029a Biah Heni Interview - 0029

1
Nande 
nande 
nante 
today 
ndɔi 
ndɔi 
ndɔi 
it (is) 
koŋɔnɔ 
koŋɔnɔ 
kuhɔnɔ 
twenty 
ni 
ni 
ni1 
and 
yɔllɛ 
yɔl 
hiɔl 
four 
ɛ 
ɛ3 
the 
paŋdɛ 
paŋ 
paŋ2 
month 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
wɔ 
wɔ 
1 
call 
fɛbuari 
fɛbuari 
Fɛbruari 
February 
nɛn 
nɛn 
nɛn2 
year 
2016 
2016 
2016 
2016 

Today is the twenty-fourth day, (of) the month called February, year 2016.

2
Yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
Abdulai 
Abdulai 
Abdulai 
Abdulai 
Bɛndu 
Bɛndu 
Bendu 
Bendu 
nandɛ 
nandɛ 
nante 
today 
ako 
a2 
1sg 
ko 
ko5 
Perf 
vel 
vel 
vel1 
call 
laŋgbaŋ 
laŋgbaŋ 
langban 
man 
bul 
bùl 
bul2 
one 
ŋa 
ŋa 
ŋa4 
to 
hun 
hun 
hun1 
come 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
yi 
yi 
yi2 
ask 
ŋalwɔ 
ŋal 
ŋal2 
about 
wɔ 
1 
3sg 
atokɛ 
atok 
atok 
about 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

I, Abdulai Bendu, today i have called one man to come and ask him about himself,

3
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
the 
ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
gbem1 
give birth 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ɛn 
ɛn 
ɛn 
and 
lan 
lan 
lan1 
that 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
la 
la 
la1 
that Rel 
bia 
biya 
bia2 
would 
yema 
yema 
yema1 
want 
ŋa 
ŋa 
ŋa3 
Subord 
theliɛ 
theli 
theli 
say 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

his name, where he was born, and all that he would want to say.

4
En 
en 
ɛn 
and 
lanɛ 
lanɛ 
lanɛ1 
that 
la 
la 
la1 
what-Rel 
bia 
biya 
bia2 
have to 
hu 
hu 
theli 
theli 
theli 
say 
kaɛ 
ka 
ka2 
here 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ŋanɛ 
ŋanɛ 
hanɛ 
those (ha) 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
bia 
biya 
bia2 
would 
yema 
yema 
yema1 
want 
ŋa 
ŋa 
ŋa3 
Subord 
thela 
the 
the 
hear 
la 
la1 
it 
wɔlɔkaɛ 
wɔlɔk 
hɔlɔ 
world 
-ai 
ai1 
in 
ŋala 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
la 
la1 
it 
bia 
biya 
bia2 
would 
the 
the 
the 
hear 

And all that he has to say here, all that would want to hear it in this world would hear it.

5
So 
so 
so3 
so (Eng) 
labi 
labi 
labi 
why 
ale 
a2 
1sg 
le 
le4 
first 
yimani 
yi 
yi2 
ask 
mani 
mani2 
consent 
laŋgbaŋdo 
laŋgbaŋdo 
langban 
man 
labo 
lagbo 
lagbo 
if 
wɔla 
wɔ 
1 
3sg 
la 
la1 
it 
bia 
biya 
bia2 
would 
yema 
yema 
yema1 
like 
Apa 
pa 
apa 
Father 
nyema 
you (Subj) 
yema 
yema1 
want 
la 
la 
la1 
it 

So that is why i am asking this man if he likes that, Pa, do you want it?

6
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Ye.

7
Apa 
pa 
apa 
Father 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
mɔa 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
-a 
a1 

Pa, what is your name?

8
Yalɔ 
ya 
ya2 
lɔ 
1 
be 
Biah 
Biah 
Bia 
Bia 
Heni 
Heni 
Heni 
Heni 

I am Biah Heni.

9
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
mɔa 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
-a 
a1 

Where were you born?

10
Ndema 
Dema 
Ndema 
Dema 
ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
gbem 
gbem 
gbem1 
give birth 
mi 
mi 
mi1 
me 

I was born in Ndema.

11
Nen 
nen 
nɛn2 
year 
ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
what 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
mɔa 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
-a 
a1 

What year where you born?

12
Tɛmdɛ 
tɛm 
tɛm 
time 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
miɛ 
mi 
mi1 
my 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
a2 
1sg 
shiŋɔ 
shi 
si1 
know 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
ni 
ni 
ni2 
Neg 

I don't know the year I was born.

13
you (Subj) 
shini 
shi 
si1 
know 
ni 
ni2 
Neg 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
nɛndɛ 
nɛn 
nɛn2 
year 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 

14
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 

No.

15
Mbi 
you (Subj) 
bi 
bi1 
have 
apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 

Do you have children?

16
Abi 
a2 
1sg 
bi 
bi1 
have 
apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
atiŋ 
à- 
a- 
NCM-ha 
tiŋ 
tin 
two 
ara 
à- 
a- 
NCM-ha 
ra 
ra1 
three 

I have two children, three children.

17
Ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
skullai 
skul 
skul 
school 
-lai 
ai1 
in 

Do they go to school?

18
Atiŋdɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
tiŋ 
tin 
two 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
skullai 
skûl 
skul 
school 
-lai 
ai1 
in 
bullɛ 
bul 
bul2 
one 
lɛ 
ɛ3 
the 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
chepa 
che 
che1 
be 
pa 
paoɛ 
past 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
skul 
skûl 
skul 
school 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
chen 
che 
che3 
Prog 
ni 
ni2 
Neg 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
kɔ 
kɔ 
2 
go 

The two are going to school, the one was going to school but he doesn’t go to school any more.

19
Ama 
à- 
a- 
NCM-ha 
maa 
maa 
wife 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
mbia 
you (Subj) 
bi 
bi1 
have 
a2 
1sg 

How many wives do you have?

20
Abiɛni 
a2 
1sg 
biɛ 
bi1 
have 
-ni 
ni2 
Neg 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
nɔma 
nɔmaa 
nɔmaa 
wife 

I don't have a wife anymore.

21
Mbiɛni 
mi1 
me 
bi 
bi1 
have 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
ni 
ni2 
Neg 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
nɔma 
nɔmaa 
nɔmaa 
wife 

You don't have a wife any more?

22
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

23
Ŋan 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
-n 
-n1 
Emph 
lamɔ 
laa 
laa2 
wife 
mɔ 
2 
your 
ŋako 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
ko 
ko1 
to 
sɛini 
sɛini 
sɛini 
separated 

You and your wife are separated?
??

24
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

25
Ba 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔa 
wɔ 
1 
3sg 
-a 
a1 

What is your father's name ?

26
Bami 
ba 
ba1 
father 
mi 
mi1 
my 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
lɔ 
lɔ 
1 
be 
Bia 
Bia 
Bia 
Bia 
Heni 
Heni 
Heni 
Heni 

My father's name is Bia Heni.

27
Wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
wɔa 
wɔ 
1 
3sg 
-a 
a1 

Where was he born?

28
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
mgbaŋgmako 
 
mgbaŋguma 
Mgbanguma 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

He was born in Mgbanguma.

29
Ndema 
Dema 
Ndema 
Dema 
ko 
ko 
ko1 
in 

In Dema?

30
Mgbaŋguma 
mgbaŋguma 
mgbaŋguma 
Mgbanguma 
ko 
ko 
ko1 
to 

In Mgbanguma.

31
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
wɔ 
wɔ 
1 
say 
mgbaŋguma 
mgbaŋguma 
mgbaŋguma 
Mgbanguma 
koa 
ko 
ko1 
to 
-a 
a1 

Where do they say Mgbanguma?

32
Ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
lɔ 
lɔ 
1 
be 
bɛlɛn 
bɛlɛn 
bɛlɛn 
side 
thi 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
pelɛ 
pe 
pee 
stone 
ɛ 
ɛ3 
the 

It is at the pelɛ.
stones??

33
Yamɔ 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
your 
wɔlɔ 
wɔ 
1 
3sg 
lɔ 
1 
there 

Is your mother there?

34
Yami 
yaa 
yaa 
mother 
mi 
mi1 
my 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
wu 
wu 
wu1 
die 

My mother is dead.

35
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔa 
wɔ 
1 
3sg 
-a 
a1 

What is her name?

36
Wɔlɔ 
wɔ 
1 
3sg 
lɔ 
1 
be 
Bɔima 
Bɔima 
Bɔima 
Boima 
Hana 
Hana 
Hana 
Hannah 

She is Boima Hannah.

37
Bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
your 
la 
la 
la1 
what 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che3 
Aux 
ŋaa 
ŋaa 
ŋaa 
do 
-a 
a1 

What did your father use to do?

38
Mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
thoɛ 
tho 
tho2 
bush 
ɛ 
the 
ma 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che1 
be 
ŋaɛ 
ŋaa 
ŋaa 
do 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che1 
be 
ra 
ra 
ra2 
farm 

He used to do bush work, he used to farm.

39
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
pɛ 
pɛ 
3 
also 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
wu 
wu 
wu1 
die 

Is he also dead?

40
Wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
bɛ 
bɛ 
1 
self 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
wu 
wu 
wu1 
die 

He is also dead.

41
you (Subj) 
shi 
shi 
si1 
know 
nɛndɛ 
nɛn 
nɛn2 
year 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
wuɛ 
wu 
wu1 
die 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Do you know the year he died?

42
Tɛmdɛ 
tɛm 
tɛm 
time 
dɛ 
ɛ3 
the 
vɛ 
vɛ 
vɛ 
that 
amu 
a2 
1sg 
mu 
mu1 
still 
taa 
taa 
taa 
child 

That time I was young.

43
Bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
your 
ŋan 
ŋa 
ŋa1 
them / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
gbemdaa 
gbem 
gbem1 
bear 
da 
a1 

Your father how many of you did he gave birth to?

44
Iya 
yi1 
we 
a- 
a- 
NCM-ha 
ra 
ra 
ra1 
three 

We are three.

45
Gbem 
gbem 
bear 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
ara 
à- 
a- 
NCM-ha 
ra 
ra1 
three 

He gave birth to three of you?

46
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

47
Ŋan 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
lɔ 
lɔ 
1 
there 

Are all of you alive?

48
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes

49
Ndema 
Dema 
Ndema 
Dema 
ko 
ko 
ko1 
in 
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
konɔ 
ko 
ko1 
to 
nɔ 
nɔ 
person 
gbem 
gbem 
bear 
dɛ 
dɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Is it in Ndema that he gave birth to all of you?

50
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 

No.

51
Mpɛnte 
m- 
n- 
NCM-ma 
pɛnte 
pɛnthe 
brother 
hamɔɛ 
ha- 
a- 
NCM-ha 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ɛ 
the 
ŋan 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
theli 
theli 
theli 
speak 
mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 

Your brothers do they all speak Sherbro?

52
Yɛs 
yɛs 
yɛs 
yes 
bullɛ 
bul 
bul2 
one 
lɛ 
ɛ3 
the 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
tisana 
tisana 
Tissana 
Tissana 
ko 
ko 
ko1 
to 

Yes, the one is at Tisana

53
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
theli 
theli 
theli 
speak 
Mbolomdɛ 
M- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 

But he speaks Sherbro?

54
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

55
So 
so 
so3 
so (Eng) 
mɔm 
mɔ̀m 
mɔm 
you 
lamɔni 
la 
la1 
what 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ni 
ni1 
presently 
ŋaa 
ŋaa 
ŋaa 
do 

So you what do you do?

56
Yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
ŋɔth 
ŋɔth 
hoth1 
fishing 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
aŋɔthɛ 
a- 
a- 
NCM-ha 
ŋɔth 
hoth1 
fishing 
ɛ 
the 

Me I do fishing.
?? structure

57
So 
so 
so3 
so (Eng) 
ŋɔthɛ 
ŋɔth 
hoth1 
fishing 
ɛ 
the 
ki 
ki 
ki1 
this 
lɔn 
lɔn 
lɔn 
there 
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
sɔpɔt 
sɔpɔt 
sɔpɔt 
support 
apima 
à- 
a- 
NCM-ha 
pim 
pum3 
children 
à- 
a- 
NCM-ha 
mɔɛ 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ɛ 
the 
nye 
nye 
nye 
right? (Tag) 

So it is in this fishing that you support your children, right?

58
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

59
Ayema 
ya2 
yema 
yema1 
want 
mɔni 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ni 
ni1 
now 
yi 
yi 
yi2 
ask 
yɛ 
yɛ 
1 
when 
nkache 
you (Subj) 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
ko 
ko 
ko1 
to 
tallɛ 
taa 
taa 
youth 
ɛ 
ɛ3 
the 
yɛ 
yɛ 
1 
when 
nkache 
you (Subj) 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
ko 
ko 
ko1 
to 
tallɛ 
taa 
taa 
youth 
ɛ 
ɛ3 
the 
tɛ 
nka 
you (Subj) 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che1 
be 
ŋaa 
ŋaa 
ŋaa 
do 

I want to now ask you about when you young, when you where young, what did you use to do?

60
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
yami 
yaa 
yaa 
mother 
mi 
mi1 
my 
ka 
ka 
ka5 
Past 
bɛmi 
bɛ 
4 
send 
mi 
mi1 
me 
skul 
skûl 
skul 
school 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
akɔni 
a2 
1sg 
kɔ 
2 
go 
ni 
ni2 
Neg 
livil 
li- 
li- 
NCM-lɔ 
vil 
vil 
far 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
then 
aka 
a2 
1sg 
ka 
ka5 
Past 
mɛl 
mɛl 
mɛl 
leave 
ayi 
a2 
1sg 
-i 
-i2 
and 
pɔni 
pɔni 
pɔni 
involve self 
ŋɔthɛ 
ŋɔth 
hoth1 
fishing 
ɛ 
the 
kunɛ 
kunɛ 
kunɛ 
within 

Well, my mother sent me to school but I didn‘t go far, then I left and I involve myself in fishing.

61
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
ka 
ka 
ka5 
Past 
bɛ 
bɛ 
4 
send 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
skulla 
skul 
skul 
school 
-la 
a1 

Where did he send you to school?

62
Sheŋge 
sheŋge 
shenge 
Shenge 
ka 
ka 
ka2 
here 

In Shenge.

63
Skul 
skul 
skul 
school 
handɔ 
handɔ 
handɔ 
which 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
ka 
ka 
ka5 
Past 
bɛ 
bɛ 
4 
send 
mɔa 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
-a 
a1 

What school did she sent you to?

64
Skul 
skul 
skul 
school 
bul 
bùl 
bul2 
one 
loki 
loki 
loki2 
this 
gbo 
gbo 
gbo1 
just 

This one school.

65
Mbolomdɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 
Plantain 
Plantain 
plantin 
Plantain 
ka 
ka 
ka3 
on 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
mɔi 
mɔ 
2 
you (Subj) 
-i 
-i2 
and 
kiɛ 
ki 
ki1 
this 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
man 
ma 
ma3 
NCM (ma) 
-n 
-n1 
Emph 
ni 
ni 
ni1 
and 
nthemdɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
them 
them 
Themne (people) 
dɛ 
ɛ3 
the 
handɔ 
handɔ̂ 
handɔ 
which 
mapɔ 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
pɔ 
2 
they 
chaŋ 
chaŋ 
chaŋ1 
surpass 
thelia 
theli 
theli 
speak 
-a 
a1 

The Sherbro, on Plantain (Island) here where you are, it (Bolom) and Themne which one do they speak more?

66
Ka 
ka 
ka3 
on 
plantin 
plantin 
plantin 
Plantain 
ka 
ka 
ka2 
here 

On Plantain here?

67
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

68
Nthemdɛ 
N- 
n- 
NCM-ma 
them 
them 
Themne (people) 
dɛ 
ɛ3 
the 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
chaŋ 
chaŋ 
chaŋ1 
surpass 
theli 
theli 
theli 
speak 
ka 
ka 
ka2 
here 

It is Temne that speak here.

69
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
mɔm 
mɔ̀m 
mɔm 
you 
nchɔŋ 
you (Subj) 
chɔŋ 
chɔŋ … len 
like 
la 
la 
la1 
it 
len 
len 
chɔŋ … len 
like 
ken 
ken 
ken1 
be like 
vɛ 
vɛ 
vɛ 
that 

But do you like it like that?

70
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
anya 
à- 
a- 
NCM-ha 
nya 
nya1 
people 
landɛ 
landɛ 
landɛ 
those 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
chaŋchaŋ 
chaŋchaŋ 
chaŋchaŋ1 
surpass 
cheɛ 
che 
che1 
be 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Well, those are the people that are more in number.

71
So 
so 
so3 
so (Eng) 
mɔm 
mɔ̀m 
mɔm 
you 
mɔŋa 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ŋa 
ŋa3 
Subord 
theli 
theli 
theli 
speak 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
Mbolomdɛ 
M- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
ɛ3 
the 
Nthemdɛ 
N- 
n- 
NCM-ma 
them 
them 
Themne (people) 
dɛ 
ɛ3 
the 

So you, you speak to them Sherbro, no Temne.

72
Yɛs 
yɛs 
yɛs 
yes 

Yes.

73
Yɛ 
yɛ 
1 
then 
bila 
bila 
bila 
reason 
ŋan 
ŋa 
ŋa1 
them / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
bɛ 
bɛ 
1 
self 
ŋan 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
bɛ 
bɛ 
1 
self 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
theli 
theli 
theli 
speak 
Nthemdɛ 
N- 
n- 
NCM-ma 
them 
them 
Themne (people) 
dɛ 
ɛ3 
the 
konɔko 
konɔ 
ko 
ko1 
to 
nye 
nye 
nye 
right? (Tag) 

The reason being is because they speak to you right?

74
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

75
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
nkache 
you (Subj) 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
ko 
ko 
ko1 
to 
tallɛ 
taa 
taa 
youth 
ɛ 
ɛ3 
the 
nkache 
you (Subj) 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
siŋ 
sīŋ 
siŋ2 
play 

When you where young, did you play?

76
Aa 
aa 
aa2 
yes 
asiŋ 
a2 
1sg 
siŋ 
siŋ2 
play 
komɔ 
komɔ 
komɔ1 
child 
taa 
taa 
taa 
young 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
gbako 
gbako 
gbako1 
grow 
ni 
ni 
ni1 
and 
tipɛni 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
ni 
ni2 
Neg 
siŋi 
siŋi 
siŋi 
play 

Yes I played, does a little child grow up without playing?
... and not begin to play

77
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
nshi 
you (Subj) 
shi 
si1 
know 
siŋ 
sīŋ 
siŋ2 
play 
thilandɛ 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
landɛ 
landɛ 
those 

But you know (remember) those games?

78
à 
a2 
1sg 
che 
che 
che3 
will-Fut 
thaŋ 
tha 
tha1 
them (tha) 
-ŋ 
-n1 
Emph 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
bɔ 
bɔ 
3 
be able 
si 
si 
si1 
know 
bikɔs 
bikɔs 
bikɔs 
because 
tha 
tha 
tha1 
they (tha) 
thi 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
gbe 
gbe 
gbe 
many 

I will not be able to know them again, because they are many.
neg?

79
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
nku 
you (Subj) 
ku 
ku 
name 
mu 
mu 
mu1 
even 
bul 
bùl 
bul2 
one 

Well, name one.

80
Thanɛ 
thanɛ 
thanɛ 
those (tha) 
tha 
tha 
tha1 
Rel (tha) 
akache 
a2 
1sg 
ka 
ka5 
once 
che 
che3 
Prog 
siŋdɛ 
siŋ 
siŋ2 
play 
dɛ 
ɛ1 
Cl-final 

The ones I used to play?

81
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
yi1 
we 
ka 
ka 
ka5 
Past 
che 
che 
che1 
be 
ple 
ple 
ple 
play 
han 
han 
han 
hand 
tɛnis 
tɛnis 
tɛnis 
tennis 
bɔl 
bɔl 
bɔl2 
ball 
ni 
ni 
ni1 
and 
iple 
yi1 
we 
ple 
ple 
play 
chɔch 
chəch 
chɔch 
church 
ni 
ni 
ni1 
and 
thipika 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
pika 
pika 
other 

We used to play hand tennis ball, and we play church, and other ones,

82
Ayema 
ya2 
yema 
yema1 
want 
pɛ 
pɛ 
3 
as well 
ni 
ni 
ni1 
that 
nwɔmi 
you (Subj) 
hɔm 
wɔm4 
tell 
yi 
yi1 
us 
ŋa 
ŋa 
ha1 
about 
ŋɔthɛ 
ŋɔth 
hoth1 
fishing 
ɛ 
the 

I want us now to come to the fishing business,

83
ŋɔthɛ 
ŋɔth 
hoth1 
fishing 
ɛ 
the 
ki 
ki 
ki1 
this 
nko 
you (Subj) 
ko 
ko5 
Perf 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
vei 
vey 
vei 
stay long 

this fishing work have you stayed with it for a long time?

84
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
ako 
a2 
1sg 
ko 
ko5 
Perf 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
vei 
vey 
vei 
stay long 

Well I have been there for a long time.

85
Nɛnthi 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
thani 
tha 
tha1 
they (tha) 
ni 
ni1 
now 
kɔni 
kɔni 
kɔni 
gone 
kia 
ki 
ki1 
this 
-a 
a1 

how many years have you taken there?
??

86
Ako 
a2 
1sg 
ko 
ko5 
Perf 
ni 
ni 
ni1 
now 
chaŋ 
chaŋ 
chaŋ1 
pass 
abaut 
abaut 
abaot 
about 
26 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it is (hɔ) 
ani 
a2 
1sg 
ni 
ko 
ko 
ko1 
in 
mpantho 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
-o 
o3 
Emph 
kiɛ 
ki 
ki1 
this 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

I have past about 26 years since I have been in this work.

87
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
ntipɛ 
you (Subj) 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
ŋɔthɛ 
ŋɔth 
hoth1 
fishing 
ɛ 
the 
nɛn 
nɛn 
nɛn2 
year 
lan 
lan 
lan1 
that 
nkoni 
you (Subj) 
koni 
koni 
Perf 
gbema 
gbem 
gbem1 
bear 
-a 
a1 

The year you started this fishing work, have you had a child?

88
No 
no 
no2 
no 

No.

89
you (Subj) 
gbemɛn 
gbem 
gbem1 
bear 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
ni2 
Neg 
mu 
mu 
mu1 
yet 

You had not yet given birth?

90
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 

No.

91
So 
so 
so3 
so (Eng) 
ŋɔth 
ŋɔth 
hoth1 
fishing 
handɔ 
handɔ̂ 
handɔ 
what 
kɔ 
kɔ 
3 
it 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Subj) 
ŋɔth 
ŋɔth 
hoth1 
fishing 
à 
a1 

So what type of fishing do you do?

92
Yɛlɛ 
yɛlɛ 
hɛlɛ2 
sea 
kɔa 
kɔa 
ŋɔthɛ 
ŋɔth 
hoth1 
fishing 
ɛ 
the 
gbampɔɛ 
gbampɔ 
gbampɔ 
mullet 
ɛ 
the 
kɔa 
kɔ 
3 
it 
ya2 
ŋɔthɛ 
ŋɔth 
hoth1 
fishing 
ɛ 
the 

It is the big sea fishing that I do, I fishing mullet.

93
Ko 
ko 
ko1 
in 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
boat 
bomdɛ 
bom 
bom 
big 
dɛ 
ɛ3 
the 

In big boats?

94
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 
wɔm 
wɔ̀m 
wɔm2 
canoe 
thi 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
tata 
tata 
tata1 
small 
bo 
bo 
bo1 
just 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
anya 
à- 
a- 
NCM-ha 
nya 
nya1 
people 
yɔl 
yɔl 
hiɔl 
four 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
tha 
tha 
tha1 
Rel (tha) 
ŋɔth 
ŋɔth 
hoth1 
fishing 
kaɛ 
ka 
ka2 
this 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
at 
at 
at 
at 
times 
times 
times 
times 
anya 
à- 
a- 
NCM-ha 
nya 
nya1 
people 
tiŋ 
tiŋ 
tin 
two 

No, it just small-small boats,but it is four people that fish it, at times two people.

95
Yɛmɔ 
yɛ 
1 
when 
mɔ 
2 
you (Subj) 
kɔni 
kɔni 
kɔni 
go 
hɛlɛ 
hɛlɛ 
hɛlɛ2 
sea 
koɛ 
ko 
ko1 
to 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
lɔl 
lɔl 
lɔl 
sleep 

When you go out to the sea, do you sleep there ?

96
Acheŋ 
a2 
1sg 
che 
che1 
be 
ŋ 
ni2 
Neg 
lɔl 
lɔl 
lɔl 
sleep 
hɛlɛ 
hɛlɛ 
hɛlɛ2 
sea 
ko 
ko 
ko1 
to 
libul-libul 
libullibul 
libullibul 
occasionally 
bo 
bo 
bo1 
just 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
that 
à 
a2 
1sg 
lɔl 
lɔl 
lɔl 
sleep 
hɛlɛ 
hɛlɛ 
hɛlɛ2 
sea 
koɛ 
ko 
ko1 
to 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

I don't sleep at sea, I only sleep at sea once in a while.

97
Mɛnk 
mənk 
mɛnk 
time 
handɔ 
handɔ̂ 
handɔ 
what 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
che 
che 
che1 
be 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
hɛlɛ 
hɛlɛ 
hɛlɛ2 
sea 
koa 
ko 
ko1 
to 
-a 
a1 

What time do you go to sea?

98
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
tɛmdɛ 
tɛm 
tɛm 
time 
dɛ 
ɛ3 
the 
gbi 
gbi 
gbi1 
any 
ŋɔa 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
a2 
1sg 
rɛdiɛ 
rɛdi 
rɛdi 
ready 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
akɔ 
a2 
1sg 
kɔ 
2 
go 
hɛlɛ 
hɛlɛ 
hɛlɛ2 
sea 
ko 
ko 
ko1 
to 
ŋɔn 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
-n 
-n1 
Emph 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
biɛni 
bi 
bi1 
have 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
ni 
ni2 
Neg 
standad 
standad 
standad 
Standard 
taim 
taim 
taim 
time 

Well at any time I am ready I will go out to sea, it doesn‘t have a standard time.

99
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
Apa 
Apa 
apa 
Pa 
sɛkɛ 
sɛ̀kɛ́ 
sɛkɛ 
thanks 
we 
we 
we2 
emph 
yi1 
we 
chɔŋɔ 
chɔŋ 
chɔŋ1 
give (thanks) 
-ɔ 
-o 
EV 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
sɛkɛ 
sɛ̀kɛ́ 
sɛkɛ 
thanks 
we 
we 
we2 
emph 
Abatokɛ 
Abatokɛ 
hɔbatokɛ 
God 
che 
che 
che1 
be 
mamɔ 
ma 
ma4 
with 
mɔ 
2 
you (Obj) 

Well, Pa, thank you, we thank you, may God be with you.