some long time there.

92
Nɛn 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi-wɔ 
thi 
thi- 
NCM (tha) 
wɔ 
3 
how many 
tha 
tha 
tha1 
they (tha) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
ko 
ko 
ko5 
Perf 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
kwe 
kwe 
kuɛ 
spend 
ya 
yà 
a1 

How many years have you taking there?

93
Ok 
ok 
oke 
okay 
à 
a2 
1sg 
wɔni 
wɔ 
1 
say 
ni 
ni1 
that 
yɛ 
yɛ 
1 
now 
nɛnthi 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
kunɛ 
kunɛ 
kunɛ 
inside 
lɔni 
lɔ 
1 
there 
ni 
ni1 
presently 
yɛ 
yɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Ok, I will say that it is five years I am in it now.

94
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
yɛ 
yɛ 
1 
when 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Subj) 
mpanthɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth2 
tie 
ɛ 
the 
kunɛ 
kunɛ 
kunɛ 
in 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
get 
yen 
yen 
yen 
something 

But when you are in this work are you getting there something?

95
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
à 
a2 
1sg 
chɔŋɔ 
chɔŋ 
chɔŋ1 
give (thanks) 
-ɔ 
-o 
EV 
abatokɛ 
abatokɛ 
hɔbatokɛ 
God 
sɛkɛ 
sɛ̀kɛ́ 
sɛkɛ 
thanks 

Well, I say thanks to God.

96
Mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
get 
yen 
yen 
yen 
something 
tonton 
tonton 
tonton 
small 
hɔ 
hɔ 
2 
which (Rel) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
bɔ 
bɔ 
3 
be able 
suthru 
ka 
ka 
ka3 
with 
apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
mɔɛ 
mɔ 
2 
your 
ɛ 
the 

Are you getting small, small thing that you will help your children with?

97
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

98
Kɛ 
kɛ 
1 
well 
apa 
pa 
apa 
Father 
lagbowɛwe 
lagbowɛ 
lagbowɛ 
goodbye 
we 
we2 
emph 

Well, Pa good bye.

99
sɛkɛ 
sɛkɛ 
sɛkɛ 
thanks 
sɛkɛ 
sɛ̀kɛ́ 
sɛkɛ 
thanks 
we 
we 
we2 
emph 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
people 
yɛ 
yɛ 
1 
when 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Subj) 
luŋnui 
luŋnui 
lɔŋnui 
listen 
konikowɛ 
ko 
ko1 
to 
ni 
ni2 
Neg 
ko 
ko1 
to 
wɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Thanks, thanks very much for listening to us.

100
Ok 
ok 
oke 
okay 
mɔm 
mɔ̀m 
mɔm 
you 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
sɛkɛo 
sɛkɛ 
sɛkɛ 
thanks 
o3 
Emph 

Okay, thanks to you once again.

101
Aa 
aa 
aa2 
yes 
yo 
yo 
o3 
Emph