018a Suffian Koroma interview - slc0018

1
Nande 
nande 
nante 
today 
ndɔi 
ndɔi 
ndɔi 
it (is) 
koŋɔnɔɛ 
koŋɔnɔ 
kuhɔnɔ 
twenty 
ɛ 
the 
paŋdɛ 
paŋ 
paŋ2 
month 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
wɔ 
wɔ 
1 
call 
fɛbuari 
fɛbuari 
Fɛbruari 
February 

Today is the twentieth day of February.

2
Yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
Abdulai 
Abdulai 
Abdulai 
Abdulai 
Bɛndu 
Bɛndu 
Bendu 
Bendu 
à 
a2 
1sg 
ko 
ko 
ko5 
Perf 
vel 
vel 
vel1 
call 
spikaɛ 
spika 
spika 
Speaker 
ɛ 
the 
spika 
spika 
spika 
Speaker 
kagboro 
kagboro 
kagbɔrɔ 
Kagboro 
chifdɔm 
chifdɔm 
Chifdɔm 
chiefdom 

I Abdulai Bendu, I have called the Speaker, the Speaker of Kagboro Chiefdom,

3
ŋa 
ŋa 
ŋa4 
to 
hun 
hun 
hun2 
Incipient 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
yi 
yi 
yi2 
ask 
ŋalwɔ 
ŋal 
ŋal2 
about 
wɔ 
1 
3sg 
atokɛ 
atok 
atok 
about 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
the 
ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
where 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ɛn 
ɛn 
ɛn 
and 
lanɛ 
lanɛ 
lanɛ1 
that 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
lipika 
li- 
li- 
NCM-lɔ 
pika 
pika 
other 

to come and (let us) ask him about himself, his name, where he was born, and other things.

4
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
lanɛ 
lanɛ 
lanɛ1 
that 
ki 
ki 
ki1 
this 
la 
la 
la1 
that Rel 
bia 
biya 
bia2 
would 
humɔ 
hun 
hun2 
Incipient 
mɔ 
2 
you (Obj) 
yikiɛ 
yiki 
yiki2 
ask 
ɛ 
the 
wɔnɛ 
wɔnɛ 
wɔnɛ 
this (wɔ) 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
bia 
biya 
bia2 
would 
yema 
yema 
yema1 
want 
ŋa 
ŋa 
ŋa4 
to 
thelaɛ 
the 
the 
hear 
la 
la1 
it 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
chɔŋ 
chɔŋ 
chɔŋ1 
offer 
wɔla 
wɔ 
1 
3sg 
la 
la1 
it 
bia 
biya 
bia2 
would 
the 
the 
the 
hear 

But this I am about to ask you, anybody that would want to hear it would hear it.

5
So 
so 
so3 
so (Eng) 
labi 
labi 
labi 
that is why 
ha 
ha 
ha2 
Aux 
ŋa 
ŋa 
ŋa3 
should 
lemɔ 
le 
le4 
first 
mɔ 
2 
you (Obj) 
yi 
yi 
yi2 
ask 
labo 
lagbo 
lagbo 
if 
nyema 
you (Subj) 
yema 
yema1 
agree 
la 
la 
la1 
it 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
yimɔ 
yi 
yi1 
we 
mɔ 
2 
you (Obj) 
yi 
yi 
yi3 
question 
thilan 
thi 
thi- 
NCM (tha) 
lan 
lan1 
those 

So that is why I should first ask you if you would agree, for me to ask you these questions.

6
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
la 
la 
la1 
it 
le 
le 
le2 
leave (behind) 
komɔ 
ko 
ko3 
compound 
mɔ 
2 
you (Obj) 
koɛ 
ko 
ko1 
to 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
asini 
a2 
1sg 
si 
si1 
know 
ni 
ni2 
Neg 
yi 
yi 
yi3 
question 
thɛ 
th 
tha1 
they (tha) 
ɛ 
the 
tha 
tha 
tha1 
Rel (tha) 
nyema 
you (Subj) 
yema 
yema1 
want 
yiɛ 
yi 
yi2 
ask 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Well it left with you, I don't know the questions you want to ask.

7
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
kenda 
ken 
ken1 
be like 
da 
la1 
it 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
awɔmɔ 
a2 
1sg 
wɔ 
1 
tell 
mɔ 
2 
you (Obj) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
boɛ 
boɛ 
awɔ 
a2 
1sg 
wɔ 
1 
say 
ŋalmɔ 
ŋal 
ŋal2 
about 
mɔ 
2 
you (Obj) 
wɔlɔŋ 
wɔlɔŋ 
hɔlɔŋ2 
life 
mɔɛ 
mɔ 
2 
your 
ɛ 
the 
labo 
lagbo 
lagbo 
if 
mɔla 
mɔ 
2 
you (Obj) 
la 
la1 
it 
yema 
yema 
yema1 
want 
ni 
ni 
ni1 
for 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
ndɔ-ndɔ 
ndɔndɔ 
ndɔndɔ 
everyone 
thela 
the 
the 
hear 
la 
la1 
it 

Well, just as I told you, I said it's about you, your life, if you would want for everyone to hear it?

8
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

9
Ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
mɔa 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
-a 
a1 

What is your name?

10
Alɔ 
a2 
1sg 
lɔ 
1 
be 
SI 
S.I. 
S.I. 
S.I. 
Koroma 
Koroma 
koroma 
Koroma 

I am S.I Koroma.

11
Yɛ 
yɛ 
1 
what 
SI 
S.I. 
S.I. 
S.I. 

What is SI?

12
Sufian 
sufian 
sufian 
Suffian 
Idrisa 
Idrisa 
Idrisa 
Idrissa 
Koroma 
Koroma 
koroma 
Koroma 

Suffian Idrissa Koroma.

13
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
mɔa 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
-a 
a1 

Where were you born?

14
Pɔ 
pɔ 
2 
they 
gbem 
gbem 
gbem1 
give birth 
mi 
mi 
mi1 
me 
Nkainsumana 
Nkainsumana 
ngasumana 
Mokainsumana 
ko 
ko 
ko1 
in 
Mɔya 
Mɔya 
Mɔya 
Moya 
sɛkshɔn 
sɛkshɔn 
sɛkshɔn 
section 

I was born in Mokainsumana, Moya Section.

15
Nɛn 
nɛn 
nɛn2 
year 
ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
what 

What year?

16
1940 
1940 
1940 
1940 

In 1940.

17
Bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
your 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔa 
wɔ 
1 
3sg 
-a 
a1 

What is your father's name?

18
Bami 
ba 
ba1 
father 
mi 
mi1 
my 
kacheɛ 
ka 
ka5 
Past 
che 
che1 
be 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
Umaru 
Umaru 
Umaru 
Umaru 
Koroma 
Koroma 
koroma 
Koroma 

My father was Umaru Koroma.

19
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
wɔa 
wɔ 
1 
3sg 
-a 
a1 

Where was he born?

20
Nkainsumana 
Nkainsumana 
ngasumana 
Mokainsumana 
ko 
ko 
ko1 
in 

In Mokainsumana

21
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
la 
la 
la1 
it 
kache 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
ŋaa 
ŋaa 
ŋaa 
do 

What did he use to do?

22
Ka 
ka 
ka5 
Past 
cheɛ 
che 
che1 
be 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
fama 
fama 
fama2 
farmer 
mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ma 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
ka 
ka 
ka5 
Past 
gbo 
gbo 
gbo1 
only 
cheɛ 
che 
che1 
be 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 

He was a farmer, that was his only job.

23
Ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che3 
Prog 
ra 
ra 
ra2 
brush 
chɛk 
chɛk 
chɛk 
farm 

He used to brush farm?

24
Kache 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
ra 
ra 
ra2 
brush 
chɛk 
chɛk 
chɛk 
farm 

He used to brush farm.

25
ŋan 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
-n 
-n1 
Emph 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
ka 
ka 
ka5 
Past 
gbemda 
gbem 
gbem1 
bear 
da 
a1 

How many of you did he give birth to?

26
Gbem 
gbem 
gbem1 
give birth 
yi 
yi 
yi1 
us 
agbe 
à- 
a- 
NCM-ha 
gbe 
gbe 
many 
agbe 
à- 
a- 
NCM-ha 
gbe 
gbe 
many 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
ko 
ko 
ko5 
Perf 
bɛ 
bɛ 
1 
even 
wui 
wu 
wu1 
die 
-i 

He gave birth to many of us, many others have even died.

27
Nshini 
you (Subj) 
shi 
si1 
know 
ni 
ni2 
Neg 
tɔmdɛ 
tɔm 
tɔm2 
number 
dɛ 
ɛ3 
the 

You don't know the number?

28
a-a 
aɂa 
aɂa 
no 
ashini 
a2 
1sg 
shi 
si1 
know 
ni 
ni2 
Neg 
tɔmdɛ 
tɔm 
tɔm2 
number 
dɛ 
ɛ3 
the 
acheŋɔ 
a2 
1sg 
che 
che3 
Aux 
ŋ 
ni2 
Neg 
ɔ 
pɛ 
pɛ 
3 
at all 
bɔ 
bɔ 
3 
be able 
bikɔ 
bikɔ 
bikɔs 
because 
nwante 
n- 
n- 
NCM-ma 
wante 
wante 
sister 
mamdɛ 
ma- 
ma- 
NCM (ma) 
mi1 
my 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋalɔ 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
lɔ 
1 
there 

No, I don‘t know the number. I would not be able to know because my sisters are there,

29
kɛ 
kɛ 
1 
but 
ŋanɛ 
ŋanɛ 
hanɛ 
some 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
wuɛwuɛ 
wuɛwuɛ 
wuɛwuɛ 
die 
ni 
ni 
ni1 
and 
ache 
a2 
1sg 
che 
che3 
will-Fut 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
mɛmba 
mɛmba 
mɛmba 
remember 
hin 
hi 
yi1 
us 
-n 
-n1 
Emph 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ile 
yi1 
we 
le 
le2 
remain 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
hin 
hi 
yi1 
we 
-n 
-n1 
Emph 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ile 
yi1 
we 
le 
le2 
remain 
lɔɛ 
lɔ 
1 
there 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
yi 
yi 
yi1 
we 
abaot 
abaot 
abaot 
about 
amɛnbul 
a- 
a- 
NCM-ha 
mɛnbul 
mɛnbul 
six 

But some have died so I don't know how many of us remain, how many of us remain there, six of us left.

30
Ama 
à- 
a- 
NCM-ha 
maa 
maa 
wife 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
ba 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
ka 
ka 
ka5 
Past 
bia 
bi 
bi1 
have 
-a 
a1 

How many wives did your father have?

31
Bami 
ba 
ba1 
father 
mi 
mi1 
my 
ka 
ka 
ka5 
Past 
bi 
bi 
bi1 
have 
ama 
à- 
a- 
NCM-ha 
maa 
maa 
wife 
ayɔl 
a- 
a- 
NCM-ha 
yɔl 
hiɔl 
four 
bɛ 
bɛ 
1 
indeed 

My father had four wives.

32
ŋan 
ŋa 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
ka 
ka 
ka5 
Past 
gbemɛ 
gbem 
gbem1 
bear 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 

All of them gave birth for him?

33
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 
che 
che 
che1 
be 
ŋan 
ŋa 
ŋa1 
them / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
gbemɛ 
gbem 
gbem1 
bear 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
o3 
Emph 
bul 
bùl 
bul2 
one 
wɔlɔ 
wɔ 
1 
3sg 
lɔ 
1 
there 
ka 
ka 
ka5 
Past 
gbemɔni 
gbemɔ 
bear 
ni 
ni2 
Neg 

No, not all of them gave birth for him, one was there that didn’t give birth.
Neg? It was not all

34
Mɔm 
mɔ̀m 
mɔm 
you 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
lɔ 
lɔ 
1 
be 
komɔ 
komɔ 
komɔ1 
child 
nseyɛ 
nse 
nse 
first 
yɛ 
ɛ3 
the 
ko 
ko 
ko1 
to 
bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
your 

Are you the first child to your father?

35
Beo 
be 
be 
no 
Emph 
pɛnte 
pɛnte 
pɛnthe 
brother 
mamiɛ 
ma- 
ma- 
NCM (ma) 
mi 
mi1 
me 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
anseiɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
nsei 
nse 
first 
ɛ 
the 
ŋalɔ 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
lɔ 
1 
there 
nwante 
n- 
n- 
NCM-ma 
wante 
wante 
sister 
hami 
ha- 
a- 
NCM-ha 
mi 
mi1 
me 
anseiɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
nsei 
nse 
first 
ɛ 
the 
halɔ 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
lɔ 
1 
there 

No, my older brothers are there, my older sisters are there,

36
so 
so 
so3 
so (Eng) 
alɔ 
a2 
1sg 
lɔ 
1 
there 
tamɔ 
tamo 
tamɔ 
child 
ya 
yà 
ya2 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che1 
be 
sɔ 
sɔ 
Sɔɔ 
Soh 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
mi 
mi 
mi1 
my 
bolomdɛ 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
lɔ 
lɔ 
1 
be 
sɔ 
sɔ 
Sɔɔ 
Soh 

so I am a little one, they used to be Sor, my Bolom name is Sor.

37
Ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
your 
Bolomdɛ 
Bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔlɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
lɔ 
1 
be 
sɔ 
sɔ 
2 
cut grass 

Your Bolom name is Sor?

38
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

39
Yamɔ 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
your 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔa 
wɔ 
1 
3sg 
-a 
a1 

Your mother, what is her name?

40
Yami 
yaa 
yaa 
mother 
mi 
mi1 
my 
kacheɛ 
ka 
ka5 
Past 
che 
che1 
be 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
bɔi 
bɔi 
bɔi3 
Boi 
kigba 
Kigba 
Kigba 
Kigba 

My mother used to be Boi Kigba.

41
Lawana 
lawana 
lawana 
Lawana 
ko 
ko 
ko1 
in 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 

She was born in Lawana.

42
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
la 
la 
la1 
what 
kache 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
ŋaa 
ŋaa 
ŋaa 
do 

What did she use to do?

43
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
bɛpɛ 
bɛ 
1 
self 
pɛ 
3 
also 
ka 
ka 
ka5 
Past 
cheɛ 
che 
che1 
be 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
mared 
mared 
mared 
married 
wuman 
wuman 
wuman 
woman 
wɔi 
wɔ 
1 
3sg 
-i 
-i2 
and 
pɛ 
pɛ 
3 
also 
cheɛ 
che 
che1 
be 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
sokonɔ 
sokonɔ 
sokonɔ 
society leader 
bondo 
bondo 
Bondo 
Bondo 

Well, she herself was a house wife, she was also the head of the Bondo society.

44
ŋan 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
-n 
-n1 
Emph 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
gbemda 
gbem 
gbem1 
bear 
da 
a1 

How many of you did she gave birth to?

45
Hin 
hi 
yi1 
we 
-n 
-n1 
Emph 
ya 
yà 
ya2 
hin 
hi 
yi1 
we 
-n 
-n1 
Emph 
unfɔtinetli 
unfɔtinetli 
unfɔtinetli 
unfortunately 
yai 
yaa 
yaa 
mother 
yi1 
our 
gbem 
gbem 
bear 
hin 
hi 
yi1 
us 
-n 
-n1 
Emph 
waŋ 
wàŋ 
waŋ2 
ten 
ni 
ni 
ni1 
and 
tin 
tin 
tin 
two 

We, our mother, unfortunately our mother gave birth to twelve, only two of us are there.

46
Ile 
yi1 
we 
le 
le2 
remain 
bo 
bo 
bo1 
just 
ina 
in 
hin1 
our 
a- 
a- 
NCM-ha 
tiŋ 
tiŋ 
tin 
two 

only two of us remain.

47
Yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
yalɔ 
ya 
ya2 
lɔ 
1 
be 
bɛ 
bɛ 
1 
self 
nɔbɛndɛ 
nɔbɛn 
nɔbɛn 
elder 
dɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
now 

I myself am even the older one (now).

48
yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
ya 
yà 
ya2 
sɔvaivaɛ 
sɔvaiva 
sɔvaiva 
survivor 
ɛ 
the 
ni 
ni 
ni1 
with 
wante 
wante 
wante 
sister 
mi 
mi 
mi1 
me 
bul 
bùl 
bul2 
one 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
lɔ 
lɔ 
1 
be 
bɛ 
bɛ 
1 
indeed 
Nyemɔkɔ 
Nyemɔkɔ 
Nyemɔ 
Moyeamoh 
Bompɛ 
Bompɛ 
Bompɛ 
Bumpeh 
Chifdɔm 
Chifdɔm 
Chifdɔm 
chiefdom 

I am the surviving one with one of my sister, she is even in Moyeamoh, Bompeh Chiefdom.

49
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
wante 
wante 
wante 
sister 
mɔɛ 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ɛ 
the 
vɛ 
vɛ 
vɛ 
that 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
theli 
theli 
theli 
speak 
mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 

But that sister of yours does she speak Bolom?

50
Chaŋchaŋ 
chaŋchaŋ 
chaŋchaŋ2 
very well 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
sotahuŋ 
sotahuŋ 
sotahuŋ 
Sotahun 

Very well she is there, she is Sotahun.

51
Wante 
wante 
wante 
sister 
mɔɛ 
mɔ 
2 
your 
ɛ 
the 
wɔlɔ 
wɔ 
1 
3sg 
lɔ 
1 
there 
Sotahuŋ 
Sotahuŋ 
sotahuŋ 
Sotahun 

Your sister is in Sotahun?

52
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

53
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
nkeni 
you (Subj) 
keni 
keni 
find 
mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 
kenɛki 
kenɛki 
kenɛki 
right now 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
theli 
theli 
theli 
speak 

How do you see Bolom now as to how they speak it?

54
labo 
lagbo 
lagbo 
if 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
chaŋ 
chaŋ 
chaŋ1 
surpass 
thelini 
thelini 
thelini 
speak 
ndɔ-ndɔ 
ndɔndɔ 
ndɔndɔ 
everyone 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
nkema 
you (Subj) 
ke 
ke1 
see 
ma 
ma3 
it (ma) 
a1 

if they speak it more everywhere, how do you see it?
if it surpasses speaking everyone

55
Mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 
hin 
hi 
yi1 
we 
-n 
-n1 
Emph 
kagbɔ 
kagbɔ 
kagbɔrɔ 
Kagboro 
ka 
ka 
ka2 
here 
ima 
yi1 
we 
ma 
ma3 
it (ma) 
theli 
theli 
theli 
speak 

Bolom, we in Kagboro here we speak it.

56
ɛlaboɛ 
ɛlaboɛ 
kostal 
kostal 
kostal 
coastal 
eria 
eria 
eriaio 
area (Eng) 
halthe 
halthe 
halthe 
sea? 
ntɛnt 
n- 
n- 
NCM-ma 
ntɛnt 
ntɛnt 
be near 
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
athemaɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
them 
them 
Themne (people) 
aa 
aa1 
ɛ 
the 
ŋahun 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
hun 
hun1 
come 
challɛ 
chal 
chal2 
sit 
-lɛ 
-ɛ 
TMA 

Just that the costal areas, the seaside where the Temnes have come and settled,

57
nsiɛ 
you (Subj) 
si 
si1 
know 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
Abolomaɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
bolom 
bolom1 
Bolom 
a- 
a- 
NCM-ha 
ɛ 
the 
kɛkɛ 
kɛkɛ 
kɛkɛ 
fast 
ŋako 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
ko 
ko5 
Perf 
wɔ 
wɔ 
1 
speak 
nwɔk 
n- 
n- 
NCM-ma 
hɔk 
wɔk2 
language 
ma 
ma 
ma3 
NCM (ma) 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 

You know the Bolom spoke another person's language fast,

58
lɔn 
lɔ 
1 
there 
-n 
-n1 
Emph 
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
chema 
che 
che1 
be 
ma 
ma3 
it (ma) 
bo 
bo 
be 
Neg 
wɔ 
wɔ 
1 
speak 
kɛt-kɛt 
kɛtkɛt 
kɛtkɛt 
regularly 

It is only there (the coastal areas) where people don't speak it regularly,

59
kɛ 
kɛ 
1 
but 
ayenal 
a- 
a- 
NCM-ha 
yenal 
yenal 
place 
pim 
pim 
pum1 
other 
mbolom 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
hɔ 
hɔ 
1 
speak 

but other places it is Bolom they speak.

60
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
Kagbɔɛ 
Kagbɔ 
kagbɔrɔ 
Kagboro 
ɛ 
the 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
nwɔk 
n- 
n- 
NCM-ma 
hɔk 
wɔk2 
language 
handɔ 
handɔ 
handɔ 
which 
mapɔ 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
pɔ 
2 
they 
chaŋ 
chaŋ 
chaŋ1 
surpass 
thelia 
theli 
theli 
speak 
-a 
a1 

But throughout Kargboro what language do they speak more (than all the other languages)?

61
Nwɔk 
n- 
n- 
NCM-ma 
hɔk 
wɔk2 
language 
nra 
n- 
n- 
NCM-ma 
ɹà 
ra1 
three 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
chaŋ 
chaŋ 
chaŋ1 
surpass 
theliɛ 
theli 
theli 
speaking 
ɛ 
the 
Mbolomdɛ 
M- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 
Mmɛndeɛ 
M- 
n- 
NCM-ma 
mɛnde 
mɛnde 
Mende 
ɛ 
the 
ni 
ni 
ni1 
and 
Nthemdɛ 
N- 
n- 
NCM-ma 
them 
them 
Themne (people) 
dɛ 
ɛ3 
the 

They speak three languages here, Sherbro , Mende and Temne.

62
Handɔ 
handɔ 
handɔ 
which 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
chaŋ 
chaŋ 
chaŋ1 
surpass 
thelinia 
thelini 
thelini 
speak 
-a 
a1 

Which one is widely spoken?

63
Mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 

Bolom

64
Bolom 
bolom 
bolom1 
Bolom 

Bolom

65
Kenɛki 
kenɛki 
kenɛki 
nowadays 
ikoni 
yi1 
we 
koni 
koni 
Perf 
shiɛ 
shi 
si1 
know 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
lɛ 
lɛ 
2 
that 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
lɔ 
lɔ 
1 
be 
Spikaɛ 
Spika 
spika 
Speaker 
ɛ 
the 
nɛn 
nɛn 
nɛn2 
year 
ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
what 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
nche 
you (Subj) 
che 
che1 
become 
Spika 
Spika 
spika 
Speaker 

Now we have known that you are the Speaker, what year did you became the Speaker?

66
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
awun 
a2 
1sg 
wun 
hun1 
became 
Spika 
Spika 
spika 
Speaker 
2013 

Well, I became Speaker in 2013.

67
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
when 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
ŋamɔ 
ŋaa 
ŋaa 
make 
mɔ 
2 
you (Obj) 
spika 
spika 
spika 
Speaker 

When you were made Speaker?

68
Aa 
aa 
aa2 
yes 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
bifo 
bifo 
bifo 
before (Eng) 
dat 
dat 
dat 
that 
akoni 
a2 
1sg 
koni 
koni 
Perf 
che 
che 
che1 
be 
ko 
ko 
ko1 
to 
administreshɔn 
administreshɔn 
administreshɔn 
administration 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
fɔ 
fɔ 
2 
for 
lɔŋg 
lɔŋg 
lɔŋg 
long 

Yes, but before that I had been in administration for a while.

69
frɔm 
frɔm 
frɔm 
from 
2010 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
a2 
1sg 
lɔi 
lɔi 
lɔi 
enter 
ni 
ni 
ni1 
then 
administrashɔndɛ 
administrashɔn 
administreshɔn 
administration 
dɛ 
ɛ3 
the 
kunɛ 
kunɛ 
kunɛ 
within 

In 2010 I entered the administration

70
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
nke 
you (Subj) 
ke 
ke1 
see 
mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
Spika 
Spika 
spika 
Speaker 
lɛa 
ɛ 
ɛ3 
the 
-a 
a1 

How do you see the speaker work?

71
Mabi 
ma 
ma3 
it (ma) 
bi 
bi1 
have 
yagba 
yagba 
yagba 
worry 
gbe 
gbe 
gbe 
many 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
nkɛlɛŋ 
n- 
n- 
NCM-ma 
kɛlɛŋ 
kɛlɛŋ2 
good 
lɛ 
lɛ 
2 
if 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
bo 
bo 
bo1 
completely 
tiŋ-tiŋ 
tiŋtiŋ 
tintin 
straightforward 

It has many worries but it is fine if you are straightforward with the people.

72
Aŋaɛ 
à- 
a- 
NCM-ha 
ŋa 
ŋa1 
people 
ɛ 
the 
ŋamɔ 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
mɔ 
2 
you (Obj) 
chɔŋ 
chɔŋ 
chɔŋ … len 
love 
len 
len 
chɔŋ … len 
love 

They will like you.

73
So 
so 
so3 
so (Eng) 
nɛnthi 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
wɔ 
wɔ 
3 
how many 
tha 
tha 
tha1 
Rel (tha) 
nkoni 
you (Subj) 
koni 
koni 
have 
ok 
ok 
oke 
okay 
nkoyi 
you (Subj) 
ko 
ko5 
Perf 
yi 
yi1 
us 
ni 
ni 
ni1 
now 
tongi 
tongi 
tonki 
show 
Nenthɛ 
nen 
nɛn2 
year 
th 
tha1 
they (tha) 
ɛ 
the 
tha 
tha 
tha1 
Rel (tha) 
nkolɔ 
you (Subj) 
ko 
ko5 
Perf 
lɔ 
1 
there 
ni 
ni 
ni1 
now 
koi 
koi 
kuɛ 
take 
yɛ 
yɛ 
ɛ1 
Cl-final 

So how many have you got, OK, you have shown us the number of years you have taken,

74
yɛmɔ 
yɛ 
1 
when 
mɔ 
2 
you (Subj) 
theli 
theli 
theli 
talk 
ko 
ko 
ko1 
to 
aŋaɛ 
à- 
a- 
NCM-ha 
ŋa 
ŋa1 
people 
ɛ 
the 
nwɔk 
n- 
n- 
NCM-ma 
hɔk 
wɔk2 
case 
mpim 
m- 
n- 
NCM-ma 
pim 
pum1 
some 
ma 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
chi 
chi 
chi 
bring 
komɔko 
komɔ 
komɔ2 
your place 
ko 
ko1 
to 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
che 
che 
che1 
be 
ndumɔ 
n- 
n- 
NCM-ma 
dumɔ 
dumɔ 
difficult 
nye 
nye 
nye 
right? (Tag) 

when you talk to the people, some cases they bring to you are difficult, right?

75
Aa 
aa 
aa2 
yes 
ashila 
a2 
1sg 
shi 
si1 
know 
la 
la1 
it 
manɛ 
manɛ 
manɛ 
those (ma) 
maŋa 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
chiɛ 
chi 
chi 
bring 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
maa 
ma 
ma3 
NCM (ma) 
kritikallɛ 
kritikal 
kritikal 
critical 
lɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Yes, I know that, the ones they bring to us that are critical,

76
lɛ 
lɛ 
2 
if 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
koyɛni 
koyɛ 
koyɛ 
accept 
ni 
ni2 
Neg 
gbo 
gbo 
gbo1 
simply 
ha 
ha 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
pɔn 
pɔn 
pɔn1 
on 
bɛmpa 
bɛmpa 
bɛmpa 
settle 
la 
la 
la1 
it 
makɔni 
ma 
ma3 
they (ma) 
kɔni 
kɔni 
go 
kɔtai 
kôt 
kɔt 
court 
ai 
ai1 
in 
lokal 
lokal 
lokal 
local 
kɔt 
kɔt 
kɔt 
court 

if the person does not accept the settlement, they go to the court, the local court.
??

77
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
yi1 
we 
wun 
wun 
hun1 
come 
ni 
ni 
ni1 
now 
ko 
ko 
ko1 
to 
ja 
ja 
ja 
matter 
mbɛnɛɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bɛn 
bɛn2 
elder 
ɛ 
the 
yɛ 
yɛ 
1 
how 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
kɔŋdɛ 
kɔŋ 
kɔŋ4 
burial 
dɛ 
ɛ1 
Cl-final 
yɛ 
yɛ 
1 
how 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbisiŋdɛ 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
marriage 
dɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Well, let us now come to the old activities, how they used to bury, how they married,

78
ŋa 
ŋa 
ha1 
about 
ja 
ja 
ja 
matter 
ifɔndɛ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
fɔn 
fɔn 
society 
dɛ 
ɛ3 
the 
bɛ 
bɛ 
1 
even 

even the secret societies.

79
So 
so 
so3 
so (Eng) 
kache 
kache 
kache 
those days 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
kache 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
gbisiŋdɛ 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
marry 
dɛ 
ɛ3 
the 
ni 
ni 
ni1 
and 
kenɛki 
kenɛki 
kenɛki 
nowadays 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
yenbulli 
yen 
yen 
thing 
bul 
bul2 
one 
li 

So (in) those days how they use to marry, is it the same way as of now?
??

80
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
feyɛ 
fe 
fe 
money 
yɛ 
ɛ3 
the 
mamani 
ma 
ma3 
it (ma) 
mani 
mgbe 
m- 
n- 
NCM-ma 
gbe 
gbe 
much 
yɛlaio 
yɛ 
ɛ3 
the 
laio 
laio 
now 
wɛ 
wɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Well, it is the money that is so prevalent these days,
??

81
bikɔs 
bikɔs 
bikɔs 
because 
hin 
hi 
yi1 
we 
-n 
-n1 
Emph 
abena 
à- 
a- 
NCM-ha 
ben 
bɛn2 
elder 
à- 
a- 
NCM-ha 
hiɛ 
hi 
yi1 
we 
ɛ 
the 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
thuka 
thuka 
thuka 
married 
ŋa 
ŋa 
ha1 
with 
bo 
bo 
bo1 
just 
pɔm 
pɔm 
pɔm1 
leaf 
thaba 
thaba 
thaba 
tobacco 

because we our parents were just wedded with tobacco leaf,

82
bol 
bol 
bol1 
head 
thaba 
thaba 
thaba 
tobacco 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
che 
che 
che3 
Aux 
thunɔ 
thunɔ 
thunɔ1 
marry 
kaa 
ka 
ka3 
with 
fe 
fe 
fe 
money 
gbe 
gbe 
gbe 
plenty 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
kache 
ka 
ka5 
Past 
che 
che1 
be 
thunɔ 
thunɔ 
thunɔ1 
marry 
ka 
ka 
ka3 
with 
apokas 
ŋaɛ 
ŋa 
ŋaa 
do 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
hɔɛ 
hɔ 
1 
say 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 

tobacco leaf, they don't marry with plenty of money but they listened to their husbands.
neg? ??

83
Yɛlaio 
yɛ 
1 
as 
laio 
laio 
now 
wɛ 
wɛ 
ɛ1 
Cl-final 
yɛ 
yɛ 
1 
when 
jaɛ 
ja 
ja 
thing 
ɛ 
the 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
ko 
ko 
ŋani 
ŋani 
mgbeɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
gbe 
gbe 
plentiful 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
maredɛ 
mared 
mared 
married 
ɛ 
the 
kɔ 
kɔ 
3 
they (kɔ) 
bi 
bi 
bi1 
have 
ni 
ni 
ni1 
now 
prɔblɛm 
prɔblɛm 
prɔblɛm 
problem (Eng) 
thɛ 
th 
tha1 
they (tha) 
ɛ 
the 

As it is now, that things are abundant, all the marriages are full of problems.

84
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
kɔŋdɛ 
kɔŋ 
kɔŋ4 
burial 
dɛ 
ɛ3 
the 
nia 
ni 
ni1 
about 
a1 

Well, what about burials?

85
Kɔŋdɛ 
kɔŋ 
kɔŋ4 
burial 
dɛ 
ɛ3 
the 
kache 
kache 
kache 
those days 
yɛ 
yɛ 
1 
when 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
wuɛ 
wu 
wu1 
die 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

A burial those days when someone dies,

86
paticulali 
paticulali 
paticulali 
particularly 
hi 
hi 
yi1 
we 
amɔyaɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
mɔy 
mɔy 
Muslim 
a- 
a- 
NCM-ha 
ɛ 
the 
ko 
ko 
ko2 
there 
à 
a2 
1sg 
wokɛ 
wok 
hok 
come from 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
lɔ 
lɔ 
1 
be 
pridominantly 
pridominantly 
pridominantly 
prediminantly 
Muslim 
Muslim 
Muslim 
Muslim 

particularly we the muslins, where I came from is prodominantly Muslim.

87
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
wuɛ 
wu 
wu1 
die 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
pabondɛ 
pabondɛ 
pabondɛ 
if 
wu 
wu 
wu1 
die 
00 
paŋdɛ 
paŋ 
paŋ3 
evening 
dɛ 
ɛ3 
the 

When some one dies, if the person dies around 5:00 in the evening,

88
pɔ 
pɔ 
2 
they 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
kɔŋ 
kɔŋ 
kɔŋ2 
bury 
paŋdɛ 
paŋ 
paŋ3 
evening 
dɛ 
ɛ3 
the 
vɛ 
vɛ 
vɛ 
that 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
che 
che 
che1 
be 
westaim 
westaim 
westaim 
waste time 

they bury him, they don't waste time,
Neg?

89
pɔ 
pɔ 
2 
they 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
thɔk 
thɔk 
thɔk1 
wash 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
ko 
ko 
ko1 
to 
sɛlika 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
kɔŋ 
kɔŋ 
kɔŋ2 
bury 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 

they wash the corpse, ??, then they bury it.
??

90
Lɔn 
lɔ 
1 
there 
-n 
-n1 
Emph 
la 
la 
la1 
it 
saba 
saba 
saba1 
law 
ko 
ko 
ko1 
to 
ki 
ki 
ki1 
this 
mɔilɛ 
mɔi 
mɔy 
Muslim 
ɛ 
ɛ3 
the 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
cheŋ 
che 
che1 
be 
-ŋ 
ni2 
Neg 
vei 
vey 
vei 
stay long 
hini 
hini 
hini1 
lay down 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 

That is a law to the Muslim, they don't keep the corpse for a long time.

91
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
yɛlaio 
yɛ 
1 
as 
laio 
laio 
now 
wɛ 
wɛ 
ɛ1 
Cl-final 

But as it now.

92
Yɛ 
yɛ 
1 
as 
laio 
laio 
laio 
now 
ŋɔn 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
-n 
-n1 
Emph 
anyaɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
nya 
nya1 
people 
ɛ 
the 
nke 
you (Subj) 
ke 
ke1 
see 
si 
si 
si1 
know 
nakɛ 
nak 
nak 
sickness 
kɔ 
kɔ 
3 
Rel (kɔ) 
koni 
koni 
koni 
Perf 
pa 
pa 
paoɛ 
that time?? 
wun 
wun 
hun1 
come 
pɔkaiɛ 
pɔk 
pɔk1 
country 
ai 
ai1 
in 
ɛ 
the 

But as it is now, the people, you see, when that sickness (ebola) came in this country,

93
rait 
rait 
rait 
right 
now 
now 
naw 
now 
isɔloki 
isɔ 
isɔ 
in the morning 
loki 
loki2 
this 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
ko 
ko 
ko5 
Perf 
mi 
mi 
mi1 
me 
bɛ 
bɛ 
1 
self 
fon 
fon 
fon 
call 
ŋa 
ŋa 
ha1 
for 
hanya 
ha- 
a- 
NCM-ha 
nya 
nya1 
people 
tiŋ 
tiŋ 
tin 
two 

Right now this morning they have called me for two people,

94
kɛ 
kɛ 
1 
but 
yɛ 
yɛ 
1 
since 
motoɛ 
moto 
mɔtɔ 
car 
ɛ 
the 
chelɔ 
che 
che1 
be 
lɔ 
1 
there 
bɔ 
bɔ 
3 
be able 
kɔɛ 
kɔ 
2 
go 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
wɔ 
wɔ 
1 
say 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
cheŋ 
che 
che1 
be 
-ŋ 
ni2 
Neg 
bɔ 
bɔ 
3 
be able 
kɔ 
kɔ 
2 
go 

but since vehicle can't go there, they have said they would not be able to come.
neg in first??

95
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
gbo 
gbo 
gbo1 
just 
koi 
koi 
kuɛ 
take 
paticulas 
paticulas 
paticulas 
particulars 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
wɔ 
wɔ 
1 
tell 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
kɔŋ 
kɔŋ 
kɔŋ2 
bury 

they just come and take their particulars and the people should bury.

96
So 
so 
so3 
so (Eng) 
kɔŋ 
kɔŋ 
kɔŋ4 
burial 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
kache 
kache 
kache 
those days 
ni 
ni 
ni1 
and 
kenɛki 
kenɛki 
kenɛki 
nowadays 
yɛ 
yɛ 
1 
what 
ŋɔi 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
-i 
-i2 
Subj 
yɛ 
yɛ 
ɛ1 
Cl-final 

So that is how the burial of those days and this days is?

97
Aa 
aa 
aa2 
yes 
yɛ 
yɛ 
1 
as 
ŋɔi 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
-i 
-i2 
Subj 
yɛ 
yɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Yes, that is it.

98
Ishiɛ 
yi1 
we 
shi 
si1 
know 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
lɛ 
lɛ 
2 
that 
mɔ 
mɔ 
2 
you (Subj) 
koroma 
koroma 
koroma 
Koroma 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
kenɛki 
kenɛki 
kenɛki 
right now 
pɛ 
pɛ 
3 
also 
mɔlɔ 
mɔ 
2 
you (Obj) 
lɔ 
1 
be 
spikaɛ 
spika 
spika 
Speaker 
ɛ 
the 
kagbɔ 
kagbɔ 
kagbɔrɔ 
Kagboro 
ka 
ka 
ka2 
here 

We know you are a Koroma, and now you are the Speaker of Kagboro,

99
ishiɛ 
yi1 
we 
shi 
si1 
know 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
lɛ 
lɛ 
2 
that 
akoromaɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
koroma 
koroma 
Koroma 
ɛ 
the 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
ha 
ha 
ha2 
Aux 
che 
che 
che1 
be 
athem 
a- 
a- 
NCM-ha 
them 
them 
Themne (people) 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
mɔm 
mɔ̀m 
mɔm 
you 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Subj) 
Bolomnɔ 
Bolomnɔ 
Bolomnɔ 
Bolom person 
hinye 
hinye 
hiɛ 
Tag 

we know that the Koromas to be Temnes, and now you are Sherbros right?

100
Akoroma 
a- 
a- 
NCM-ha 
koroma 
koroma 
Koroma 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
cheni 
che 
che1 
be 
ni 
ni2 
Neg 
them 
them 
them 
Themne (people) 

Koromas are not Temnes.

101
Koromanɔ 
koromanɔ 
koromanɔ 
Koroma 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
yɛŋ 
yəŋ 
yɛŋ1 
what 

The Koromas are what?

102
Koromanɔ 
koromanɔ 
koromanɔ 
Koroma 
aida 
aida 
aida 
either 
origin 
origin 
origin 
origin 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
the 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
maninkanɔ 
maninkanɔ 
maninkanɔ 
Maninka 
che 
che 
che1 
be 
themnɔ 
themnɔ 
themnɔ 
Themne person 
wɔɛ 
wɔ 
ɛ 
the 

A Koroma either their origin is Maninka, it is not Temne.

103
Mɛndenɔ 
mɛndenɔ 
mɛndenɔ 
Mende person 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
Koromanɔ 
Koromanɔ 
koromanɔ 
Koroma 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
maninka 
maninka 
maninka 
Maninka 

Mende you see that is Koroma is a Maninka person.

104
Anya 
à- 
a- 
NCM-ha 
nya 
nya1 
people 
hiɛ 
hi 
yi1 
our 
ɛ 
the 
fɔrina 
fɔrina 
fɔrina 
foreigners 
ŋaɛ 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-ɛ 
Koroma 
Koroma 
koroma 
Koroma 
Kallon 
Kallon 
Kallon 
Kallon 
Sheriff 
Sheriff 
Sheriff 
Sheriff 

Our people are foreigners, Koroma, Kallon, Sheriff.

105
Koroma 
Koroma 
koroma 
Koroma 
cheni 
che 
che1 
be 
ni 
ni2 
Neg 
Themnɔ 
themnɔ 
themnɔ 
Themne person 

The Koromas are not Temnes.

106
Themnɔ 
themnɔ 
themnɔ 
Themne person 
by 
by 
by 
by 
koinsidɛnt 
koinsidɛnt 
koinsidɛnt 
coincidence 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
get 
koromaɛ 
koroma 
koroma 
Koroma 
ɛ 
the 
vɛ 
vɛ 
vɛ 
that 

The Temne only got Koroma by coincidence.

107
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
originalli 
originalli 
originalli 
originally 
ŋan 
ŋa 
ŋa1 
them / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
kamara 
Kamara 
Kamara 
Kamara 
Sise 
Sise 
sise 
Sesay 
dis 
dis 
dis2 
this 
dat 
dat 
dat 
that 

Originally they are Kamara Sesay, this that.

108
Sɛkɛ-sɛkɛ 
sɛkɛ-sɛkɛ 
sɛkɛ-sɛkɛ 
thanks 
we 
we 
we2 
emph 
Abatokɛ 
Abatokɛ 
hɔbatokɛ 
God 
che 
che 
che1 
be 
mamɔ 
ma 
ma4 
with 
mɔ 
2 
you (Obj) 

Thank you very much, may God be with you.