017a Boima Samba Interview - slc0017

1
Nante 
nante 
nante 
today 
mɔnde 
mɔnde 
mɔnde 
Monday 
ndɔi 
ndɔi 
ndɔi 
it (is) 
waŋ 
waŋ 
waŋ2 
ten 
ni 
ni 
ni1 
and 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
paŋdɛ 
paŋ 
paŋ2 
month 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
wɔɛ 
wɔ 
1 
say 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
Fɛbruari 
Fɛbruari 
Fɛbruari 
February 
2016 
2016 
2016 
2016 

Today is Monday the 15th of February 2016.

2
Yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
Jalikatu 
Jalikatu 
Jalikatu 
Jalikatu 
Kumba 
Kumba 
Kumba 
Kumba 
ahun 
a2 
1sg 
hun 
hun1 
come 
yi 
yi 
yi2 
ask 
nɔmaɛ 
nɔmaa 
nɔmaa 
woman 
ɛ 
the 
ki 
ki 
ki1 
this 
ni 
ni 
ni1 
that 
lemɛ 
lemɛ 
lemɛ 
explain 
mi 
mi 
mi1 
me 
ja 
ja 
ja 
matter 
li 
li- 
li- 
NCM-lɔ 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
atokɛ 
atok 
atok 
about 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

I Jalikatu B Kumba I am coming to ask this woman to explain to me about herself,

3
ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
pɔ 
pɔ 
2 
they 
gbem 
gbem 
bear 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

where she was born,

4
mpanthɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth2 
tie 
ɛ 
the 
ma 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ŋaɛ 
ŋa 
ŋaa 
do 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ni 
ni 
ni1 
and 
nɛnthi 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
wɔɛ 
wɔ 
1 
3sg 
ɛ 
the 
ni 
ni 
ni1 
and 
ja 
ja 
ja 
matter 
litilaŋ 
li- 
li- 
NCM-lɔ 
tilaŋ 
tilaŋ 
other 

the work she does, and her age, with other things.

5
Lanɛ 
lanɛ 
lanɛ1 
that 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
lai 
la 
la1 
it 
yi1 
we 
thelio 
theli 
theli 
say 
wɛ 
wɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ŋanɛ 
ŋanɛ 
hanɛ 
those (ha) 
ŋa 
ŋa 
yema 
yema 
yema1 
want 
la 
la 
la1 
it 
theyɛ 
the 
the 
hear 
-yɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
people 
la 
la 
la1 
it 
bi 
bi 
bi2 
will 
ha 
ha 
ha2 
Aux 
the 
the 
the 
hear 

All that we are saying, those that would want to hear it would hear it.

6
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
à 
a2 
1sg 
le 
le 
le4 
first 
yiɛ 
yi 
yi2 
ask 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
nɔmaɛ 
nɔmaa 
nɔmaa 
woman 
ɛ 
the 
ki 
ki 
ki1 
this 
pamdɛ 
pamdɛ 
pabondɛ 
if 
chɔŋ 
chɔŋ 
chɔŋ … len 
like 
la 
la 
la1 
it 
len 
len 
chɔŋ … len 
like 

But I would first ask this woman if she approves (likes it).

7
Mi 
mi 
mi2 
Mummy 
you (Subj) 
chɔŋ 
chɔŋ 
chɔŋ … len 
like 
la 
la 
la1 
it 
len 
len 
chɔŋ … len 
like 

Mummy, do you approve (like it)?

8
Aa 
aa 
aa2 
yes 
à 
a2 
1sg 
chɔŋ 
chɔŋ 
chɔŋ … len 
like 
da 
da 
la1 
it 
len 
len 
chɔŋ … len 
like 

Yes, I approve (like it).

9
Mi 
mi 
mi2 
Mummy 
ŋa 
ŋa 
ŋa4 
what 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
la 
la 
la1 
it 

Mummy, what is your own name?

10
Yaa 
yaa 
ya2 
Bɔima 
Bɔima 
Bɔima 
Boima 
Samba 
Samba 
Samba 
Samba 

I am Boima Samba.

11
Mi 
mi 
mi2 
Mummy 
ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
mɔa 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
-a 
a1 
?, 

Mummy, where were you born?

12
Shenge 
shenge 
shenge 
Shenge 
ka 
ka 
ka2 
here 

In Shenge here.

13
Nɛnthi 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
mɔɛ 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ɛ 
the 
tha 
tha 
tha1 
they (tha) 
yɛŋ 
yəŋ 
yɛŋ1 
what 

What is your age?

14
Nɛnthi 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
kuanya 
kuanya 
kuhɔnɔ 
twenty 
tiŋ 
tiŋ 
tin 
two 
ni 
ni 
ni1 
and 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 

Forty-five years.

15
Mi 
mi 
mi2 
Mummy 
bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
you (Obj) 
ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
wɔa 
wɔ 
3 
what 
-a 
a1 

Mummy, what is your father's name?

16
Bami 
ba 
ba1 
father 
mi 
mi1 
my 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
Bɛndu 
Bɛndu 
Bendu 
Bendu 

My father is Bendu.

17
Bɛndu 
Bɛndu 
Bendu 
Bendu 
yɛŋ 
yəŋ 
yɛŋ1 
what 

Bendu what?

18
Josɛf 
josɛf 
josɛf 
Joseph 
Bɛndu 
Bɛndu 
Bendu 
Bendu 

Joseph Bendu.

19
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
wɔa 
wɔ 
1 
3sg 
-a 
a1 

Where was he born?

20
lel 
lel 
lel3 
across 
ko 
ko 
ko1 
to 
Nyamaina 
Nyamaina 
Nyamaina 
Nyamaina 
ko 
ko 
ko1 
in 

Over the river at Nyamaina.

21
Mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
handɔ 
handɔ̂ 
handɔ 
what 
ma 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ŋaa 
ŋaa 
ŋaa 
do 

What work is he doing?

22
Kache 
ka 
ka5 
once 
che 
che3 
Prog 
ŋa 
ŋa 
ŋaa 
do 
mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
ichɛk 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
chɛk 
chɛk 
farm 

He used to do farming work.

23
Atheɛ 
a2 
1sg 
the 
the 
hear 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
nwɔ 
you (Subj) 
wɔ 
1 
say 
kache 
ka 
ka5 
once 
che 
che3 
Prog 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
cheni 
che 
che1 
be 
ni 
ni2 
Neg 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
wɔɛ 
wɔɛ 
wɔɛ 
alive 

I heard you said those days, is he not alive?

24
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 

No

25
Apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ŋa 
ŋa 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
gbem 
gbem 
bear 
ma 
ma 
ma3 
them (ma) 

How many children did he have?

26
Apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 

Five children.

27
ŋan 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
amɛndɛ 
à- 
a- 
NCM-ha 
mɛn 
mɛn1 
five 
dɛ 
ɛ3 
the 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
people 
wɔɛ 
wɔɛ 
wɔɛ 
alive 

All five of them are alive?

28
Atiŋ 
à- 
a- 
NCM-ha 
tiŋ 
tin 
two 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
people 
koŋ 
koŋ 
koŋ5 
Perf 
kɔni 
kɔni 
2 
go 
cheko 
cheko 
cheko 
before 
iara 
yi1 
we 
a2 
1sg 
ra 
ra1 
three 
iwɔlɔ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
wɔlɔ 
hwɛlo 
world 
ka 
ka 
ka3 
in 

Two of them have gone before, we are now three in this world.

29
Mɔmɔ 
mɔ 
2 
you (Obj) 
-n 
-n1 
Emph 
mɔ 
2 
you (Obj) 
nɔnse 
nɔnse 
nɔnse 
first child 
ko 
ko 
ko1 
to 
bamɔ 
ba 
ba1 
father 
mɔ 
2 
you (Obj) 

Are you the first child to your father?

30
Aa 
aa 
aa2 
yes 
ya 
yà 
ya2 
à 
a2 
1sg 
nɔnse 
nɔnse 
nɔnse 
first child 

Yes, I'm the first one.

31
Ilel 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
lel 
lel1 
name 
yamɔa 
yaa 
yaa 
mother 
mɔ 
2 
you (Obj) 
-a 
a1 

What is your mother's name?

32
Yami 
yaa 
yaa 
mother 
mi 
mi1 
my 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
Yema 
Yèmà 
Yema 
Yema 

My mother is Yeama.

33
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
pɔ 
pɔ 
2 
people 
gbem 
gbem 
bear 
wɔa 
wɔ 
1 
3sg 
-a 
a1 

Where was she born?

34
Shenge 
shenge 
shenge 
Shenge 
ka 
ka 
ka3 
in 

In Shenge here.

35
Apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
people 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
gbem 
gbem 
bear 
ma 
ma 
ma3 
them (ma) 

How many children did she have?

36
Apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 

Five children.

37
Wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
mu 
mu 
mu1 
still 
wɔɛ 
wɔɛ 
wɔɛ 
alive 

Is she alive?

38
Cheni 
che 
che3 
Aux 
ni 
ni2 
Neg 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
wɔi 
wɔi 
wɔɛ 
alive 

She is not alive.

39
Mɔmɔ 
mɔ 
2 
you (Obj) 
-n 
-n1 
Emph 
mɔ 
2 
you (Obj) 
nɔsei 
nɔsei 
nɔnse 
first child 
ko 
ko 
ko1 
to 
wɔko 
wɔ 
1 
3sg 
ko 
to 

Are you the first one to her?

40
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

41
Mi 
mi 
mi2 
Mummy 
nkɔ 
you (Subj) 
kɔ 
2 
go 
kil 
kil 
kil1 
house 
kaŋdai 
kaŋ 
karaŋ 
learn 
dai 
ai1 
in 
alɔ 
alɔ 
alɔ 
under 

Mummy, did you go to the school?

42
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes

43
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
tipɛ 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
kaŋ 
kaŋ 
karaŋ 
learn 
mɔa 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
-a 
a1 

Where did you start your learning?

44
Atipɛ 
a2 
1sg 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
ko 
ko 
ko1 
to 
klas 
klas 
klas 
class 
wan 
wan 
wan 
One 

I started in class one

45
Ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
where 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
mɛkɛnda 
mɛkɛn 
mɛkin1 
stop 
da 
a1 

Where did you stop?

46
à 
a2 
1sg 
mɛkɛni 
mɛkɛni 
mɛkɛni 
stop 
rai 
rai 
rai 
class 
thimɛn 
thi 
thi- 
NCM (tha) 
mɛn 
mɛn1 
five 

I stopped at class five.

47
Mi 
mi 
mi2 
Mummy 
yɛ 
yɛ 
1 
how 
laowɛ 
laowɛ 
laiowɛ 
as it is now 
mpanthɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth2 
tie 
ɛ 
the 
handɔ 
handɔ̂ 
handɔ 
which 
vili 
vili 
fili 
really 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
kunɛa 
kunɛ 
kunɛ 
inside 
-a 
a1 

Mummy, as is it now, what work are you in?

48
E-eh 
e-e 
e-e 
eh 
mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
ichɛkɛ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
chɛk 
chɛk 
farm 
ɛ 
the 

Farming work.

49
Yɛŋ 
yəŋ 
yɛŋ1 
what 
ni 
ni 
ni1 
and 
yɛŋ 
yəŋ 
yɛŋ1 
what 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
bɛ 
bɛ 
ichɛkɛ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
chɛk 
chɛk 
farm 
ɛ 
the 
vɛ 
vɛ 
vɛ 
that 
kunɛa 
kunɛ 
kunɛ 
inside 
-a 
a1 

What and what do you put [grow?] in your farm?

50
Atipɛ 
a2 
1sg 
tipɛ 
tipɛ 
start 
yuk 
yuk 
yuk 
plant 
yekeɛ 
yeke 
yeke 
cassava 
ɛ 
the 
ŋkaŋdɛ 
ŋ- 
n- 
NCM-ma 
kaŋ 
kaŋ2 
corn 
dɛ 
ɛ3 
the 
mbinchɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
binch 
binch 
beans 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
pɛlɛ 
pɛlɛ 
pɛlɛ 
rice 
nsowɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
sow 
so2 
bulrush millet 
ɛ 
the 
ntɔllɛ 
n- 
n- 
NCM-ma 
tɔl 
tɔl 
Guinea corn 
ɛ 
ɛ3 
the 

I start to plant cassava, corn, beans, rice, millet, Guinea corn

51
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
ko 
ko 
Perf 
wo 
wo 
wo4 
grow 
wɛ 
wɛ 
ɛ1 
Cl-final 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
get 
yen 
yen 
yen 
something 

When they have grown do you get something there?

52
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
mpum 
m- 
n- 
NCM-ma 
pum 
pum1 
some 
à 
a2 
1sg 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
get 
mpum 
m- 
n- 
NCM-ma 
pum 
pum1 
some 
à 
a2 
1sg 
che 
che 
che1 
be 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
sɔthɔ 
get 

Sometme I get something, sometimes I don't.
NEG missing?

53
Ina 
ina 
hina 
who 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
ra 
ra 
ra2 
brush 
ichɛka 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
chɛk 
chɛk 
farm 
-a 
a1 
mɔm 
mɔ̀m 
mɔm 
you 
fili 
fili 
fili 
really 
mɔmɔ 
mɔ 
2 
you (Obj) 
-n 
-n1 
Emph 
mɔ 
2 
you (Obj) 
yɛthi 
yɛthi 
yɛthi 
hold 
gbathowɛ 
gbatho 
gbatɔ 
cutlass 
wɛ 
ɛ3 
the 
ɔ 
ɔ 
ɔ 
or 
yɛŋ 
yəŋ 
yɛŋ1 
what 

Who does the brushing for you, do you hold the cutlass yourself or what?

54
Pomdɛ 
po 
po5 
husband 
mi1 
my 
dɛ 
ɛ3 
the 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
iyɛ 
iyɛ 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ra 
ra 
ra2 
brush 
ichɛkɛ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
chɛk 
chɛk 
farm 
ɛ 
the 

My husband does the brushing.

55
Mgbisiŋɛ 
you (Subj) 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
marry 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 

Are you married?

56
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

57
Tɛm 
tɛm 
tɛm 
time 
ndɔ 
ndɔ 
ndɔ 
what 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
gbisiŋɛa 
gbisiŋ 
gbisiŋ 
marriage 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
-a 
a1 

When did you get married?

58
Nɛn 
nɛn 
nɛn2 
year 
do 
do 
lo1 
this 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
ŋa 
ŋa 
ŋaa 
make 
nɛnthi 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
waŋ 
wàŋ 
waŋ2 
ten 
ni 
ni 
ni1 
and 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 

This year makes us fifteen years.

59
Mi 
mi 
mi2 
Mummy 
gbem 
gbe̦m 
give birth 
mi 
mi 

Mummy, did you give birth?

60
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

61
Apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum3 
children 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
wɔ 
3 
how many 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
people 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
gbem 
gbem 
bear 
ma 
ma 
ma3 
them (ma) 

How many children did you give birth to?

62
Yaŋ 
yà 
ya2 
-ŋ 
-n1 
Emph 
bɛ 
bɛ 
1 
self 
agbem 
a2 
1sg 
gbem 
gbem1 
bear 
bo 
bo 
bo1 
Emph 
apumma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum1 
some 
ma 
NCM-ha 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 

Myself I gave birth to five children.

63
ŋa 
ŋá 
ŋa2 
you (pl) 
ni 
ni 
ni1 
with 
lamgbantho 
lamgban 
langban 
man 
tho 
ki 
ki 
ki1 
this 
ŋa 
ŋá 
ŋa2 
you (pl) 
chalao 
chala 
chala2 
sit 
wɛ 
wɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ŋaŋa 
ŋá 
ŋa2 
you (pl) 
-n 
-n1 
Emph 
ŋá 
ŋa2 
you (pl) 
gbem 
gbem 
bear 
apumma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum1 
some 
ma 
NCM-ha 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 
do 
do 
lo1 
these 
wɛ 
wɛ 
ɛ3 
the 

You and this man presently sitting, are you the one that gave birth to these children?

64
A-a-o 
A-a-o 
aɂa 
no 
pomi 
po 
po5 
husband 
mi 
mi1 
my 
bɛndɛ 
bɛn 
bɛn1 
old 
dɛ 
ɛ3 
the 

No, to my old husband.

65
Kɛ 
kɛ 
1 
but 
ŋa 
ŋá 
ŋa2 
you (pl) 
cheni 
che 
che1 
be 
ni 
ni2 
Neg 
pɛ 
pɛ 
3 
anymore 

But you are no more?

66
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 

No.

67
Ama 
à- 
a- 
NCM-ha 
maa 
maa 
female 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 
apokan 
à- 
a- 
NCM-ha 
pokan 
pokan 
male 
awɔ 
à- 
a- 
NCM-ha 
wɔ 
3 
how many 

How many girls how many boys?

68
à 
a2 
1sg 
gbem 
gbem 
bear 
ama 
à- 
a- 
NCM-ha 
maa 
maa 
female 
à- 
a- 
NCM-ha 
ra 
ra 
ra1 
three 
apokan 
à- 
a- 
NCM-ha 
pokan 
pokan 
male 
atiŋ 
à- 
a- 
NCM-ha 
tiŋ 
tin 
two 

II gave birth to three girls and two boys

69
Mi 
mi 
mi2 
Mummy 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
thekni 
thekni 
thekini 
feel 
ja 
ja 
ja 
matter 
mbolom 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
do 
do 
lo1 
this 
wa 
waa 
waa 
palm tree 

Mummy, how do you feel about this Sherbro?

70
Wɛl 
wɛl 
wɛl 
well 
mbolom 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 
dɛ 
dɛ 
ɛ3 
the 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
wɔni 
wɔ 
1 
speak 
ni 
clia 
clia 
clia 
clearly 
ni 
ni 
ni1 
and 
charaŋ 
charaŋ 
charaŋ1 
clearly 

The Sherbro language is being spoken clearly and cleanly.

71
Ko 
ko 
ko1 
to 
lɔ 
lɔ 
1 
where (Rel, lɔ) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
yɛ 
yɛ 
ayiŋ 
ayiŋ 
ayen 
somewhere 
ŋa 
ŋà 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
theli 
theli 
theli 
speak 
mbolom 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 

Where you live do people speak Sherbro there?
Translation dicey

72
Aa 
aa 
aa2 
yes 
ŋa 
ŋà 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
theli 
theli 
theli 
speak 

Yes, they speak it.

73
Woŋ 
woŋ 
hoŋ3 
home 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
your 
koa 
ko 
ko1 
to 
-a 
a1 

What about your house?

74
ŋan 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
mbolom 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 

All of them are Sherbro.

75
Apuma 
à- 
a- 
NCM-ha 
pum 
pum1 
some 
à- 
a- 
NCM-ha 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
Rel / 3pl (ha) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
gbem 
gbem 
gbem1 
give birth 
da 
da 
la1 
whether 
ŋan 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
theli 
theli 
theli 
speak 
mbolom 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 

The children you gave birth to are all of them Sherbro?

76
à- 
a- 
NCM-ha 
ŋan 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
-n 
-n1 
Emph 
gbi 
gbi 
gbi1 
all 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
they / 3pl (ha) 
theli 
theli 
theli 
speak 
mbolom 
m- 
n- 
NCM-ma 
bolom 
bolom1 
Bolom 

Yes, all of them speak Bolom.

77
Mi 
mi 
mi2 
Mummy 
yɛ 
yɛ 
1 
when 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
kache 
ka 
ka5 
Past 
che 
che1 
be 
taɛ 
taa 
taa 
young 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
sinthɛ 
sin 
siŋ1 
game 
th- 
thi- 
NCM (tha) 
ɛ 
the 
handɔ 
handɔ̂ 
handɔ 
what 
tha 
tha 
tha1 
Rel (tha) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
ka 
ka 
ka5 
Past 
chɔŋ 
chɔŋ 
chɔŋ … len 
like 
len 
len 
chɔŋ … len 
like 
ŋa 
ŋa 
siŋ 
sīŋ 
siŋ2 
play 
ŋa 
ŋa 

Mummy, when you where small what type of game did you like to play?
Recapitulatory Pro?

78
à 
a2 
1sg 
kache 
ka 
ka5 
once 
che 
che3 
Prog 
dikil 
dikil 
dikil 
gather 
koŋo 
koŋo 
kɔŋko 
shell 
thi 
thi 
thi- 
NCM (tha) 
bɛl 
bəl 
bɛl2 
nut 
potho 
potho 
potho 
white people 
wɛ 
wɛ 
ɛ1 
Cl-final 
ayi 
a2 
1sg 
yi 
then 
bɛ 
bɛ 
4 
put 
isundɛ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
suŋ 
sun2 
sand 
dɛ 
ɛ3 
the 

I use to gather coconut shell, then I put sand [inside]

79
ayi 
a2 
1sg 
yi 
then 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
ŋyai 
nyai 
nyai 
bring 
mɛndɛ 
mɛ̀n 
mɛn3 
water 
dɛ 
ɛ3 
the 
ko 
ko 
ko1 
to 
yami 
yaa 
yaa 
mother 
mi 
mi1 
my 
ayi 
a2 
1sg 
yi 
then 
ya 
yà 
ya2 
ayi 
a2 
1sg 
yi 
then 
chɔŋ-chɔŋ 
chɔŋchɔŋ 
chɔŋchɔŋ 
dish up 

and I then go and fetch water to my mother, then I dish it out.

80
Yɛ 
yɛ 
1 
when 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
chɔŋ-chɔŋ 
chɔŋchɔŋ 
chɔŋchɔŋ 
dish up 
vɛ 
vɛ 
vɛ 
so 
ŋa 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
jo 
jo 
jo1 
eat 
nje 
n- 
n- 
NCM-ma 
jo 
jo2 
rice 
ɛ 
the 
malan 
ma 
ma3 
it (ma) 
lan 
lan1 
that 

The foods you dish out do you eat them?

81
A-a 
aɂa 
aɂa 
no 
iche 
yi1 
we 
che 
che1 
be 
ma 
ma 
ma2 
Neg-Hort 
jo 
jo 
jo1 
eat 
ibo 
yi1 
we 
bo 
bo1 
just 
kɔ 
kɔ 
2 
go 
sɛmi 
sɛmi 
sɛmi 
set 
thɔkɛ 
thɔk 
thɔk2 
tree 
ɛ 
the 
ti 
tii 
tii 
base 

No, we would not eat it we just take it to the base of the trees.
not sure of translation, ti an idph? (syntax wrong)

82
Iwɛ 
yi1 
we 
wɛ 
1 
say 
awa 
awa 
awa 
okay 
ŋa 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
jo 
jo 
jo1 
eat 
thɔkɛ 
thɔk 
thɔk2 
tree 
ɛ 
the 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
ikaɛ 
yi1 
we 
ka 
ka4 
give 
ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

We say ok eat, we give to the tree.

83
Kɛ 
kɛ 
1 
and 
sinthɛ 
sin 
siŋ1 
game 
th- 
thi- 
NCM (tha) 
ɛ 
the 
vɛ 
vɛ 
vɛ 
so 
bo 
bo 
bo1 
only 
tha 
tha 
tha1 
they (tha) 
ŋa 
ŋa 
ŋa1 
people 
kache 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
siŋɛ 
siŋ 
siŋ2 
play 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

Are those games the only ones you used to play?

84
Thantha 
tha 
tha1 
they (tha) 
-n 
-n1 
Emph 
tha 
tha1 
they (tha) 
ikache 
yi1 
we 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
siŋɛ 
siŋ 
siŋ2 
play 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 

There are the only ones we used to play.

85
Mi 
mi 
mi2 
Mummy 
mpanthɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth2 
tie 
ɛ 
the 
ma 
ma 
ma3 
Rel (ma) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
kache 
ka 
ka5 
Past 
che 
che3 
Prog 
ŋa 
ŋa 
ŋa3 
Subord 
chɔŋ 
chɔŋ 
chɔŋ … len 
love 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
len 
len 
chɔŋ … len 
love 

Mummy, the work you used to do, do you love it?

86
Mpanth 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth1 
work 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
siŋthɛ 
siŋ 
siŋ2 
play 
th- 
thi- 
NCM (tha) 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 

The play work?

87
Mpanthɛ 
m- 
n- 
NCM-ma 
panth 
panth2 
tie 
ɛ 
the 
ma 
ma 
ma3 
they (ma) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
kache 
ka 
ka5 
once 
che 
che3 
Prog 
ŋaɛ 
ŋa 
ŋaa 
do 
-ɛ 
ɛ1 
Cl-final 
raɛ 
ra 
ra2 
brush 
ɛ 
the 

The work you use to do, the brushing.

88
Aa 
aa 
aa2 
yes 
à 
a2 
1sg 
chɔŋ 
chɔŋ 
chɔŋ … len 
love 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
len 
len 
chɔŋ … len 
love 

Yes, I love it.

89
Yɛbi 
yɛbi 
yɛ-bi-ni 
why 
chɔŋ 
chɔŋ 
chɔŋ … len 
like 
ma 
ma 
ma3 
it (ma) 
len 
len 
chɔŋ … len 
like 
na 
na 
a1 

Why do you like it?

90
Iŋkɛ 
lɔnlɔ 
lɔ 
1 
there 
-n 
-n1 
Emph 
lɔ 
1 
there 
Abatokɛ 
Abatokɛ 
hɔbatokɛ 
God 
wɛ 
wɛ 
1 
say 
à 
a2 
1sg 
ŋa 
ŋa 
ŋa3 
should 
che 
che 
che1 
be 
yɛ 
yɛ 
ɛ1 
Cl-final 

It is in that work that God said I should be.

91
So 
so 
so3 
so (Eng) 
nɛnthi 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
wɔ 
wɔ 
3 
how many 
tha 
tha 
tha1 
Rel (tha) 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
ko 
ko 
ko1 
to 
ni 
ni 
ni1 
and 
koi 
koi 
kuɛ 
take 
ko 
ko 
bilɛ 
bilɛ 
la 
la 
la1 
it 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
kuna 
kun 
kunɛ 
in 
-a 
a1 

So, how many years have you taken in your marital home?

92
Bilɛ 
bilɛ 
ki 
ki 
ki1 
this 
lɔ 
lɔ 
1 
there 
à 
a2 
1sg 
kunɛo 
wɛ 
wɛ 
ɛ1 
Cl-final 

In this my marital home?

93
Nɛnthi 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
waŋ 
wàŋ 
waŋ2 
ten 
ni 
ni 
ni1 
and 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 

Fifteen years.

94
Nɛnthi 
nɛn 
nɛn2 
year 
thi- 
thi- 
NCM (tha) 
waŋ 
wàŋ 
waŋ2 
ten 
ni 
ni 
ni1 
and 
mɛn 
mɛn 
mɛn1 
five 

Fifteen years?

95
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes

96
So 
so 
so3 
so (Eng) 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
how 
ke 
ke 
ke1 
see 
bila 
bil 
bil3 
marital setup 
a1 
pɛth-pɛth 
pɛthpɛth 
pɛthpɛth 
sweet 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
lɔ 
lɔ 
1 
there 

So, how do you see this marrital home, is it sweet?

97
Ee 
ee 
ee2 
yes 
pɛth-pɛth 
pɛthpɛth 
pɛthpɛth 
sweet 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
which (Rel) 
lɔ 
lɔ 
1 
there 

Yes, it is sweet.

98
So 
so 
so3 
so (Eng) 
mɔm 
mɔ̀m 
mɔm 
you 
ni 
ni 
ni1 
and 
po 
po 
po5 
husband 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
your 
ŋaŋa 
ŋá 
ŋa2 
you (pl) 
-n 
-n1 
Emph 
ŋá 
ŋa2 
you (pl) 
ka 
ka 
ka5 
Past 
tipɛn 
tipɛn 
tipɛn 
start 
dɛ 
dɛ 
ɔ 
ɔ 
ɔ 
or 
mɔm 
mɔ̀m 
mɔm 
you 
ni 
ni 
ni1 
and 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
peka 
peka 
peka 
another 
ŋa 
ŋa 
ŋa2 
you (pl) 
ni 
ni 
ni1 
with 
yɛ 
yɛ 
1 
now 

So, you and your husband started or you are now with another person?

99
yi1 
we 
na 
na 
pomdɛ 
po 
po5 
husband 
mi1 
my 
dɛ 
ɛ3 
the 
yi1 
we 
tipɛ 
tipɛ 
tipɛ 
begin 
yi1 
we 
cheni 
che 
che1 
be 
ni 
ni2 
Neg 
pɛ 
pɛ 
3 
again 
yi1 
we 
na 
na 
na2 
Near Past 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
peka 
peka 
peka 
another 
ini 
yi1 
we 
ni 
ni1 
then 
yɛ 
yɛ 
1 
now 

Me and my husband that started we are no more, am now with another person.

100
So 
so 
so3 
so (Eng) 
pomɔɛ 
po 
po5 
husband 
mɔ 
2 
your 
ɛ 
the 
wɔn 
wɔ 
1 
3sg 
-n 
-n1 
self 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ra 
ra 
ra2 
brush 
ichɛkɛ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
chɛk 
chɛk 
farm 
ɛ 
the 
iŋye 

So, is it your husband that does the brushing?

101
Aa 
aa 
aa2 
yes 

Yes.

102
Wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ra 
ra 
ra2 
brush 
ichɛkɛ 
i- 
i- 
NCM (hɔ) 
chɛk 
chɛk 
farm 
ɛ 
the 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
telɔ 
telɔ 
telɔ 
tailor 
kɛ 
kɛ 
1 
but 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
ra 
ra 
ra2 
brush 

He is a farmer, and also a tailor, but he brushes.

103
Wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
nɔ 
nɔ 
nɔ 
person 
che 
che 
che1 
be 
sɔnthɔɛ 
sɔnth 
sɔnth1 
sew 
-ɔ 
-o 
EV 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 

Is he the one that sew your clothes?

104
Aa 
aa 
aa2 
yes 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
sɔnthɛ 
sɔnth 
sɔnth1 
sew 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 

Yes, he does the sewing.

105
Si 
si 
si1 
know 
sɔnth 
sɔnth 
sɔnth1 
sew 
iye 

Did he know how to sew?

106
charaŋ 
charaŋ 
charaŋ1 
clearly 

Very well.

107
Yɛ 
yɛ 
1 
if 
à 
a2 
1sg 
chiɛ 
chi 
chi 
bring 
-ɛ 
-ɛ 
TMA 
bo 
bo 
bo1 
ever 
yen 
yen 
yen 
something 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
mi 
mi 
mi1 
me 
sɔnthɔ 
sɔnth 
sɔnth1 
sew 
-ɔ 
-o 
EV 

If I bring something, will he sew it for me?

108
Wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
mɔ 
mɔ̀ 
2 
you (Obj) 
sɔnthɔ 
sɔnth 
sɔnth1 
sew 
-ɔ 
-o 
EV 
charaŋ 
charaŋ 
charaŋ1 
nicely 

He would sew it for you nicely.

109
Sɔŋɔ 
sɔŋɔ 
sɔnkɔ 
price 
wɔ 
wɔ 
3 
how much 
ŋɔ 
ŋɔ 
2 
it (hɔ) 
wɔ 
wɔ 
1 
3sg 
koi 
koi 
kuɛ 
take 
ko 
ko 
ko1 
to 
sɔntha 
sɔnth 
sɔnth1 
sew 
-a 
a1 

How much does he take to sew clothes?

110
E-e-eh 
E-e-eh 
e-e 
eh 
yam 
ya 
ya2 
-m 
-n1 
Emph 
bɛ 
bɛ 
1 
self 
à 
a2 
1sg 
sini 
si 
si1 
know 
ni 
ni2 
Neg 
bikɔs 
bikɔs 
bikɔs 
because 
à 
a2 
1sg 
che 
che 
che1 
be 
chal 
chal 
chal2 
sit 
telɔ 
telɔ 
telɔ 
tailor 
shɔp 
shɔp 
shop 
shop 
pai 
pai 

Eh, myself I don't know because I don't sit at the tailor shop.

111
ɔke 
ɔke 
oke 
okay 
mi 
mi 
mi2 
Mummy 
sɛkɛ 
sɛ̀kɛ́ 
sɛkɛ 
thanks 
sɛkɛwe 
sɛ̀kɛ́ 
sɛkɛ 
thanks 
we 
emph 
Abatokɛ 
Abatokɛ 
hɔbatokɛ 
God 
ŋɔ 
ŋɔ 
chema 
che 
che1 
be 
ma 
ma4 
with 
you (Subj) 

Okay, Mummy, thank you very much, may God be with you.