124aw Yanker Boy lost at sea - slc0124

Originally written by Albert Yanker, then told by him

1
Hɔbatɔkɛ 
hɔbatɔkɛ 
hɔbatokɛ 
God 
loliɛ 
loli 
loli 
save 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
taamɔtaa 
taamɔ 
tamɔ 
boy 
taa 
taa 
child 
bul 
bùl 
bul2 
one 

God saved a young boy
God saved one young boy (alternative title)

2
Ŋha 
ŋ 
you (Subj) 
ha 
ha2 
let 
ya 
yà 
ya2 
lemɛ 
lem 
lem2 
tell (a story, thɛn) 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
anyone 
len 
len 
len 
something 
la 
la 
la1 
that Rel 
haani 
haani 
hani2 
happen 
rɔŋ 
rɔŋ 
rɔŋ1 
truth 
ayén 
ayén 
ayen 
place 
Planti 
Planti 
plantin 
Plantain 
ko 
ko 
ko1 
to 

Let me tell you something that happened, a true story at Plantin (Island)

3
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
Hɔbatokɛ 
Hɔbatokɛ 
hɔbatokɛ 
God 
loliɛ 
loli 
loli 
save 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
taamɔtaa 
taamɔ 
tamɔ 
boy 
taa 
taa 
child 
bul 
bùl 
bul2 
one 

How God saved one little boy,

4
wɔ 
wɔ 
1 
3sg Rel 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
hukɔ 
huk 
hok 
come out 
-ɔ 
-o 
EV 
ni 
ni 
ni1 
and 
ihɛŋ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
hɛŋ 
hɛŋ 
wind 
disil-disil 
disil-disil 
disildisil 
heavy 
sɔsɔkɔ 
sɔsɔkɔ 
sɔsɔkɔ 
blow away 

whom heavy waves and heavy breeze swept away.

5
Che 
che 
che1 
be 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
’ 
ai 
-ai 
ai1 
in 
ni 
ni 
ni1 
and 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
hɛlɛ 
hɛlɛ 
hɛlɛ2 
sea 
ko 
ko 
ko1 
at 
ha 
ha 
ha1 
for 
nduɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
doɛ 
doɛ 
day 
ŋra 
ŋ- 
n- 
NCM-ma 
ra 
ra1 
three 

He was in a dugout canoe at sea for three days.

6
Tipik 
tipik 
tipik 
beginning 
huɛ 
huɛ 
hɔɛ 
day 
seinyɛ 
sein 
sen 
first 
yɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
vellɛ 
vel 
vel1 
call 
-lɛ 
-ɛ 
TMA 
Flaideɛ 
mpothoaiɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
potho 
potho 
white people 
-ai 
ai1 
in 
ɛ 
ɛ3 
the 
nduɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
doɛ 
doɛ 
day 
waŋnimɛnraɛ 
waŋnimɛnra 
waŋnimɛnra 
eighteen 
ɛ 
ɛ3 
the 
haaŋ 
haaŋ 
ha-a-a 
until 
la 
la 
la1 
it 
muɛ 
muɛ 
muɛ 
reach 
ko 
ko 
ko1 
to 
huɛ 
huɛ 
hɔɛ 
day 
Sɔnthɛ 
sɔnth 
sɔnth2 
Sont 
ɛ 
ɛ3 
the 

Beginning the first day, which they call Friday in English, from the 18th day until it reached to the 20th day

7
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
vellɛ 
vel 
vel1 
call 
-lɛ 
-ɛ 
TMA 
Sɔndeɛ 
mpothoaiɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
potho 
potho 
white people 
-ai 
ai1 
in 
ɛ 
ɛ3 
the 
nduɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
doɛ 
doɛ 
day 
ŋkoŋhɔnɔɛ 
ŋ- 
n- 
NCM-ma 
koŋhɔnɔ 
kuhɔnɔ 
twenty 
ɛ 
ɛ3 
the 
pàŋ 
paŋ 
paŋ2 
month 
Nanɔɛ 
Nanɔ 
Nanɔ 
Nanor 
ɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
vellɛ 
vel 
vel1 
call 
-lɛ 
-ɛ 
TMA 
Julai 
mpothoaiɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
potho 
potho 
white people 
-ai 
ai1 
in 
ɛ 
ɛ3 
the 
nɛndɛ 
nɛn 
nɛn2 
year 
dɛ 
ɛ3 
the 
1986 

twentieth day, month Nanor, which they call July in English. Year 1986.

8
Lanɔ 
lanɔ 
lanɔ 
this 
ki 
ki 
ki1 
this 
la 
la 
la1 
it 
haani 
haani 
hani2 
happen 
Yel 
Yel 
yel3 
island 
Nsaŋha 
N- 
n- 
NCM-ma 
saŋha 
saha 
egusi 
ko 
ko 
ko1 
to 

This happened on the Island Egusi,

9
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
ni 
ni 
ni1 
presently 
vel 
vel 
vel1 
call 
Yelaioɛ 
Yel 
yel3 
island 
aioɛ 
Planti 
Planti 
plantin 
Plantain 
ko 
ko 
ko1 
to 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
Bomp 
Thassɔ-Sheŋke 
Pɔk 
Pɔk 
pɔk1 
region 
Kagbɔɔ 
Kagbɔɔ 
kagbɔrɔ 
Kagboro 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
Pɔk 
Pɔk 
pɔk1 
region 
Nyamba 
Nyamba 
Nyamba 
Moyamba 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 

which they now call Plantain Island, Shenge Section, Kagboro Chiefdom, Moyamba District

10
Yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
ayɛn 
ayɛn 
ayɛn 
truely 
ya 
yà 
ya2 
ke 
ke 
ke1 
see 
taamɔ 
taamɔ 
tamɔ 
boy 
ki 
ki 
ki1 
this 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg Rel 
ya 
yà 
ya2 
lem 
lem 
lem2 
talk 
hali 
hali 
hali 
about 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

I myself I saw this little boy whom I am talking about him.

11
Ya 
yà 
ya2 
ke 
ke 
ke1 
see 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ma 
ma 
ma4 
with 
hɔl 
hɔ́l 
hɔl4 
eye 
thimdɛ 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
mi1 
my 
dɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
and 
ya 
yà 
ya2 
bɛŋ 
bɛŋ 
bɛŋ1 
touch 
ma 
ma 
ma4 
with 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
pia 
pìà 
pia1 
hand 
mi 
mi 
mi1 
my 
njokɛ 
njok 
njok 
right 
ɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
and 
ya 
yà 
ya2 
theli 
theli 
theli 
talk 
kowɔ 
kowɔ 
wɔko 
him 
ko 
ko 
ko1 
to 

I saw him with my eyes, and I touched him with my right hand, and I talked to him.

12
Yel 
yel 
yel3 
island 
Nsaŋha 
N- 
n- 
NCM-ma 
saŋha 
saha 
egusi 
ko 
ko 
ko1 
to 
Yel 
Yel 
yel3 
island 
lo 
lo 
lo1 
this 
kinɔ 
kinɔ 
kinɔ 
this 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che1 
be 
bomba 
bomba 
bomba 
very large 
nɛn 
nɛn 
nɛn2 
year 
thigber 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
gber 
gber1 
many 
tha 
tha 
tha1 
Rel (tha) 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
chaŋ 
chaŋ 
chaŋ1 
pass 
dɛ 
dɛ 
ɛ1 
Cl-final 

The Island of Egusi: This island was very big many years ago (that have passed);

13
chelɛ 
chelɛ 
chelɛ1 
so that 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che1 
be 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
ra 
ra 
ra2 
brush 
ŋchɛk 
ŋ- 
n- 
NCM-ma 
chɛk 
chɛk 
farm 

(so big) that they was making (brushing) farms on it.

14
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
thɛɛ 
thɛɛ 
thɛɛ2 
burn 
ŋchɛkɛ 
ŋ- 
n- 
NCM-ma 
chɛk 
chɛk 
farm 
ɛ 
ɛ3 
the 
mɛŋk 
mɛŋk 
mɛnk 
time 
yuk 
yuk 
yuk 
plant 
yeke 
yeke 
yeke 
cassava 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 

When they finished burning the area they had brushed, at the time of planting cassava,

15
pɔ 
pɔ 
2 
people 
yuk 
yuk 
yuk 
plant 
mansaŋha 
ma 
ma4 
with 
you (Subj) 
saŋha 
saha 
egusi 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
nseen 
n- 
n- 
NCM-ma 
seen 
sen 
first 
si 
si 
si2 
before 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
wɔm 
wɔ 
1 
3sg 
-m 
-n1 
Emph 
bɛ 
bɛ 
1 
even 
kutha 
kutha 
kutha2 
cultivate 
pɛlɛ 
pɛlɛ 
pɛlɛ 
rice 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
and 
nyiki 
n- 
n- 
NCM-ma 
yiki 
yiki3 
seed 
ntilaŋ 
n- 
n- 
NCM-ma 
tilaŋ 
tilaŋ 
other 

they plant together with it this egusi first before they plant rice or any other seeds.

16
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
la 
la 
la1 
it 
hɔn 
hɔn 
hɔn 
said 
dɛ 
dɛ 
ɛ1 
Cl-final 
nyiki 
n- 
n- 
NCM-ma 
yiki 
yiki3 
seed 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ma 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
ka 
ka 
ka5 
Past 
yuk 
yuk 
yuk 
plant 
ŋchɛkai 
ŋ- 
n- 
NCM-ma 
chɛk 
chɛk 
farm 
-ai 
ai1 
in 
mɛŋkɛ 
mɛŋk 
mɛnk 
time 
ɛ 
ɛ3 
the 
vɛɛ 
vɛɛ 
vɛ 
that 
yelloaiɛ 
yel 
yel3 
island 
lo 
lo1 
this 
-ai 
ai1 
in 
ɛ 
ɛ3 
the 

But it is said, all these seeds they planted at the farm at that time on this island

17
nsaŋhaɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
saŋha 
saha 
egusi 
ɛ 
ɛ3 
the 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che3 
Prog 
chaŋ 
chaŋ 
chaŋ1 
pass 
bali 
bali 
bali2 
productivity 
ha 
ha 
ha2 
Aux 
chaŋ 
chaŋ 
chaŋ1 
surpass 
nyiki 
n- 
n- 
NCM-ma 
yiki 
yiki3 
plant 
halɛ 
halɛ 
halɛ 
other 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 

The egusi will grew more than (past) all the other plants

18
Anyaɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
nya 
nya1 
people 
ɛ 
ɛ3 
the 
kani 
ka 
ka5 
used to 
ni 
ni1 
then 
gbo 
gbo 
gbo1 
just 
che 
che 
che3 
Prog 
vel 
vel 
vel1 
call 
yelloɛ 
yel 
yel3 
island 
lo 
lo1 
this 
ɛ 
ɛ3 
the 
“ 
Yel 
Yel 
yel3 
island 
nsaŋha 
n- 
n- 
NCM-ma 
saŋha 
saha 
egusi 
ko 
ko 
ko2 
Loc 
”, 

The people were only now calling this island. “Island of Egusi”,

19
haaŋ 
haaŋ 
ha-a-a 
until 
mɛŋkɛ 
mɛŋk 
mɛnk 
time 
ɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
when 
apotho 
a- 
a- 
NCM-ha 
potho 
potho 
white people 
aɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
ɛ 
ɛ3 
the 
ka 
ka 
ka5 
Past 
hun 
hun 
hun1 
come 
dɔ 
dɔ 
1 
this (Loc) 
chal 
chal 
chal2 
stay 
ha 
ha 
ha1 
for 
pin 
pin 
pin 
buy 
awok 
a- 
a- 
NCM-ha 
wok 
wok3 
slave 
aɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
ɛ 
ɛ3 
the 

until the time the white man came to reside there, to buy slaves (17th c)

20
Ilɛllɛ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lɛl 
lel1 
name 
lɛ 
ɛ3 
the 
Planti 
Planti 
plantin 
Plantain 
ko 
ko 
ko2 
Loc 
Pothonɔ 
Pothonɔ 
pothonɔ 
white man 
bul 
bùl 
bul2 
one 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ka 
ka 
ka5 
Past 
chal 
chal 
chal2 
stay 
yel 
yel 
yel3 
island 
nsaŋha 
n- 
n- 
NCM-ma 
saŋha 
saha 
egusi 
ko 
ko 
ko1 
on 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg Rel 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
ɛ3 
the 
ka 
ka 
ka5 
Past 
cheɛ 
che 
che1 
be 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
Jɔn 
Jɔn 
Jɔn 
John 
Planten 
Planten 
plantin 
Plantain 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 

The name Plantain: One white man who reside on Egusi was named John Plantain

21
Laŋgba 
laŋgba 
langban 
man 
ki 
ki 
ki1 
this 
ka 
ka 
ka5 
Past 
cheɛ 
che 
che1 
be 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
nɔbaliabalia 
nɔbaliabalia 
nɔbaliabalia 
very rich man 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che3 
Prog 
pin 
pin 
pin 
buy 
anyín 
a- 
a- 
NCM-ha 
nyín 
nyin 
people 
si 
si 
si2 
and then 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
them / 3pl (ha) 
wom 
wom 
wom1 
send 
pɔk 
pɔk 
pɔk1 
country 
pothoɛ 
potho 
potho 
white people 
ɛ 
ɛ3 
the 

This man was a very rich man: he bought people and sent them to the white people’s country.

22
Mɛŋkɛ 
mɛŋk 
mɛnk 
time 
ɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
when 
apotho 
a- 
a- 
NCM-ha 
potho 
potho 
white people 
aɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
ɛ 
ɛ3 
the 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che3 
Prog 
pin 
pin 
pin 
buy 
anyaɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
nya 
nya1 
people 
ɛ 
ɛ3 
the 
hiŋk 
hiŋk 
hink2 
from 
Afrikaɛ 
Afrika 
afrika 
Africa 
ɛ 
ɛ3 
the 
ŋà 
ŋà 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
ŋá 
ŋa 
ŋa1 
them / 3pl (ha) 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
piŋkiɛ 
piŋki 
pinki 
turn into 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
awokɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
wok 
wok3 
slave 
ɛ 
ɛ3 
the 

The time when the white man was buying people from Africa, they went and turned them into slaves.

23
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
mɛŋk 
mɛŋk 
mɛnk 
time 
pin 
pin 
pin 
buy 
ni 
ni 
ni1 
and 
thikla 
thikla 
thikla 
sell 
awokɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
wok 
wok3 
slave 
ɛ 
ɛ3 
the 
ka 
ka 
ka5 
Past 
koŋ 
koŋ 
koŋ1 
end 
dɛ 
dɛ 
ɛ1 
Cl-final 

When the time of buying and selling slaves had finished,

24
laŋgba 
laŋgba 
langban 
man 
lo 
lo 
lo1 
this 
Jɔn 
Jɔn 
Jɔn 
John 
Planten 
Planten 
plantin 
Plantain 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
munini 
munini 
munini 
return 
pɔk 
pɔk 
pɔk1 
country 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
ɛ3 
the 
potho 
potho 
potho 
white people 
ko 
ko 
ko1 
to 

this man, John Plantain, then returned to his country, to the whites.

25
Anyaɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
nya 
nya1 
people 
ɛ 
ɛ3 
the 
ŋani 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
-i 
-i2 
and 
gbo 
gbo 
gbo1 
just 
vel 
vel 
vel1 
call 
yel 
yel 
yel3 
island 
lo 
lo 
lo1 
this 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
Planti 
Planti 
plantin 
Plantain 
ko 
ko 
ko2 
Loc 
haaŋ 
haaŋ 
ha-a-a 
until 
ni 
ni 
ni1 
presently 
manante 
ma 
ma4 
up to 
nante 
nante 
today 

People have been calling it Plantain ever since.

26
Taamɔtaa 
taamɔ 
tamɔ 
boy 
taa 
taa 
child 
ki 
ki 
ki1 
this 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
ɛ3 
the 
ŋ 
ŋ 
hɔɛ 
hɔɛ 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
Kamara 
Kamara 
Kamara 
Kamara 

This small boy’s name was Braima Kamara.

27
nɛn 
nɛn 
nɛn2 
year 
thiwaŋnihiɔl 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
waŋnihiɔl 
waŋnihiɔl 
fourteen 
gbemni 
gbemni 
gbemni2 
be born 
Fuŋk 
Fuŋk 
Rotifung 
Rotifunk 
ko 
ko 
ko1 
to 
Pɔk 
Pɔk 
pɔk1 
region 
Bompɛɛ 
Bompɛ 
Bompɛ 
Bumpeh 
ɛ 
ɛ3 
the 
Pɔk 
Pɔk 
pɔk1 
region 
Nyambaɛ 
nyamba 
inyamba 
Moyamba 
ɛ 
ɛ3 
the 

14 yrs old, born in Rotifunk, Bumpeh Ch, Moya District

28
Hue 
hue 
hɔɛ 
day 
bul 
bùl 
bul2 
one 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
hun 
hun 
hun1 
come 
tɛnini 
tɛnini 
tɛnini 
think 
ha 
ha 
ha1 
for 
lee 
lee 
le2 
leave (behind) 
abɛna 
à- 
a- 
NCM-ha 
bɛn 
bɛn2 
elder 
a- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
Fuŋk 
Fuŋk 
Rotifung 
Rotifunk 
ko 
ko 
ko1 
in 

One day Braima came to think about leaving his people and Rotifunk

29
ni 
ni 
ni1 
and 
huni 
hun 
hun1 
come 
-i 
-o 
EV 
ko 
ko 
ko1 
to 
kenyaa 
kenyaa 
kɛnya 
uncle 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
Planti 
Planti 
plantin 
Plantain 
ko 
ko 
ko1 
to 

and go to his uncle on Plantain

30
haliwɔ 
haliwɔ 
haliwɔ 
because 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
theeɛ 
thee 
the 
hear 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
tɔkɔ 
tɔkɔ 
tɔkɔ 
about 
Plantiɛ 
Planti 
plantin 
Plantain 
ɛ 
ɛ3 
the 

because he heard about Plantain.

31
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
hun 
hun 
hun1 
come 
ko 
ko 
ko1 
to 
kenyaa 
kenyaa 
kɛnya 
uncle 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
ɛ3 
the 
Ba 
Ba 
ba1 
Mr. 
Amadu 
Amadu 
amadu 
Amadu 
Kamara 
Kamara 
Kamara 
Kamara 
Planti 
Planti 
plantin 
Plantain 
ko 
ko 
ko1 
to 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
nɔhɔthɔ 
nɔhɔthɔ 
nɔhɔnthɛ 
fisherman 

Braima then came to his uncle, Ba Amadu Kamara Planti ko, who is a fisherman

32
ni 
ni 
ni1 
and 
bi 
bi 
bi1 
have 
ndaŋgbaŋ 
n- 
n- 
NCM-ma 
daŋgbaŋ 
langban 
man 
a- 
a- 
NCM-ha 
hɔthɔ 
hɔthɔ 
hoth1 
fishing 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
boat 
thiwɔɛai 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
ɛ3 
the 
-ai 
ai1 
in 

with fishermen in his fishing boats.

33
Taamɔ 
taamɔ 
tamɔ 
boy 
ki 
ki 
ki1 
this 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
tipɛ 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
lemil 
lemil 
lemil 
follow after 
ndaŋgbaŋ 
n- 
n- 
NCM-ma 
daŋgbaŋ 
langban 
man 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
kenyaa 
kenyaa 
kɛnya 
uncle 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
hɔthɔ 
hɔthɔ 
hoth1 
fishing 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
hɛlɛ 
hɛlɛ 
hɛlɛ2 
sea 
ko 
ko 
ko1 
to 

This boy Braima began to follow his uncle’s fishermen to go to fishing at sea

34
Kenyaa 
kenyaa 
kɛnya 
uncle 
Braimaɛ 
Braima 
Braima 
Braima 
ɛ 
ɛ3 
the 
Ba 
Ba 
ba1 
Mr. 
Amadu 
Amadu 
amadu 
Amadu 
Kamara 
Kamara 
Kamara 
Kamara 
bi 
bi 
bi1 
have 
mpɛl 
m- 
n- 
NCM-ma 
pɛl 
pɛl2 
net 
hɔth 
hɔth 
hoth1 
fishing 
kaɛ 
ka 
ka2 
here 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
kek 
kek 
kek2 
type 
thira 
thi 
thi- 
NCM (tha) 
ra 
ra1 
three 
mpɛl 
m- 
n- 
NCM-ma 
pɛl 
pɛl2 
net 
ma 
ma 
ma3 
NCM (ma) 
ŋgbampɔɛ 
ŋ- 
n- 
NCM-ma 
gbampɔ 
gbampɔ 
bonga fish 
ɛ 
ɛ3 
the 
mpɛl 
m- 
n- 
NCM-ma 
pɛl 
pɛl2 
net 
ndukiɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
duki 
duki 
leave 
ɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
around 
yɛlɛɛ 
yɛlɛ 
hɛlɛ2 
sea 
ɛ 
ɛ3 
the 

Braima’s uncle has fishing nets, three different types: bonga nets, nets they leave at sea, and the chain.
?? missing 'the chain'

35
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
pɛrni 
pɛrni 
pɛni 
practice 
ha 
ha 
ha1 
for 
che 
che 
che1 
be 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
duki 
duki 
duki 
leave 
mpɛl 
m- 
n- 
NCM-ma 
pɛl 
pɛl2 
net 
lo 
lo 
lo1 
this 
ki 
ki 
ki1 
this 
ndelma 
n- 
n- 
NCM-ma 
del 
lel1 
name 
ma 
ma3 
they (ma) 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 

Braima then practiced to go to leave the nets at sea

36
Paŋopaŋ 
paŋopaŋ 
paŋopaŋ2 
every evening 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
lɔɔli 
lɔɔli 
lɛli1 
examine 
pɛl 
pəl 
pɛl2 
fishing net 
dukiɛ 
duki 
duki 
leave 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ni 
ni 
ni1 
and 
yɛllɛ 
yɛllɛ 
yɛllɛ 
chain 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 

Every evening, Braima goes to inspect leggo chain and the yɛllɛ (chain).
?? lɔɔli allomorph of lɛli? "leggo" = left behind?

37
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
chen 
che 
che3 
will-Fut 
ni 
ni2 
Neg 
kɔni 
kɔni 
kɔni 
go 
livil 
li- 
li- 
NCM-lɔ 
vil 
vil 
far 
ha 
ha 
ha1 
for 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
lɔɔli 
lɔɔli 
lɛli1 
examine 
pɛl 
pəl 
pɛl2 
fishing net 
yɛllɛ 
yɛllɛ 
yɛllɛ 
chain 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
hiŋk 
hiŋk 
hink2 
from 
bondɔ 
bondɔ 
bondɔ 
wharf 
ko 
ko 
ko1 
to 

Braima will not go far to inspect leggo chains from the wharf

38
kɛ 
kɛ 
1 
but 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
kɔni 
kɔni 
kɔni 
go 
livil 
li- 
li- 
NCM-lɔ 
vil 
vil 
far 
hiŋk 
hiŋk 
hink2 
from 
bondɔ 
bondɔ 
bondɔ 
wharf 
ko 
ko 
ko1 
to 
ha 
ha 
ha1 
for 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
lɔɔli 
lɔɔli 
lɛli1 
examine 
pɛl 
pəl 
pɛl2 
fishing net 
duki 
duki 
duki 
leave 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
Planti 
Planti 
plantin 
Plantain 
ko 
ko 
ko1 
to 
veleŋ 
veleŋ 
veleŋ2 
behind (loc) 

but he goes far from the wharf to go inspect the chain behind Plantain.

39
Huɛɛ 
huɛ 
hɔɛ 
day 
ɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
ken 
ken 
ken3 
(day) break 
gbo 
gbo 
gbo1 
just 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
le 
le 
le4 
first 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
lɛliɛ 
lɛli 
lɛli1 
examine 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
mpɛl 
m- 
n- 
NCM-ma 
pɛl 
pɛl2 
net 
lo 
lo 
lo1 
these 
ki 
ki 
ki1 
these  
pɛiŋ 
pɛiŋ 

Just as day breaks, Braima will go inspect these fishing lines

40
si 
si 
si2 
before 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
wɔm 
wɔ 
1 
3sg 
-m 
-n1 
Emph 
bɛ 
bɛ 
1 
self 
kɔni 
kɔni 
kɔni 
go 
hɔth 
hɔth 
hoth1 
fishing 
ŋgbampɔɛ 
ŋ- 
n- 
NCM-ma 
gbampɔ 
gbampɔ 
bonga fish 
ɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
with 
ndaŋgbaŋ 
n- 
n- 
NCM-ma 
daŋgbaŋ 
langban 
man 
ma 
ma 
ma3 
NCM (ma) 
kenyaa 
kenyaa 
kɛnya 
uncle 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
ɛ3 
the 

before they go fishing for bonga with his uncle’s fishermen.

41
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
haa 
haa 
haa 
do 
lanɔ 
lanɔ 
lanɔ 
this 
ki 
ki 
ki1 
this 
ha 
ha 
ha1 
for 
gbaath 
gbaath 
gbath1 
time 
vil 
vil 
vil 
long 

Braima had done this for a long time.

42
La 
la 
la1 
it 
hun 
hun 
hun1 
come 
haani 
haani 
hani2 
happen 
huɛ 
huɛ 
hɔɛ 
day 
bul 
bùl 
bul2 
one 
huɛ 
huɛ 
hɔɛ 
day 
Lanthgbɔllɛ 
Lanthgbɔl 
lanthgbɔl 
Lantgbol 
lɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
vel 
vel 
vel1 
call 
lɛ 
lɛ 
ɛ3 
the 
Thɔsdeɛ 
Thɔsde 
ɛ 
ɛ3 
the 
mpothoaiɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
potho 
potho 
white people 
-ai 
ai1 
in 
ɛ 
ɛ3 
the 

It came one day to happen, the day of Lanthgbol, which white people call Thursday,

43
nduɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
doɛ 
doɛ 
day 
waŋ-ni-mɛŋtiŋ 
waŋnimɛŋtiŋ 
waŋnimɛŋtiŋ 
seventeen 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
palpal 
palpal 
palpal 
noon 
lɛ 
lɛ 
ɛ3 
the 
mɛŋk 
mɛŋk 
mɛnk 
time 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔn 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
-n 
-n1 
Emph 
waŋnibul 
waŋnibul 
waŋnibul 
eleven 
lɛ 
lɛ 
ɛ3 
the 

the seventeenth day, noon, the eleventh hour
??

44
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
lɔɔli 
lɔɔli 
lɛli1 
examine 
pɛl 
pəl 
pɛl2 
net 
yɛllɛɛ 
yɛllɛ 
yɛllɛ 
chain 
ɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
and 
pɛl 
pəl 
pɛl2 
fishing net 
dukiɛ 
duki 
duki 
leave 
ɛ 
ɛ3 
the 

Braima went to inspect the net chain and the left net,

45
sɔŋkɔma 
sɔŋkɔma 
sɔŋkɔma 
just like 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
gbo 
gbo 
gbo1 
just 
che 
che 
che3 
Prog 
haa 
haa 
haa 
do 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

just as he was doing before

46
Huɛ 
huɛ 
hɔɛ 
day 
Seiŋyɛ 
Seiŋyɛ 
Seiŋyɛ 
Seinyeh (Friday) 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
vel 
vel 
vel1 
call 
lɛ 
lɛ 
3 
be 
Flaide 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
mpotho 
m- 
n- 
NCM-ma 
potho 
potho 
English 
’ 
ai 
-ai 
ai1 
in 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
nduɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
doɛ 
doɛ 
day 
waŋ-ni-mɛŋra 
waŋnimɛŋra 
waŋnimɛnra 
eighteen 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 

On Seinyeh, which they call Fiday in English, the eighteenth

47
pàŋ 
paŋ 
paŋ2 
month 
Nanɔ 
Nanɔ 
Nanɔ 
Nanor 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
nɛn 
nɛn 
nɛn2 
year 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
wul 
wul 
wul2 
thousand 
bul 
bùl 
bul2 
one 
kɛmɛ 
kɛmɛ 
kɛmɛ 
hundred 
koŋhɔanya 
koŋhɔanya 
kuaŋa 
twenty 
mɛŋhiɔl-ni-waŋ 
mɛŋhiɔlniwaŋ 
mɛŋhiɔlniwaŋ 
nineteenn 
koŋhɔanya 
koŋhɔanya 
kuaŋa 
twenty 
hiɔl 
hyɔ̀l 
hiɔl 
four 
ni 
ni 
ni1 
and 
mɛŋbul 
mɛŋbul 
mɛnbul 
six 
1986 
). 

the month Nanor, year …
number screwed up

48
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
boa 
boa 
boa 
be early 
ha 
ha 
ha1 
for 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
lɛɛli 
lɛɛli 
lɛli1 
look (at) 
mpɛl 
m- 
n- 
NCM-ma 
pɛl 
pɛl2 
net 
lɛ 
lɛ 
ɛ3 
the 
ma 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
chɛncha 
chɛncha 
chencha 
yesterday 
lɔɔli 
lɔɔli 
lɛli1 
examine 
huɛ 
huɛ 
hɔɛ 
day 
lanthgbɔl 
lanthgbɔl 
lanthgbɔl 
Lantgbol 
lɛ 
lɛ 
ɛ3 
the 
Thɔsde 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 

Braima goes out early to inspect the nets which he went to check yesterday Thursday

49
si 
si 
si2 
if 
ŋa 
ŋa 
ha2 
must 
wɔm 
wɔ̀ 
1 
3sg 
-m 
-n1 
Emph 
bɛ 
bɛ 
1 
self 
hun 
hun 
hun1 
come 
kɔni 
kɔni 
kɔni 
go 
hɔthɔ 
hɔthɔ 
hoth1 
fishing 
gbampɔ 
gbampo 
gbampɔ 
mullet 
‘ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 

if he should come go fishing for mullet.
??

50
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
muɛ 
muɛ 
muɛ 
reach 
bondɔ 
bondɔ 
bondɔ 
waterside 
ko 
ko 
ko1 
to 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
peŋkɛ 
peŋkɛ 
penkə 
first 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
ko 
ko 
ko1 
to 
yɛllɛ 
yɛllɛ 
yɛllɛ 
chain 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 

When Braima got to the wharf, he went to look at the yɛllɛ chain first.

51
Ye 
ye 
ye1 
when 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
lɛli 
lɛli 
lɛli1 
look (at) 
yɛllɛ 
yɛllɛ 
yɛllɛ 
chain 
’ 
ɛ 
ɛ 
ɛ3 
the 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
kɔnth 
kɔnth 
kɔnthi 
catch 
ntol 
n- 
n- 
NCM-ma 
tol 
tol2 
fish sp 
abomabom 
a- 
a- 
NCM-ha 
bomabom 
bombom 
huge 
koŋhɔanya 
koŋhɔany 
kuhɔnɔ 
twenty 
a- 
a- 
NCM-ha 
ra 
ra 
ra1 
three 
ni 
ni 
ni1 
and 
yusia 
yu 
yu 
fish 
-si 
si- 
NCM-sa 
a- 
a- 
NCM-ha 
tilaŋ 
tilaŋ 
tilaŋ 
other 

When he finished looking at the yɛlle he caught 63 big tol and other fish.
124aw Yanker Boy lost at sea

52
Yus-o-ki 
Yu 
yu 
fish 
s- 
si- 
NCM-sa 
-o 
o3 
Emph 
-ki 
ki1 
these  
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
haa 
haa 
haa 
make 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
theni 
theni 
theni 
feel 
yeŋkɛlɛŋ 
yeŋkɛlɛŋ 
yenkeleŋ 
good 

These fish made Braima feel fine;

53
ni 
ni 
ni1 
and 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
che 
che 
che3 
Prog 
ŋgbel-ŋgbel 
ŋgbelŋgbel 
ŋgbelŋgbel 
anxious 
ha 
ha 
ha1 
for 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
lɛli 
lɛli 
lɛli1 
look (at) 
pɛl 
pəl 
pɛl2 
fishing net 
dukiɛɛ 
duki 
duki 
leave 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
ɛ 
ɛ3 
the 
kɔ 
kɔ 
3 
Rel (kɔ) 
kɔ 
kɔ 
3 
it 
chencha 
chencha 
chencha 
yesterday 
lɔɔliɛ 
lɔɔli 
lɛli1 
look (at) 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

and he was very anxious to look at the lego chain he had seen yesterday.
124aw Yanker Boy lost at sea

54
Wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
tipɛ 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
yaath 
yaath 
yath 
paddle 
ha 
ha 
ha1 
for 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
ko 
ko 
ko1 
to 
pɛl 
pəl 
pɛl2 
net 
dukiɛ 
duki 
duki 
leave 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

He then begin to paddle to go to the leggo chain (the net he had left in place).

55
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
gbo 
gbo 
gbo1 
just 
chɔ 
chɔ 
chɔ1 
fight 
ha 
ha 
ha1 
for 
muɛ 
muɛ 
muɛ 
reach 
ko 
ko 
ko1 
to 
pɛllɛ 
pəl 
pɛl2 
net 
ɛ 
ɛ3 
the 

He was just fighting to reach to the chain,

56
sogboka 
sogboka 
sogboka 
wind 
disil 
disil 
disil 
heavy 
wɛini 
wɛini 
wɛini 
dreadful 
ŋɔe 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
-e 
-i2 
and 
kɛnth 
kɛnth 
kɛnth2 
break 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
mae 
ma 
ma3 
they (ma) 
-e 
-i2 
Subj 
huk 
huk 
hok 
come out 
yeŋwɛini 
yeŋwɛini 
yeŋwɛini 
angry 

a heavy breeze (from the land) broke, the water was vexed (agitated)

57
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
tipɛ 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
yaath 
yaath 
yath 
paddle 
ha 
ha 
ha1 
for 
boŋ 
boŋ 
buŋsua 
resist 
ihɛŋ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
hɛŋ 
hɛŋ 
wind 
disil 
disil 
disil 
heavy 
wɛin 
wɛin 
wɛin 
emphatic 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
sua 
sua 
sua 
resist 
mmɛŋ 
mi1 
me 
mɛn 
mɛn3 
water 
hukɔ 
huk 
hok 
come out 
-ɔ 
-o 
EV 
kiai 
ki 
ki1 
this 
-ai 
ai1 
in 

Braima then began to paddle to resist this dreadfully heavy breeze.

58
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
yaath 
yaath 
yath 
paddle 
ni 
ni 
ni1 
and 
yaath 
yaath 
yath 
paddle 
yaath 
yaath 
yath 
paddle 
chelɛ 
chelɛ 
chelɛ1 
so that 
ni 
ni 
ni1 
now 
bɔɔ 
bɔɔ 
3 
be able 
muɛ 
muɛ 
muɛ 
reach 
ko 
ko 
ko1 
to 
pɛl-lɛ 
pɛl 
pɛl2 
fishing net 
lɛ 
ɛ3 
the 

Braima paddled, and paddled, and paddled so that he’s able to reach the net.

59
kɛ 
kɛ 
1 
but 
bɔɔni 
bɔɔ 
3 
be able 
-ni 
ni2 
Neg 
ha 
ha 
ha1 
for 
muɛ 
muɛ 
muɛ 
reach 
ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
pɛl-lɛ 
pɛl 
pɛl2 
fishing net 
lɛ 
ɛ3 
the 
kɔiɛ 

But he was not able to reach where the chain was,

60
haliwɔ 
 
haliwɔ 
because 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
gbɔɔ 
gbɔɔ 
gbɔ 
seriously 
che 
che 
che1 
be 
bom 
bom 
bom 
big 
ni 
ni 
ni1 
and 
dis 
dis 
dis1 
heavy 

because the canoe was too big and heavy,

61
ni 
ni 
ni1 
and 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
chaŋ 
chaŋ 
chaŋ1 
surpass 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
thipakaɛ 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
paka 
paka1 
strength 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 

and it was more than his strength (could handle).

62
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
le 
le 
le2 
remain 
gbo 
gbo 
gbo1 
just 
chɔ-o-ai 
chɔ 
chɔ1 
fight 
o3 
Emph 
-ai 
ai1 
in 
chelɛ 
chelɛ 
chelɛ1 
so that 
ni 
ni 
ni1 
then 
muɛ 
muɛ 
muɛ 
reach 
pɛl-lɛ 
pɛl 
pɛl2 
fishing net 
lɛ 
ɛ3 
the 

Braima remained in this struggle to reach the net/chain,

63
lalaɛ 
lala 
lala1 
paddle 
ɛ 
ɛ3 
the 
kɔ 
kɔ 
3 
it 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Obj 
hɛthni 
hɛthni 
hɛthni 
slip 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
nyamban 
nyamban 
nyamban 
carry away 
doai 
do 
lo1 
this 
-ai 
ai1 
in 
ni 
ni 
ni1 
and 
kɔ 
kɔ 
3 
it 
kɔni 
kɔni 
kɔni 
go 
hiŋk 
hiŋk 
hink2 
from 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 

his paddle slipped from him, the water carried it away from him

64
La 
la 
la1 
it 
vein 
vey 
vei 
be long 
-n 
ni2 
Neg 
dɛ 
dɛ 
1 
after 
mae 
ma 
ma3 
it (ma) 
-e 
-i2 
Subj 
sɔsɔk 
sɔsɔk 
sɔsɔkɔ 
carry away 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 

It was not long before this water carried (washed) away the canoe

65
ni 
ni 
ni1 
with 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
chal 
chal 
chal2 
sit 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
kunɛ 
kunɛ 
kunɛ 
inside 
ni 
ni 
ni1 
and 
che 
che 
che3 
Prog 
pakil 
pakil 
pakil 
tremble 

with Braima sitting inside it and trembling.

66
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
bɔɔni 
bɔɔ 
3 
be able 
-ni 
ni2 
Neg 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ha 
ha 
ha1 
for 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
muɛ 
muɛ 
muɛ 
reach 
ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
pɛllɛ 
pəl 
pɛl2 
net 
ɛ 
ɛ3 
the 

Braima was not able to reach the net

67
kɔiɛ 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
tɛniniɛ 
tɛnini 
tɛnini 
think 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
lɛ 
lɛ 
2 
that 
dukiɛ 
duki 
duki 
drop 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
gbo 
gbo 
gbo1 
just 
kilikɛ 
kilik 
kilik 
anchor 
ɛ 
ɛ3 
the 

He thought if he dropped the anchor

68
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
bi 
bi 
bi1 
have 
ha 
ha 
ha2 
should 
sɛm 
sɛm 
sɛm1 
stay 

the canoe would stay (in one place).

69
ni 
ni 
ni1 
and 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
biɛn 
bi 
bi1 
have 
-ɛn 
ni2 
Neg 
ha 
ha 
ha2 
let 
chɛŋk 
chɛŋk 
chenk1 
carry away 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
chee 
chee 
che4 
in front 

and the water would not carry the canoe before.

70
Ka 
ka 
ka4 
show 
nlɛrni 
n- 
n- 
NCM-ma 
lɛrni 
lɛrni 
haste 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
duki 
duki 
duki 
drop 
kilikɛ 
kilik 
kilik 
anchor 
ɛ 
ɛ3 
the 

He hurried up and dropped the anchor.
??

71
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
be 
be 
be 
no 
kilikɛ 
kilik 
kilik 
anchor 
ɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
ton 
ton 
ton1 
small 
ha 
ha 
ha1 
for 
bɔɔ 
bɔɔ 
3 
be able 
yɛthi 
yɛthi 
yɛthi 
hold 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
sea 
nyamban 
nyamban 
nyamban 
rough 
dɛai 
dɛ 
ɛ3 
the 
-ay 
ai1 
in 
huɛ 
huɛ 
hɔɛ 
day 
vɛ 
vɛ 
vɛ 
that 

But no, the anchor was (too) small to hold the canoe in the rough sea that day.

72
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
koni 
koni 
koni 
Perf 
duki 
duki 
duki 
drop 
kilikɛ 
kilik 
kilik 
anchor 
ɛ 
ɛ3 
the 

Braima dropped the anchor,

73
wɔni 
wɔni 
wɔni1 
before 
tɛniniɛ 
tɛnini 
tɛnini 
think 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
ihɛŋ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
hɛŋ 
hɛŋ 
wind 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
and 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
jɛthillɛ 
gbo 
gbo 
gbo1 
just 

He’s now thinking about the wind and the water

76
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
bɔɔ 
bɔɔ 
3 
be able 
yaath 
yaath 
yath 
paddle 
ka 
ka 
ka5 
Past 
malala 
kith 
kith 
kith1 
short 
’ 
ɛ 
ɛ 
the 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
lee 
lee 
le2 
continue 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
’ 
ai 
ai 
ai2 
’ 
ɛ 
ɛ 
the 
si 
si 
si1 
know 
muniɛ 
muni 
muni 
return 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
bondɔ 
bondɔ 
bondɔ 
wharf 
ko 
ko 
ko1 
to 

77
that 
he 
he 
he2 
He! 
will 
be 
be 
be 
no 
able 
to 
to 
too 
fowl louse 
paddle 
with 
à 
a2 
1sg 
short 
paddle 
which 
remained 
in 
in 
hin1 
we 
the 
the 
the 
hear 
canoe 
then 
return 
to 
to 
too 
fowl louse 
the 
the 
the 
hear 
wharf 

79
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
lee 
lee 
le2 
continue 
ni 
ni 
ni1 
and 
tɛnini 
tɛnini 
tɛnini 
think 
lanɔ 
lanɔ 
lanɔ 
this 
ki 
ki 
ki1 
this 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
tipɛ 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
lɔlni 
lɔlni 
lɔlni 
be sleepy 

80
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
’ 
sa5 
NCM-sa 
still 
still 
still 
still 
thinking 
about 
this 
and 
he 
he 
he2 
He! 
begins 
to 
to 
too 
fowl louse 
nod 
off 

82
likith 
li- 
li- 
NCM-lɔ 
kith 
kith1 
shortness 
nduɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
doɛ 
doɛ 
day 
’ 
ɛ 
ɛ 
the 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
chɛŋk 
chɛŋk 
chenk1 
carry away 

83
within 
à 
a2 
1sg 
short 
moment 
sleep 
carried 
him 

85
Lee 
lee 
le2 
continue 
gbo 
gbo 
gbo1 
just 
lɔl 
lɔl 
lɔl 
sleep 
ihɛŋ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
hɛŋ 
hɛŋ 
wind 
disil 
disil 
disil 
heavy 
ŋɔe 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
-e 
-i2 
and 
hɔŋ 
hɔŋ 
2 
it (hɔ) 
ni 
ni 
ni1 
and 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
yɔk 
yɔk 
yɔk 
take 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
and 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
che 
che 
che1 
be 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
lɔl 
lɔl 
lɔl 
sleep 
kunɛ 
kunɛ 
kunɛ 
within 

86
He 
he 
he2 
He! 
continued 
sleeping 
the 
the 
the 
hear 
heavy 
breeze 
came 
and 
carries 
the 
the 
the 
hear 
canoe 
with 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
asleep 
inside 

87
haliwɔ 
 
haliwɔ 
because 
kilik 
kilik 
kilik 
anchor 
’ 
ɛ 
ɛ 
the 
bɔɔni 
bɔɔ 
3 
be able 
-ni 
ni2 
Neg 
yɛthi 
yɛthi 
yɛthi 
hold 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 

88
because 
the 
the 
the 
hear 
anchor 
was 
not 
ablt 
to 
to 
too 
fowl louse 
hold 
the 
the 
the 
hear 
canoe 
under 
the 
the 
the 
hear 
sea 

90
Ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
ihɛŋ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
hɛŋ 
hɛŋ 
wind 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
floŋ-floŋ 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
vɛ 
vɛ 
vɛ 
that 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
pɔŋni 
pɔŋni 
pɔŋni 
throw oneself into 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
’ 
ai 
ai 
ai2 

91
how 
the 
the 
the 
hear 
breeze 
was 
blowing 
it 
was 
tossing 
the 
the 
the 
hear 
canoe 
so 
so 
so3 
so (Eng) 
the 
the 
the 
hear 
water 
was 
thrown 
in 
in 
hin1 
we 
the 
the 
the 
hear 
canoe 

93
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
hun 
hun 
hun1 
come 
tɛnthil-lɛ 
ihɛŋ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
hɛŋ 
hɛŋ 
wind 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
hok 
hok 
hok 
come from 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
hɛllɛ 
ka 
ka 
ka5 
Past 
poŋ 
poŋ 
poŋ3 
disappear! 

94
When 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
wakes 
up 
the 
the 
the 
hear 
wind 
has 
taken 
the 
the 
the 
hear 
canoe 
far 
out 
to 
to 
too 
fowl louse 
sea 

96
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
chen 
che 
che3 
Prog 
ni 
ni2 
Neg 
bɛ 
bɛ 
1 
self 
bɔɔ 
bɔɔ 
3 
be able 
ke 
ke 
ke1 
see 
chiɛ 
chi 
chi 
bring 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
’ 
ɛ 
ɛ 
the 
ni 
ni 
ni1 
and 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
yema 
yema 
yema1 
want 
pɛr 
pɛr 
pɛr 
kinds 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 

97
to 
to 
too 
fowl louse 
where 
he 
he 
he2 
He! 
was 
not 
able 
to 
to 
too 
fowl louse 
see 
land 
and 
the 
the 
the 
hear 
water 
was 
about 
to 
to 
too 
fowl louse 
fill 
the 
the 
the 
hear 
canoe 

99
Paŋ-paŋ 
paŋpaŋ 
paŋpaŋ 
late evening 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
sɔŋkɔma 
sɔŋkɔma 
sɔŋkɔma 
just like 
mɛŋk 
mɛŋk 
mɛnk 
time 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
tipɛ 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
ha 
ha 
ha1 
for 
taŋ 
taŋ 
taŋ1 
cry 
yɛ 
yɛ 
1 
when 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
bosi 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
hiŋk 
hiŋk 
hink2 
from 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
’ 
ai 
ai 
ai2 

100
Late 
in 
in 
hin1 
we 
the 
the 
the 
hear 
afternoon 
something 
like 
5p 
he 
he 
he2 
He! 
began 
to 
to 
too 
fowl louse 
cry 
as 
as 
as 
as (Eng) 
he 
he 
he2 
He! 
was 
bailing 
bosi 
the 
the 
the 
hear 
boat 

102
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
bosi 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
chal 
chal 
chal2 
sit 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
’ 
ai 
ai 
ai2 
ha 
ha 
ha1 
for 
ke 
ke 
ke1 
see 
la 
la 
la1 
it 
Hobatokɛ 
bi 
bi 
bi1 
have 
ha 
ha 
ha1 
for 
haa 
haa 
haa 
do 
ha 
ha 
ha1 
for 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 

103
When 
he 
he 
he2 
He! 
finished 
bailing 
the 
the 
the 
hear 
boat 
he 
he 
he2 
He! 
then 
sat 
in 
in 
hin1 
we 
the 
the 
the 
hear 
boat 
to 
to 
too 
fowl louse 
see 
what 
God 
will 
do 
do 
lo1 
this 
for 
him 

105
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
fiithii 
’ 
ɛ 
ɛ 
the 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
pɛriɛ 
sɔŋkɔma 
sɔŋkɔma 
sɔŋkɔma 
just like 
mɛŋk 
mɛŋk 
mɛnk 
time 
mɛŋra 
mɛŋ 
mɛn1 
five 
ra 
ra1 
three 
’ 
ɛ 
ɛ 
the 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
kɔni 
kɔni 
kɔni 
go 
nduɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
doɛ 
doɛ 
day 
’ 
ai 
ai 
ai2 

106
When 
the 
the 
the 
hear 
night 
fell 
and 
filled 
up 
the 
the 
the 
hear 
eighth 
hour 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
then 
again 
went 
to 
to 
too 
fowl louse 
sleep 

108
lee 
lee 
le2 
continue 
gbo 
gbo 
gbo1 
just 
nduɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
doɛ 
doɛ 
day 
’ 
ai 
ai 
ai2 
hwɛ 
hɔɛ 
hɔɛ 
day 
ton-ton 
tonton 
tonton 
small-small 
ŋɔɛ 
ŋɔ 
2 
what 
ɛ 
the 
tipɛ 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
lel 
lel 
lel3 
across 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
pɔni 
pɔni 
pɔni 
involve self 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
kunɛ 
kunɛ 
kunɛ 
within 

109
he 
he 
he2 
He! 
remained 
sleeping 
then 
à 
a2 
1sg 
light 
rain 
begin 
to 
to 
too 
fowl louse 
fall 
the 
the 
the 
hear 
water 
entering 
the 
the 
the 
hear 
boat 

111
Chɔl 
chɔl 
chɔl 
evening 
ayeŋ 
ayeŋ 
ayeŋ 
middle 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
mɛŋk 
mɛŋk 
mɛnk 
time 
waŋ-ni-tiŋ 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
tɛnthil 
ni 
ni 
ni1 
and 
ke 
ke 
ke1 
see 
’ 
ɛ 
ɛ 
the 

112
In 
in 
hin1 
we 
the 
the 
the 
hear 
middle 
of 
the 
the 
the 
hear 
night 
the 
the 
the 
hear 
twelfth 
hour 
Braima 
Braima 
Braima 
Braima 
then 
wakes 
again 
and 
see 

114
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
yema 
yema 
yema1 
want 
bɛ 
bɛ 
1 
self 
pɛr 
pɛr 
pɛr 
kinds 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
thiiŋ 
mɛŋk-o-ki 
ni 
ni 
ni1 
and 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
yema 
yema 
yema1 
want 
nyuŋ 
nyuŋ 
nyuŋ 
blunt 

115
that 
the 
the 
the 
hear 
water 
wanted 
to 
to 
too 
fowl louse 
fill 
the 
the 
the 
hear 
canoe 
at 
at 
at 
at 
this 
time 
and 
it 
wants 
to 
to 
too 
fowl louse 
capsize 
(= 
drown 

117
Wɔe 
wɔ 
1 
3sg 
-e 
-i2 
Subj 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
po 
po 
po5 
husband 
ha 
ha 
ha1 
for 
taŋ 
taŋ 
taŋ1 
cry 
yɛ 
yɛ 
1 
when 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
bosi 
mmɛn 
m- 
n- 
NCM-ma 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 

118
He 
he 
he2 
He! 
again 
begins 
to 
to 
too 
fowl louse 
cry 
when 
he 
he 
he2 
He! 
’ 
sa5