093a Alusine Bundu Interview - slc0093

1
Nande 
nande 
nante 
today 
ndɔi 
ndɔi 
ndɔi 
it (is) 
koŋɔnɔ 
koŋɔnɔ 
kuhɔnɔ 
twenty 
ni 
ni 
ni1 
and 
waŋ 
wàŋ 
waŋ2 
ten 
paŋdɛ 
paŋ 
paŋ2 
month 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
wɔ 
wɔ 
1 
call 
Fɛbwari 
Fɛbwari 
Fɛbruari 
February 
nɛndɛ 
nɛn 
nɛn2 
year 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
wɔ 
wɔ 
1 
call 
2016 
2016 
2016 
2016 

Today is the thirtieth [sic] day, [of] the month they call February, the year they call 2016.

2
Yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
Abdulai 
Abdulai 
Abdulai 
Abdulai 
Bɛndu 
Bɛndu 
Bendu 
Bendu 

I (am) Abdulai Bendu.

3
Nande 
nande 
nante 
today 
à 
a2 
1sg 
ko 
ko 
ko5 
Perf 
wun 
wun 
wun2 
call 
ko 
ko 
ko1 
to 
laŋgbandɛ 
laŋgban 
langban 
man 
dɛ 
ɛ3 
the 
ki 
ki 
ki1 
this 
ni 
ni 
ni1 
and 
à 
a2 
1sg 
huŋ 
huŋ 
hun2 
Incipient 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
yi 
yi 
yi2 
ask 
ŋalwɔ 
 
ŋal2 
about 
atokɛ 
atok 
atok 
about 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Today I have called this man to come and to ask him about himself.

4
Nɛndɛ 
nɛn 
nɛn2 
year 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
gbem 
gbem 
gbem1 
give birth 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
pɔ 
pɔ 
2 
(some)one 
gbem 
gbem 
gbem1 
give birth 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
anya 
à- 
a- 
NCM-ha 
nya 
nya1 
people 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
ɛ3 
the 
ɛn 
ɛn 
ɛn 
and 
lanɛ 
lanɛ 
lanɛ1 
that 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
laŋa 
laŋ 
lan1 
that 
ko 
ko 
ko1 
to 
tallɛ 
taa 
taa 
youth 
ɛ 
ɛ3 
the 

The year he was born, where he was born, his people and all that he did when he was young

5
haŋ 
haŋ 
ha-a-a 
until 
ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
ko 
ko 
ko5 
Perf 
mɔi 
mɔi 
muɛ 
arrive 
kiyɛ 
ki 
ki1 
this 
yɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Unto where he has reached (travelled)

6
ɛn 
ɛn 
ɛn 
and 
lanɛ 
lanɛ 
lanɛ1 
that 
pɛ 
pɛ 
3 
also 
la 
la 
la1 
that Rel 
biya 
bia 
bia2 
would 
hu 
hu 
hun2 
Incipient 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm4 
tell 
hiɛ 
hi 
yi1 
us 
ɛ 
ɛ3 
the 

and what he would like to tell us.
??

7
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
lanɛ 
lanɛ 
lanɛ1 
that 
la 
la 
la1 
that Rel 
bia 
biya 
bia2 
would 
hun 
hun 
hun2 
Incipient 
theli 
theli 
theli 
speak 
kaɛ 
ka 
ka2 
here 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ŋanɛ 
ŋanɛ 
hanɛ 
those (ha) 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
bia 
biya 
bia2 
would 
yema 
yema 
yema1 
want 
ŋa 
ŋa 
ŋa3 
Subord 
the 
the 
the 
hear 
laɛ 
la 
la1 
it 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

But what he is coming to speak here, all those (everything) that would want to hear that,

8
Nrokɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
rok 
rok 
grandchild 
ɛ 
the 
nrekiaɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
rèkíá 
rekia 
great-grandchild 
ɛ 
the 
ŋanɛ 
ŋanɛ 
hanɛ 
those (ha) 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
hunɔni 
hun 
hun1 
come 
-ɔ 
-o 
EV 
ni 
ni2 
Neg 
muɛ 
mu 
mu1 
yet 
ɛ 
the 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
la 
la 
la1 
it 
bia 
biya 
bia2 
would 
thela 
the 
the 
hear 
la 
la1 
it 

The grandchildren, the great grandchildren, those that have not come yet would hear that.

9
So 
so 
so3 
so (Eng) 
aa 
a2 
1sg 
ŋa 
ŋa 
ŋa3 
should 
le 
le 
le4 
first 
yimani 
yi 
yi2 
ask 
mani 
mani2 
consent 
ko 
ko 
ko1 
to 
lagbando 
lagban 
langban 
man 
do 
lo1 
this 
labo 
lagbo 
lagbo 
if 
yema 
yema 
yema1 
want 
la 
la 
la1 
it 

So, I should first ask the consent of this man if he would want that.

10
Apa 
pa 
apa 
Father 
nyema 
you (Subj) 
yema 
yema1 
want 
la 
la 
la1 
it 

Father, do you want that?

11
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
ala 
a2 
1sg 
la 
la1 
it 
bɔ 
bɔ 
3 
be able 
yema 
yema 
yema1 
like 

Well, I can like it.

12
Apa 
pa 
apa 
Father 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
mɔa 
mɔ̀ 
2 
your 
-a 
a1 

Father, what is your name?

13
Ya 
yà 
ya2 
Mista 
Mista 
Mista 
Mr. 
Alusain 
Alusain 
Alusain 
Alusine 

I am Mr. Alusine.

14
Alusain 
Alusain 
Alusain 
Alusine 
yɛŋ 
yɛŋ 
yɛŋ1 
what 

Alusine what?

15
Bundu 
Bundu 
Bundu 
Bundu 

Bundu

16
ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
gbem 
gbem 
bear 
mɔa 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
-a 
a1 

Where were you born?

17
Nkɔŋbɛti 
nkɔŋbɛti 
nkɔŋbɛti 
Mokornbeti 
ko 
ko 
ko1 
to 

At Mokornbeti.

18
you (Subj) 
shi 
shi 
si1 
know 
nɛndɛ 
nɛn 
nɛn2 
year 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
gbem 
gbem 
bear 
mɔɛ 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Do you know the year you were born?

19
à 
a2 
1sg 
che 
che 
che3 
will-Fut 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
bɔ 
bɔ 
3 
can 
si 
si 
si1 
know 

I would not be able to know it.
Where's Neg??

20
Nɛnthɛ 
nɛn 
nɛn2 
year 
th- 
thi- 
NCM (tha) 
ɛ 
the 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
tha 
tha 
tha1 
Rel (tha) 
mbiɛ 
2 
you (Subj) 
bi 
bi1 
have 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
nshi 
you (Subj) 
shi 
si1 
know 
tha 
tha 
tha1 
them (tha) 
pɛ 
pɛ 
3 
again 

Do you know your age?
The year you have got you would know it again?

21
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
ani 
a2 
1sg 
ni 
ni1 
and 
bɔ 
bɔ 
3 
should 
che 
che 
che1 
be 
nɛnthi 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
kwaŋa 
kuaŋa 
kuaŋa 
twenty 
ra 
ra 
ra1 
three 
ni 
ni 
ni1 
and 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 

Well, I should be sixty-five years old.
Well, I would be able to be sixty-five years.

22
Yɛ 
yɛ 
1 
what 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Subj) 
ŋaa 
ŋaa 
ŋaa 
do 
a1 

What do you do?

23
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
ya 
yà 
ya2 
fama 
fama 
fama1 
farm 
à 
a2 
1sg 
ra 
ra 
ra2 
brush 

Well, I farm, I brush.

24
Nka 
you (Subj) 
ka 
ka5 
Past 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
kil 
kil 
kil1 
house 
kaŋdɛ 
kaŋ 
kaŋ3 
school 
dɛ 
ɛ3 
the 

Did you go to school?
the learning house

25
à 
a2 
1sg 
ka 
ka 
ka5 
Past 
kahani 
kaha 
karaŋ 
learn 
ni 
ni2 
Neg 
thetha 
thèthá 
thetha 
grandmother 
mi 
mi 
mi1 
me 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ka 
ka 
ka5 
Past 
dum 
dum 
dum1 
bring up 
miɛ 
mi 
mi1 
me 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

I did not study, it is my grandmother that raised me up.

26
Bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
your 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔa 
wɔ 
1 
3sg 
-a 
a1 

Your father what is his name?

27
Ba 
ba 
ba1 
Mr. 
Haruna 
Haruna 
Haruna 
Haruna 

Mr. Haruna

28
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
la 
la 
la1 
what 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che3 
Prog 
ŋaa 
ŋaa 
ŋaa 
do 
à 
a1 

What did he use to do?

29
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
bɛ 
bɛ 
1 
self 
ka 
ka 
ka5 
Past 
cheɛ 
che 
che1 
be 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
fama 
fama 
fama1 
farm 

He himself was farming.

30
So 
so 
so3 
so (Eng) 
ŋan 
ŋan 
fama 
fama 
fama2 
farming 
lɛki 
ɛ 
ɛ3 
the 
ki 
ki1 
this 
bo 
bo 
bo1 
only 
laŋa 
laŋ 
lan1 
that 
kache 
ka 
ka5 
Past 
che 
che1 
be 
kunɛ 
kunɛ 
kunɛ 
inside 

So it was just this farming that you were engaged in?
??

31
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
ka 
ka 
ka5 
Past 
kaŋ 
kaŋ 
karaŋ 
learn 
arabikɛ 
arabik 
arabik 
Arabic 
ɛ 
the 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
still 
still 
still 
still 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che1 
be 
famalɛ 
fama 
fama2 
farming 
ɛ 
ɛ3 
the 
kunɛ 
kunɛ 
kunɛ 
inside 

He learned Arabic but still he was in this farming.

32
So 
so 
so3 
so (Eng) 
yamɔa 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
your 
-a 
a1 

What about your mother?

33
Yami 
yaa 
yaa 
mother 
mi 
mi1 
my 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
kacheɛ 
ka 
ka5 
Past 
che 
che1 
be 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
nɔkilɛ 
nɔkil 
nɔkil 
housewife 
ɛ 
the 
ka 
ka 
ka2 
here 
ko 
ko 
ko1 
to 
baa 
baa 
ba1 
father 
mi 
mi 
mi1 
my 

My mother was a housewife.
My mother was a person of the house to my father.

34
Ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
à 
a2 
1sg 

What was her name?

35
Manu 
manu 
manu 
Manu 
Bundu 
Bundu 
Bundu 
Bundu 

Manu Bundu.

36
Yamɔ 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
your 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
la 
la 
la1 
what 
che 
che 
che3 
Prog 
ŋaa 
ŋaa 
ŋaa 
do 
a1 

Your mother what did she use to do?

37
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
kabo 
ka 
ka5 
Past 
bo 
bo1 
just 
cheɛ 
che 
che1 
be 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
ma 
ma 
ma3 
NCM (ma) 
po 
po 
po5 
husband 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
the 
kunɛ 
kunɛ 
kunɛ 
inside 
mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
ma 
ma 
ma3 
NCM (ma) 
chɛkɛ 
chɛk 
chɛk 
farm 
ɛ 
the 

Well, she was just engaged in her husband’s work, the farming work.

38
Bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
your 
apima 
à- 
a- 
NCM-ha 
pima 
pum3 
children 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ŋa 
ŋa 
ŋa3 
Subord 
gbem 
gbem 
bear 
à 
a1 

Your father how many children did he have?

39
Ha 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
asanth 
a- 
a- 
NCM-ha 
santh 
santh2 
older 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
gbe 
gbe 
gbe 
many 
yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
ya 
ya 
ya2 
veleŋ 
veleŋ 
veleŋ3 
after 
thimɛkin 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
mɛkin 
mɛkin3 
last 
ni 
ni 
ni1 
then 

The older ones are numerous but I am after the last ones.
misplaced gbe?? ni??

40
mpɛnte 
m- 
n- 
NCM-ma 
pɛnte 
pɛnthe 
brother 
abɛnaɛ 
à- 
a- 
NCM-ha 
bɛn 
bɛn2 
elder 
à- 
a- 
NCM-ha 
ɛ 
the 
ha 
ha 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
le 
le 
le4 
first 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
gbemɛgbemɛɛ 
gbem 
gbem1 
bear 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
gbem 
gbem1 
bear 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
à 
a2 
1sg 
che 
che 
che1 
be 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
them / 3pl (ha) 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
si 
si 
si1 
know 

The elder brothers he earlier gave birth to, I have not known them.
Neg??

41
kɛ 
kɛ 
1 
but 
hanɛ 
hanɛ 
hanɛ 
those (ha) 
ha 
ha 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
bɔnthɔ 
bɔnth 
bɔnth 
meet 
-ɔ 
-o 
EV 
hɔlɔn 
hɔlɔn 
hɔlɔŋ2 
life 
dai 
dai 
ai1 
in 
ɛ 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
so 
so 
so3 
so (Eng) 
ile 
yi1 
we 
le 
le2 
remain 
ayɔl 
a- 
a- 
NCM-ha 
yɔl 
hiɔl 
four 

But those that I met alive, we remained four of us.
no subj pro??

42
Ahuɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
wu 
wu4 
dead 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
che 
che 
che1 
be 
thiyɛŋ 
thiyɛŋ 
thiyeŋ 
among 

The dead ones had been among them.

43
Bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
your 
ama 
à- 
a- 
NCM-ha 
maa 
maa 
wife 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
ka 
ka 
ka5 
Past 
bia 
bi 
bi1 
have 
a1 

How many wives did your father have?

44
Kabi 
ka 
ka5 
Past 
bi 
bi1 
have 
ama 
à- 
a- 
NCM-ha 
maa 
maa 
wife 
ayɔl 
a- 
a- 
NCM-ha 
yɔl 
hiɔl 
four 

He had four wives.

45
Yamɔ 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
your 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
tɔm 
tɔm 
tɔm2 
count 
ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
what 

Your mother was in what number?

46
Nɛnthi 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
wɔɔ 
wɔ 
3 
how many 
ɔ 
a1 

Her age?

47
Yamɔ 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
your 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
nɔma 
nɔmaa 
nɔmaa 
woman 
nseiɛ 
nsei 
nse 
first 
ɛ 
the 

Is your mother the first woman?

48
Kacheɛ 
ka 
ka5 
Past 
che 
che1 
be 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
nɔma 
nɔmaa 
nɔmaa 
woman 
mɔikɛ 
mɔikɛ 
muɛkɛ 
approaches 
tiŋ 
tiŋ 
tin 
two 
kendɛ 
ken 
ken1 
equivalent 
dɛ 
ɛ3 
the 
asɔthɔ 
a2 
1sg 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
get 
laɛ 
la 
la1 
it 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

She used to be the second wife according to how I got it.

49
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
nkache 
you (Subj) 
ka 
ka5 
Past 
che 
che1 
be 
ko 
ko 
ko1 
to 
tallɛ 
taa 
taa 
youth 
ɛ 
ɛ3 
the 
la 
la 
la1 
what 
nkache 
you (Subj) 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
ŋaa 
ŋaa 
ŋaa 
do 

When you were young what do you do?

50
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
aka 
a2 
1sg 
ka 
ka5 
Past 
bo 
bo 
bo1 
only 
che 
che 
che1 
be 
ko 
ko 
ko1 
to 
thetha 
thèthá 
thetha 
grandmother 
mi 
mi 
mi1 
me 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
mi 
mi 
mi1 
me 
ka 
ka 
ka4 
give 
ka 
ka 
ka2 
here 
mpanthɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth2 
tie 
ɛ 
the 

I had used to live with my grandmother, giving me jobs to do.

51
Mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
ma 
ma 
ma3 
NCM (ma) 
apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
maɛ 
maa 
maa 
female 
ɛ 
the 
akɔ 
a2 
1sg 
kɔ 
2 
go 
pɔɛ 
pɔiko 
4 
fetch (water) 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
atu 
a2 
1sg 
tu 
tu2 
pound 
ko 
ko 
ko1 
to 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
yema 
yema 
yema1 
want 
mi 
mi 
mi1 
me 
bo 
bo 
bo1 
just 
womdɛ 
wom 
wom1 
send 
dɛ 
ɛ3 
the 

The jobs of the girl children, I go to fetch water, I pound, where ever she wants to send me to.

52
Yamɔ 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
your 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
dumɔ 
dumɔ 
dumɔ 
raise 
mɔɛ 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ɛ 
the 

Is it your mother that raised you up?

53
Thetha 
thèthá 
thetha 
grandmother 
mi 
mi 
mi1 
me 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
dumɔ 
dumɔ 
dumɔ 
raise 
miɛ 
mi 
mi1 
me 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

It is my grandmother that raised me.

54
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
dumɔ 
dumɔ 
dumɔ 
raise 
mɔa 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
-a 
a1 

Where were you raised up?

55
Mbonan 
mbonan 
mbonan 
Morbondan 
ko 
ko 
ko1 
in 

At Morbondan.

56
Bompɛ 
Bompɛ 
Bompɛ 
Bumpeh 
ka 
ka 
ka3 
in 

Is it in Bumpeh?

57
Kagbɔ 
kagbɔ 
kagbɔrɔ 
Kagboro 
ko 
ko 
ko1 
in 

It is in Kagboro.

58
Mɔm 
mɔ̀m 
mɔm 
you 
apima 
à- 
a- 
NCM-ha 
pim 
pum3 
children 
à- 
a- 
NCM-ha 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
mbia 
you (Subj) 
bi 
bi1 
have 
a2 
1sg 

You how many children did you have?

59
Abi 
a2 
1sg 
bi 
bi1 
have 
apima 
à- 
a- 
NCM-ha 
pima 
pum3 
children 
mɛnyɔl 
mɛnyɔl 
mɛnhiɔl 
nine 

I have nine children.

60
Mbɛ 
mi1 
me 
bɛ 
4 
send 
bul 
bùl 
bul2 
one 
bɛ 
bɛ 
1 
just 
kil 
kil 
kil1 
house 
kaŋdɛ 
kaŋ 
kaŋ3 
school 
dɛ 
ɛ3 
the 

Did you send any of them to school?

61
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

62
Awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ŋaa 
ŋaa 
ŋaa 
attend 
kil 
kil 
kil1 
house 
kaŋdɛ 
kaŋ 
kaŋ3 
school 
dɛ 
ɛ3 
the 
à 
a2 
1sg 

How many of them are in school?

63
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
ara 
à- 
a- 
NCM-ha 
ra 
ra1 
three 
ŋaa 
ŋaa 
ŋaa 
attend 
kandaɛ 
kan 
kaŋ3 
schooling 
daɛ 
ai1 
in 
bul 
bùl 
bul2 
one 
thamura 
thamura 
thamura 
drop out 
mɔikɛ 
mɔikɛ 
muɛkɛ 
around 
yɔllɛ 
yɔl 
hiɔl 
four 
ɛ 
ɛ3 
the 

Well, three are in school and one dropped out which make it four.

64
Ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
ntɛnt 
n- 
n- 
NCM-ma 
tɛ̂nt 
ntɛnt 
be near 

Are all of them near you?

65
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
lɔ 
lɔ 
1 
be 
tri 
tri 
tri 
town 
bomdɛ 
bom 
bom 
big 
dɛ 
ɛ3 
the 
Kiamp 
Kiamp 
Kyamp 
Freetown 
ko 
ko 
ko1 
in 

No, they are in the big town, in Freetown.

66
Ŋan 
ŋa 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 

All of them?

67
Apim 
à- 
a- 
NCM-ha 
pim 
pum1 
some 
hami 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
mi 
mi1 
me 
ntɛnt 
n- 
n- 
NCM-ma 
tɛ̂nt 
ntɛnt 
be near 
apim 
à- 
a- 
NCM-ha 
pim 
pum1 
some 
hanɛ 
hanɛ 
hanɛ 
those (ha) 
haa 
haa 
haa 
attend 
kandaiɛ 
kand 
kaŋ3 
schooling 
-ai 
ai1 
in 
ɛ 
the 
ŋaa 
ŋaa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
kiamp 
kiamp 
Kyamp 
Freetown 
ko 
ko 
ko1 
in 

Some are near me some those that go to school are in Freetown.

68
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
nkache 
you (Subj) 
ka 
ka5 
Past 
che 
che1 
be 
ko 
ko 
ko1 
in 
tallɛ 
taa 
taa 
youth 
ɛ 
ɛ3 
the 
ŋamu 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
mu 
mu1 
even 
ayi 
a2 
1sg 
yi 
then 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
ni 
ni 
ni1 
and 
nkache 
you (Subj) 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
siŋ 
sīŋ 
siŋ2 
play 

When you were young let me ask you now, did you use to play?

69
nn 
nn 
aa2 
yes 
aka 
a2 
1sg 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che3 
Prog 
siŋ 
siŋ 
siŋ2 
play 

Yes, I used to play.

70
Nshi 
you (Subj) 
shi 
si1 
know 
pɛ 
pɛ 
3 
anymore 
siŋthi 
siŋ 
siŋ2 
play 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
landɛ 
landɛ 
landɛ 
those 

Do you know those games?

71
a2 
1sg 
che 
che 
che3 
Aux 
tha 
tha 
tha1 
them (tha) 
pɛ 
pɛ 
3 
anymore 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
shi 
shi 
si1 
know 

I would not know them.
AB 2/4 don't need a nasal or ni ??

72
Bul 
bùl 
bul2 
one 
bɛ 
bɛ 
1 
even 
nche 
you (Subj) 
che 
che3 
Aux 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
loni 
loni 
loni bolɛ 
remember 
ntenɛ 
you (Subj) 
tenɛ 

Not even one can you remember?
??

73
Chaŋ 
chaŋ 
chaŋ1 
except 
bo 
bo 
bo1 
just 
yɛ 
yɛ 
1 
when 
ikache 
yi1 
we 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
math 
math 
math 
hide 
boni 
boni 
boni1 
find 
ɛ 
ɛ 
the 

Only when we use to play hide-find.

74
you (Subj) 
shi 
shi 
si1 
know 
nɛndɛ 
nɛn 
nɛn2 
year 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
you (Subj) 
gbisiŋɛ 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
marry 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
lamɔɛ 
laa 
laa2 
wife 
mɔ 
2 
your 
ɛ 
the 

Do you know the year you married your wife?

75
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
à 
a2 
1sg 
che 
che 
che3 
Aux 
hɔŋ 
hɔŋ 
2 
it (hɔ) 
bɔ 
bɔ 
3 
be able 
shi 
shi 
si1 
know 

Well, I will not be able to know it.

76
Ama 
à- 
a- 
NCM-ha 
maa 
maa 
wife 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
you (Subj) 
bi 
bi 
bi1 
have 
à 
a1 

How many wives do you have?

77
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
aka 
a2 
1sg 
ka 
ka5 
Past 
bi 
bi 
bi1 
have 
ha 
ha 
ŋa1 
them / 3pl (ha) 
ara 
à- 
a- 
NCM-ha 
ra 
ra1 
three 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
bul 
bul 
bul2 
one 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
le 
le 
le2 
remain 
mi 
mi 
mi1 
me 
fi 
fi 
sui 
hand 
ɛ 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Well I use to have three of them of it is only one that is left with me.
fi??

78
à 
a2 
1sg 
yema 
yema 
yema1 
want 
ni 
ni 
ni1 
that 
yi1 
we 
wun 
wun 
hun1 
come 
ko 
ko 
ko1 
to 
ja 
ja 
ja 
matter 
mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 

I want us now to come to Bolom matters.

79
yi1 
we 
koni 
koni 
koni 
Perf 
sɔtha 
sɔtha 
sɔthɔ 
get 
shiɛ 
shi 
knowledge 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
lɛ 
lɛ 
2 
that 
mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
yema 
yema 
yema1 
will 
tuk 
tuk 
tuk 
disappear 
ayenal 
a- 
a- 
NCM-ha 
ayenal 
yenal 
place 
gbe 
gbe 
gbe 
many 
ko 
ko 
ko1 
in 
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
kache 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
theli 
theli 
theli 
speak 
mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 

We have got knowledge that Bolom is disappearing in many places where they used to speak Bolom.

80
you (Subj) 
bi 
bi 
bi1 
have 
shi 
si 
si3 
knowledge 
lan 
la 
la1 
it 
-n 
-n1 
Emph 

Are you aware of it?
Do you have that knowledge?

81
Labo 
lagbo 
lagbo 
if 
abi 
a2 
1sg 
bi 
bi1 
have 
shi 
si 
si3 
knowledge 
lan 
la 
la1 
it 
-n 
-n1 
Emph 

If I have knowledge of it?

82
aa 
aa 
aa2 
yes 

yes

83
Mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 
man 
ma 
ma3 
it (ma) 
-n 
-n1 
Emph 
kendɛ 
ken 
ken4 
as 
dɛ 
ɛ3 
the 
ichalao 
yi1 
we 
chala 
chala2 
sit 
o3 
Emph 
ɛ 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

The Bolom as we are seated now

84
nhɔbɛ 
nhɔbɛ 
nhɔbɛ 
even if?? 
ilema 
yi1 
we 
le 
le2 
stay 
ma 
ma3 
it (ma) 
hɔ 
hɔ 
1 
speak 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
haŋ 
haŋ 
ha-a-a 
until 
wɔyɛ 
wɔ 
2 
day 
yɛ 
ɛ3 
the 
pi 
pi 
pi1 
become dark 
ima 
yi1 
we 
ma 
ma3 
they (ma) 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
be 
be 
be 
no 
nwɔk 
n- 
n- 
NCM-ma 
hɔk 
wɔk2 
language 
pika 
pika 
pika 
other 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
acheŋ 
a2 
1sg 
che 
che1 
be 
ŋ 
ni2 
Neg 
ke 
ke 
ker2 
be tired 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 

Even if we keep speaking it until the night falls without putting there any other language, we would not get tired.

85
Mbi 
you (Subj) 
bi 
bi1 
have 
shiɛ 
si 
si3 
knowledge 
ɛ 
ɛ3 
the 
lɛ 
lɛ 
2 
that 
ayenal 
a- 
a- 
NCM-ha 
ayenal 
yenal 
place 
pim 
pim 
pum1 
other 
mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
che 
che 
che3 
Aux 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
theli 
theli 
theli 
speak 

Do you have the knowledge that in other places they don’t speak Bolom there anymore?

86
Alanɛ 
a2 
1sg 
lanɛ 
lanɛ2 
believe 
la 
la 
la1 
it 
vili 
vili 
fili 
really 
ayenal 
a- 
a- 
NCM-ha 
ayenal 
yenal 
place 
pim 
pim 
pum1 
other 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
chelɔ 
che 
che3 
Prog 
lɔ 
1 
there 
pɛ 
pɛ 
3 
anymore 
theli 
theli 
theli 
speak 
mbolom 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 

I believe that really, in other places they don’t speak Bolom there anymore.

87
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
nfilɛ 
you (Subj) 
filɛ 
filɛ 
feel 
ŋa 
ŋa 
ha1 
about 
lan 
la 
la1 
it 
-n 
-n1 
Emph 

How do you feel about that?

88
a2 
1sg 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
thekindɛ 
thekindɛ 
thekini 
feel 
kɛ 
kɛ 
1 
that 
language 
language 
language 
language 
ɛ 
ɛ 
the 
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
gbem 
gbem 
bear 
hi 
hi 
yi1 
us 
pɔko 
pɔ 
2 
they 
ko 
ko1 
to 
ɛ 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
kɔ 
kɔ 
2 
will-Fut 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
tuk 
tuk 
tuk 
disappear 
tuk 
tuk 
tuk 
disappear 
kɔ 
kɔ 
2 
will-Fut 
hɔŋ 
hɔŋ 
2 
how 
tukɛ 
tuk 
tuk 
disappear 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

I have felt that our language that we are born into, is getting lost, it is getting lost.

89
So 
so 
so3 
so (Eng) 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
nthekɛ 
you (Subj) 
thekɛ 
thekɛ 
feel 
lani 
lani 
lanɛ1 
that 
a1 

How do you feel about that?

90
a2 
1sg 
theɛ 
theɛ 
the 
feel 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
ni 
ni 
ni2 
Neg 
yeŋ 
yeŋ 
yen 
something 
kɛlɛŋ 
kɛlɛŋ 
kɛlɛŋ2 
good 

I do not feel good.

91
Ihun 
yi1 
we 
hun 
hun1 
come 
ni 
ni 
ni1 
then 
ko 
ko 
ko1 
to 
ja 
ja 
ja 
matter 
mbɛɛnɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bɛɛn 
bɛn1 
old 
ɛ 
the 
yɛ 
yɛ 
1 
how 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
kache 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
gbisiŋdɛ 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
marriage 
dɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
and 
bongo 
bongo 
bongo 
now 
labo 
lagbo 
lagbo 
if 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
yeŋbul 
yeŋbul 
yeŋbul 
same 

Let us now come to those days affairs, the way they use to marry if it is the same to that of now.
??

92
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
cheni 
che 
che1 
be 
ni 
ni2 
Neg 
pɛ 
pɛ 
3 
at all 
bul 
bul 
bul2 
same 
atɔl 
atɔl 
atɔl 
at all 

It is not the same today at all.
again

93
Yɛ 
yɛ 
1 
how 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
cheni 
che 
che1 
be 
ni 
ni2 
Neg 
bul 
bùl 
bul2 
same 
a1 

How is it not the same?

94
Tɛmdɛ 
tɛm 
tɛm 
time 
dɛ 
ɛ3 
the 
hɔ 
hɔ 
2 
when 
hi 
hi 
yi1 
we 
gbisiŋɛ 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
marry 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
hamah 
ha 
ha1 
for 
maa 
maa 
wife 
hiɛ 
hi 
yi1 
our 
ɛ 
the 
feyɛ 
fe 
fe 
money 
yɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
ka 
ka 
ka5 
used to 
che 
che 
che1 
be 
ton 
ton 
ton1 
small 

The time we married our wives, the money was small.

95
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
yelaioɛ 
ye 
ye1 
how 
laio 
laio 
now 
ɛ 
the 
mbiɛni 
mi1 
me 
bi 
bi1 
have 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
ni 
ni2 
Neg 
gbo 
gbo 
gbo1 
simply 
fe 
fe 
fe 
money 
gbe 
gbe 
gbe 
much 
nche 
you (Subj) 
che 
che3 
Aux 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
marriage 
nɔma 
nɔmaa 
nɔmaa 
wife 

But as it is now if you don’t have enough money you would not marry a woman

96
Ŋan 
ŋa 
ŋa1 
people 
-n 
-n1 
Emph 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
people 
kela 
ke 
ke1 
see 
la 
la1 
it 
a1 

How do you see that?

97
yi1 
we 
theɛn 
theɛn 
theɛn 
feel 
ni 
ni 
ni2 
Neg 
yeŋkɛlɛŋ 
yeŋkɛlɛŋ 
yenkeleŋ 
good 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
no 
no 
no2 
no 
we 
we 
we3 
way 
to 
tu 
tu4 
to 
du 
du 
du2 
do 

We do not feel good but no way to do.

98
yi1 
we 
theɛn 
theɛn 
theɛn 
feel 
ni 
ni 
ni2 
Neg 
yeŋkɛlɛŋ 
yeŋkɛlɛŋ 
yenkeleŋ 
good 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
ibiɛni 
yi1 
we 
biɛ 
bi1 
have 
ni 
ni2 
Neg 
weɛ 
we 
we3 
way 
ɛ 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
ila 
yi1 
we 
la 
la1 
it 
bɔ 
bɔ 
3 
be able 
kɔndɛm 
kɔndɛm 
kɔndɛm 
condemn 
dɛ 
dɛ 
ɛ1 
Cl-final 

We do not feel good about that we don’t have a way of condemning it.

99
Ntoŋgi 
you (Subj) 
toŋgi 
tonki 
show 
mi 
mi 
mi1 
me 
mu 
mu 
mu1 
ever 
we 
we 
we3 
way 
ɛ 
ɛ 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbisiŋdɛ 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
marriage 
dɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
with 
bongo 
bongo 
bongo 
now 

Show me the way they used to marry to that of now.

100
Kache 
kache 
kache 
those days 
yɛ 
yɛ 
1 
when 
you (Subj) 
yema 
yema 
yema1 
want 
bo 
bo 
bo1 
just 
nɔma 
nɔmaa 
nɔmaa 
woman 
ni 
ni 
ni1 
then 
anyamɔɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
nya 
nya1 
people 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ɛ 
the 
kɔlɔ 
kɔ 
2 
go 
lɔ 
1 
there 
ŋaa 
ŋaa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
ha 
ha 
ha2 
Aux 
lɛŋ 
lɛŋ 
lɛŋ 
greet 
kilɛ 
kil 
kil1 
house 
ɛ 
the 
hɔl 
hɔl 
hɔl1 
front 
ko 
ko 
ko1 
to 

Those days if you want a woman then your people go there, they would first greet the house front,

101
Ni 
ni 
ni1 
and 
ha 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
lɛŋ 
lɛŋ 
lɛŋ 
greet 
yɛ 
yɛ 
1 
then 
komnɛ 
komnɛ 
komnɛ 
father-in-law 
ɛ 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ha 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
lɛŋ 
lɛŋ 
lɛŋ 
greet 
yɛ 
yɛ 
1 
then 
jajɛllɛ 
jajɛl 
jajɛl 
mother-in-law 
ɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
and 
pɔi 
pɔ 
2 
they 
-i 
-i2 
and 
bɛ 
bɛ 
4 
put 
fe 
fe 
fe 
money 

Then they greet the father-in-law, then they greet the mother-in-law, then they put the money

102
pɔɛ 
pɔ 
2 
they 
ɛ 
1 
say 
hi 
hi 
yi1 
we 
hun 
hun 
hun1 
come 
ho 
ho 
ho1 
come out 
ha 
ha 
ha1 
for 
nɔma 
nɔmaa 
nɔmaa 
woman 
o3 
Emph 

And they say we have come to show ourselves for this woman.
say?

103
pɔ 
pɔ 
2 
they 
nɔi 
nɔi 
nɔi 
would?? 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
ka 
ka 
ka4 
provide 
inshɔ 
inshɔ 
inshɔ 
assure 
tɛmdɛ 
tɛm 
tɛm 
time 
dɛ 
ɛ3 
the 
vɛ 
vɛ 
vɛ 
so 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
nɔi 
nɔi 
nɔi 
would?? 
hɔm 
hɔ 
1 
say 
2 
you (Obj) 
lɛ 
lɛ 
2 
that 
haŋ 
haŋ 
ha-a-a 
until 
ha 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
thunɔ 
thunɔ 
thunɔ1 
look for 
thaozin 
thaozin 
thaozin 
thousand 
waŋ 
wàŋ 
waŋ2 
ten 

Then they would assure you, that time they would tell you that you should marry ten thousand.

104
ŋa 
ŋa 
ha1 
for 
hi 
hi 
yi1 
us 
tɛmdɛ 
tɛm 
tɛm 
time 
dɛ 
ɛ3 
the 
kache 
kache 
kache 
those days 
thaozin 
thaozin 
thaozin 
thousand 
waŋdɛ 
waŋ 
waŋ2 
ten 
dɛ 
ɛ3 
the 
fe 
fe 
fe 
money 
gbe 
gbe 
gbe 
much 
hɔɛ 
hɔɛ 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Subj) 
hɔŋ 
hɔŋ 
chɔk 
chɔk 
chɔk2 
try 
o3 
Emph 
haŋ 
haŋ 
ha-a-a 
until 
ni 
ni 
ni1 
that 
mbɔ 
2 
you (Subj) 
bɔ 
3 
be able 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 

In our days, those days ten thousand is a lot of money, but you would try had and get it.

105
Pɔn 
pɔn 
pɔŋ1 
pound 
waŋ 
wàŋ 
waŋ2 
ten 
tɛmdɛ 
tɛm 
tɛm 
time 
dɛ 
ɛ3 
the 
ibiɛn 
yi1 
we 
bi 
bi1 
have 
-ɛn 
ni2 
Neg 
mu 
mu 
mu1 
even 
thauzin 
thauzin 
thaozin 
thousand 
pɔn 
pɔn 
pɔŋ1 
pound 
waŋ 
wàŋ 
waŋ2 
ten 

Ten pound, that time we did not have thousands, ten pound.

106
yi1 
we 
wun 
wun 
hun1 
come 
ni 
ni 
ni1 
then 
ko 
ko 
ko1 
to 
ja 
ja 
ja 
matter 
kɔŋdɛ 
kɔŋ 
kɔŋ2 
bury 
dɛ 
ɛ3 
the 
bongo 
bongo 
bongo 
now 
ni 
ni 
ni1 
and 
kache 
kache 
kache 
formerly 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
bul 
bul 
bul2 
same 

Let us now come to the bury, those days and these days is it the same?

107
Ha 
ha 
ha1 
for 
kɔŋdɛ 
kɔŋ 
kɔŋ4 
burial 
dɛ 
ɛ3 
the 

For burying?

108
Kɔŋdɛ 
kɔŋ 
kɔŋ4 
burial 
dɛ 
ɛ3 
the 
kɔ 
kɔ 
3 
Rel (kɔ) 
akekɛ 
a2 
1sg 
kek 
kek1 
see 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
thiwɔllɛ 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
wɔl 
hɔl4 
eye 
ɛ 
ɛ3 
the 
yɛ 
yɛ 
ɛ1 
Cl-final 
laiyoɛ 
laiyoɛ 
laiyoɛ 
as it is 
hɔ 
hɔ 
2 
it (hɔ) 
cheni 
che 
che1 
be 
ni 
ni2 
Neg 
pɛ 
pɛ 
3 
at all 
bul 
bùl 
bul2 
same 

The burial that I have seen (with my) eyes, it is not still the same.

109
So 
so 
so3 
so (Eng) 
nsuntha 
n- 
n- 
NCM-ma 
suntha 
suntha 
mixup?? 
handɔ 
handɔ 
handɔ 
what 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
ni 
ni 
ni1 
presently 
lɔi 
lɔi 
lɔi 
enter 
a1 

So what is the mixup that is there now?
??

110
Abena 
à- 
a- 
NCM-ha 
ben 
bɛn2 
elder 
à- 
a- 
NCM-ha 
hiɛ 
hi 
yi1 
we 
ɛ 
the 
yi1 
we 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che3 
Prog 
ke 
ke 
ke1 
see 
tɛmdɛ 
tɛm 
tɛm 
time 
dɛ 
ɛ3 
the 
a2 
1sg 
tipɛ 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
bɛthni 
bɛthni 
ntendɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
ten 
tɛn 
sense (n) 
dɛ 
ɛ3 
the 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
bia 
biya 
bia2 
would 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
kɔŋ 
kɔŋ 
kɔŋ2 
bury 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
ni 
ni 
ni1 
with 
bikɛ 
bik 
bik 
mat 
ɛ 
the 

Our parents, we use to see, the time I having sense, they would bury the corpse with a mat.

111
pɔ 
pɔ 
2 
they 
gbaŋga 
gbaŋga 
gbaŋga 
put in?? 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
bo 
bo 
bo1 
Emph 
pothɛ 
poth 
poth 
dirt 
ɛ 
the 
atok 
atok 
atok 
on top 
pɔi 
pɔ 
2 
they 
-i 
-i2 
and 
nu 
nu 
nu 
fold 
bikɛ 
bik 
bik 
mat 
ɛ 
the 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
bim 
bim 
bim1 
cover 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
atok 
atok 
atok 
on top 

After he would be put in the ground, they would fold the mat then they would put the corpse on it.
??

112
pɔi 
pɔ 
2 
they 
-i 
-i2 
and 
tholi 
tholi 
tholi 
put down 
ni 
ni 
ni1 
and 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
yɛthiɛ 
yɛthi 
yɛthi 
receive 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
pɔi 
pɔ 
2 
they 
-i 
-i2 
and 
bɛ 
bɛ 
4 
add 
pothɛ 
poth 
poth 
dirt 
ɛ 
the 

They put it down and would lower it, and then they add the dirt.

113
La 
la 
la1 
what 
yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
asiɛ 
a2 
1sg 
si 
si1 
know 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ha 
ha 
ha1 
for 
hi 
hi 
yi1 
us 
tɛmdɛ 
tɛm 
tɛm 
time 
dɛ 
ɛ3 
the 
la 
la 
la1 
that Rel 
ika 
yi1 
we 
ka 
ka5 
used to 
keɛ 
ke 
ke1 
see 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ni 
ni 
ni1 
with 
bikɛ 
bik 
bik 
mat 
ɛ 
ɛ3 
the 

What I know in our own time, what we use to see, with a mat.

114
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
bongo 
bongo 
bongo 
now 
nia 
ni 
a1 

What about now?
??

115
Yɛ 
yɛ 
1 
now 
laioɛ 
laioɛ 
laiowɛ 
as it is now 
achelɔ 
a2 
1sg 
che 
che1 
be 
lɔ 
1 
there 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
ke 
ke 
ke1 
see 
bik 
bik 
bik 
mat 
anibo 
an 
ɛn 
and 
yi1 
we 
bo 
bo1 
just 
ke 
ke 
ke1 
see 
fɛngbɛɛ 
fɛngbɛ 
fɛngbɛ 
shroud 
ɛ 
ɛ3 
the 

As is it now I do not see mat there again, we just now see shroud.

116
Yɛ 
yɛ 
1 
what 
lɔ 
lɔ 
1 
be 
fɛngbɛɛ 
fɛngbɛ 
fɛngbɛ 
shroud 
ɛ 
ɛ3 
the 

What is fɛngbɛ?

117
Pis 
pis 
pis 
piece of cloth 
dinthɛɛ 
dinthɛ 
dinthɛ1 
white 
ɛ 
ɛ3 
the 
shatin 
shatin 
shatin 
satin 

A piece of white cloth, satin.

118
Sɛkɛ 
sɛkɛ 
sɛkɛ 
thanks 
sɛkɛ 
sɛkɛ 
sɛkɛ 
thanks 
we 
we 
we2 
emph 
abatokɛ 
abatokɛ 
hɔbatokɛ 
God 
che 
che 
che1 
be 
ma 
ma 
ma4 
with 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 

Thank you, may God be with you.
??